Statistikkområde

Arbeid og lønn: Sysselsetting

Alt innhold for delområdet sysselsetting

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Hvordan gikk det med de nyutdannede fra høyere utdanning i koronaåret?

  Flere som fullførte en lavere grad på universitets- og høgskolenivå våren 2020, valgte videre studier med en gang enn før koronapandemien.

  Artikkel
 • Stor nedgang i antall oppdragstakere i 2020

  I 2020 var 292 000 personer oppdragstakere i Norge, en nedgang på 44 000 personer, eller 13 prosent, fra 2019.

  Artikkel
 • Innvandrere mest rammet av koronatiltakene

  En større andel av dem med innvandrerbakgrunn enn i befolkningen ellers mistet jobben i løpet av 2020. Mye av dette skyldes at de med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i de næringene som ble mest rammet av koronatiltakene.

  Artikkel
 • Hvordan gikk det med de fagutdannede i koronaåret?

  Nyutdannede med fagutdanning har samlet sett ikke hatt større utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet under koronapandemien enn tidligere år. Det er imidlertid noen forskjeller i utdanningsprogram og næringer.

  Artikkel
 • En av fire jobber som ble borte under pandemien, tilhørte ikke-bosatte

  I 1. kvartal 2021 var det i underkant av 84 000 færre jobber sammenlignet med samme tid året før, en nedgang på 2,9 prosent. Nesten en av fire av disse jobbene tilhørte ikke-bosatte.

  Artikkel
 • Bruddberegninger av AKU-omleggingen

  Ved beregning av bruddanslag for arbeidsledighet og sysselsetting som følge av AKU-omleggingen i 2021, har vi benyttet en tidsseriemodell. Modellen sammenligner utviklingen i AKU med utviklingen i registervariable.

  Artikkel
 • Stabil sysselsetting

  Foreløpige brudd- og sesongjusterte tall fra AKU viser nærmest uendret nivå på antall sysselsatte fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021. Usikkerheten knyttet til endringstallene fra AKU er større enn normalt fordi det i tillegg til utvalgsusikke...

  Artikkel
 • Mer enn hver tredje jobb borte i overnatting og servering

  Antallet jobber gikk ned med over 80 000 fra februar 2020 til samme måned i 2021, en nedgang på 2,8 prosent. Nesten halvparten av nedgangen skjedde i overnatting og servering, der det var en nedgang i antallet jobber på hele 35 prosent i løpet av ...

  Artikkel
 • 1 700 nordmenn pendlet til jobb i annet nordisk land i 2015

  Med 920 jobbpendlere lå Sverige på topp i 2015, mens nesten 500 nordmenn hadde jobb i Danmark. 180 og 140 personer jobbet i henholdsvis Finland og på Island.

  Artikkel
 • Nedgang i sysselsettingen blant innvandrere

  Andelen sysselsatte innvandrere i alderen 20-66 år gikk ned fra 67,3 prosent i 4. kvartal 2019 til 65,4 prosent i 4. kvartal 2020. I resten av befolkningen gikk denne andelen ned fra 78,8 til 78,1 prosent.

  Artikkel
 • LÆRERMOD 2019-2040

  Rapporter 2021/11

  Denne rapporten tar utgangspunkt i utdanning- og arbeidsmarkedsstatistikk fra 2019 og framskriver til 2040 tilbud og etterspørsel separat for fem ulike lærergrupper. 

  Publikasjon
 • Nedgang i sysselsettingen i alle fylker

  Alle fylker har hatt en nedgang i sysselsettingen fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020. På landsbasis ble det i underkant av 30 000 færre sysselsatte i denne perioden, noe som tilsvarer en nedgang på 1,1 prosent.

  Artikkel
 • Ny statistikklov og detaljnivå i tabeller

  Den nye statistikkloven tillater ikke indirekte identifisering av virksomheter og foretak. Det betyr blant annet at enkelte tabeller hos SSB ikke lenger kan publiseres på like detaljert nivå som tidligere.

  Artikkel
 • Hvor mange pendler til Norge for å arbeide?

  I overkant av 79 000 lønnstakere var ikke-bosatte, men jobbet i Norge i 4. kvartal 2020. Det er 16 000 færre enn samme kvartal året før. Statistikken viser ikke hvor ofte de pendler til Norge.

  Artikkel
 • Auke i ledige stillingar

  Talet på ledige stillingar gjekk opp med 2 700 frå 3. til 4. kvartal 2020. Etter at koronakrisa trefte Noreg i mars, såg vi ein nedgang i ledige stillingar i 2. kvartal, etterfølgd av ein auke i 3. kvartal. Denne auken heldt fram i 4. kvartal.

  Artikkel