Variabeldefinisjon

Andre porteføljeinntekter/-kostnader

 
Navn Andre porteføljeinntekter/-kostnader
Definisjon Posten omfatter porteføljeinntekter/-kostnader som ikke faller inn under postene (Renteinntekter, mottatt aksjeutbytte, Realiserte kursgevinster/-tap, Netto endring urealiserte kursgevinster/-tap og Agio/disagio)
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.20 - Andre finansieller foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller