Fortsatt jobbvekst

Publisert:

Det var i underkant av 2,9 millioner arbeidsforhold i Norge i 2. kvartal 2018. Dette var en økning på 54 000, eller 1,9 prosent, sammenlignet med 2. kvartal 2017.

Blant kvinner og menn var veksten i antall arbeidsforhold fra 2. kvartal 2017 til samme kvartal 2018 henholdsvis 1,5 prosent og 2,3 prosent.

Antall lønnstakere i 2. kvartal 2018 var i underkant av 2,6 millioner. Dette var mer enn 42 000 flere personer enn i 2. kvartal 2017, en økning på 1,7 prosent. Veksten var på 1,2 prosent blant kvinner og 2,1 prosent blant menn.

Gjennomsnittlig avtalt månedslønn blant alle arbeidsforhold (omregnet til heltidsekvivalenter) var 2,5 prosent høyere i 2. kvartal 2018 sammenlignet med samme kvartal året før.

Tallene er hentet fra kvartalsstatistikken «Antall arbeidsforhold og lønn», som nå også inkluderer lønnstall. Denne utvidelsen av statistikken er beskrevet nærmere i artikkelen «Ny kvartalsvis lønnsstatistikk». Statistikken er også utvidet med jobbstrømmer, som gir mer detaljert informasjon om alle avganger og tilganger av arbeidsforhold som ligger bak nettoendringen på rundt 54 000 arbeidsforhold fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018. Dette er omtalt i en egen artikkel.

Sterkest lønnsvekst blant kvinner

Kvinner hadde en lønnsvekst på 2,8 prosent i avtalt månedslønn, mens lønnen blant menn økte med 2,3 prosent. Dette henger delvis sammen med at det var en større økning i antall arbeidsforhold blant menn under 25 år enn blant kvinner i samme aldersgruppe: henholdsvis 2,2 og 0,7 prosent. Dette bidrar til lavere lønnsvekst for menn samlet siden de yngste har lavest gjennomsnittslønn.

Kvinner hadde imidlertid også høyere lønnsvekst enn menn innenfor hver enkelt aldersgruppe med unntak av aldersgruppen 67 år og eldre. I aldersgruppen 40–54 år økte for eksempel avtalt månedslønn med 2,8 prosent for kvinner og 2,3 prosent for menn. Menn hadde en større økning i antall arbeidsforhold enn kvinner i perioden fra 2. kvartal 2017 til samme kvartal i 2018.

Sterk vekst i antall arbeidsforhold blant innvandrere

Innvandrere hadde sterkest relativ vekst både i antall lønnstakere og i antall arbeidsforhold fra 2. kvartal 2017 til samme kvartal i 2018, slik figur 1 viser. I 2. kvartal 2018 var det nesten 400 000 lønnstakere blant innvandrere, som tilsvarer i underkant av 20 000 flere sammenlignet med samme kvartal året før og en vekst på 5,2 prosent. Veksten i antall arbeidsforhold blant innvandrere var på 5,6 prosent, og veksten i gjennomsnittlig avtalt månedslønn var 2,5 prosent.

Figur 1. Relativ endring i antall lønnstakere og arbeidsforhold fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018 etter innvandringskategori

Lønnstakere Arbeidsforhold
Alle 1.7 1.9
Innvandrere 5.2 5.6
Øvrige bosatte 1.0 1.2
Ikke bosatte 2.8 3.0

Veksten i antall arbeidsforhold blant øvrige bosatte var 1,2 prosent. De hadde størst relativ vekst i avtalt månedslønn, med 2,7 prosent.

Jobbvekst i alle fylker

Samtlige av alle landets fylker hadde flere arbeidsforhold i 2. kvartal 2018 enn samme kvartal året før, som vist i figur 2. Desidert sterkest relativ vekst hadde Rogaland, med 4,3 prosent. Der kom over halvparten av veksten i bergverksdrift og utvinning, en næring som er sterkt dominert av olje og gass. Denne næringen hadde likevel ikke vekst i antall arbeidsforhold sett på nasjonalt nivå.

Sogn og Fjordane hadde en vekst i antall arbeidsforhold på 0,9 prosent fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018. Dette var dermed fylket med svakest relativ vekst.

Figur 2. Relativ endring i arbeidsforhold fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018 etter fylke

Endring(prosent)
Finnmark - Finnmárku 1.2
Troms - Romsa 1.6
Nordland 1.3
Trøndelag 1.5
Møre og Romsdal 1.7
Sogn og Fjordane 0.9
Hordaland 1.6
Rogaland 4.3
Vest-Agder 1.8
Aust-Agder 2.3
Telemark 1.8
Vestfold 2.1
Buskerud 1.2
Oppland 1.6
Hedmark 1.5
Oslo 3.2
Akershus 2.8
Østfold 2.2

Sterk jobbvekst i bygg og anlegg

I bygge- og anleggsvirksomhet økte antall arbeidsforhold med 4,0 prosent fra 2. kvartal 2017 til samme kvartal i 2018. Samtidig økte gjennomsnittslønnen innenfor denne næringsgruppen med 2,7 prosent. Sterkest relativ jobbvekst hadde likevel forretningsmessig tjenesteyting, med 5,0 prosent. Denne næringsgruppen hadde også en vekst på 2,7 prosent i gjennomsnittlig avtalt månedslønn.

De to ovennevnte næringene utgjør henholdsvis 8,1 og 5,6 prosent av det totale antallet arbeidsforhold i Norge. Til sammenligning er 22,1 prosent av alle arbeidsforhold i næringen helse- og sosialtjenester. I denne store næringen var veksten i antall arbeidsforhold fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018 på 1,4 prosent, og avtalt månedslønn økte med 2,6 prosent.

Sterk lønnsvekst innenfor jordbruk, skogbruk og fiske

Den sterkeste relative veksten i avtalt månedslønn fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018 var innenfor jordbruk, skogbruk og fiske, med 4,3 prosent. Veksten i antall arbeidsforhold for denne næringsgruppen var 3,0 prosent. Den høye lønnsveksten henger blant annet sammen med utviklingen innen fiske, fangst og akvakultur, som blant annet omfatter fiskeoppdrett. Denne næringen er preget av høy aktivitet og har et høyere lønnsnivå enn resten av næringsgruppen. Her gikk lønnen opp med 3,7 prosent.

Næringsgruppene med svakest vekst i avtalt månedslønn var bergverksdrift og utvinning (1,5 prosent) og transport og lagring (1,6 prosent). Sistnevnte hadde en vekst i antall arbeidsforhold på 0,7 prosent, mens innenfor bergverksdrift og utvinning var antall arbeidsforhold 0,1 prosent lavere i 2. kvartal 2018 sammenlignet med samme kvartal året før.

Svakest jobbvekst i statsforvaltningen

Statsforvaltningen hadde den svakeste relative veksten i antall arbeidsforhold fra 2. kvartal 2017 til samme kvartal 2018, med 0,8 prosent. Veksten i gjennomsnittlig avtalt månedslønn innenfor denne sektoren var 1,9 prosent.

Privat sektor og offentlig eide foretak hadde en vekst i antall arbeidsforhold på 2,1 prosent. Dette var den sterkeste relative jobbveksten blant alle sektorene. Gjennomsnittlig avtalt månedslønn økte med 2,6 prosent.

Innenfor kommuneforvaltningen økte antall arbeidsforhold med 1,9 prosent. Denne sektoren hadde den sterkeste relative lønnsveksten, med 2,8 prosent.

Antall arbeidsforhold

Kvartalsstatistikken over antall arbeidsforhold er basert på  registerdata fra A-ordningen. Den omfatter alle arbeidsforhold tilknyttet virksomheter hjemmehørende i Norge blant bosatte lønnstakere og lønnstakere på korttidsopphold, uansett alder og om man er registrert som bosatt i Det sentrale folkeregister (forventet opphold i Norge på minst seks måneder) eller ikke. Arbeidsforhold tilknyttet selvstendig næringsdrivende virksomhet omfattes ikke av statistikken.

Formålet med statistikken er å belyse utviklingen i antall arbeidsforhold og lønnstakere samt lønn på regionalt nivå (fylker/kommuner) og landsnivå.

Statistikken har en annen populasjon enn Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) og den registerbaserte sysselsettingsstatistikken, men den har i hovedsak samme populasjon som nasjonalregnskapet (NR/KNR). Artikkelen «Ulike tall om lønnstakere» beskriver noen av forskjellene mellom de ulike statistikkene.

Faktaside