Alt innhold for området virksomheter, foretak og regnskap

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Skjemakommunikasjon i Altinn

  Notater 2015/19

  I selvadministrerte undersøkelser er både administrasjonen av skjemaene og selve skjemautfyllingen overlatt til oppgavegiveren. Foretak og virksomheter mottar normalt flere skjema fra SSB i løpet av et år og deltar gjerne i samme undersøkelse fler...

  Publikasjon
 • FoU-aktivitet i utenlandskontrollerte foretak

  Rapporter 2014/35

  Foretak som kontrolleres fra utlandet har i gjennomsnitt mer FoU enn norskkontrollerte foretak. Det var 15 prosent utenlandskontrollerte foretak i 2012, og de sto for nesten en tredjedel av næringslivets FoU-kostnader.

  Publikasjon
 • Innvandrerandeler blant ansatte i virksomheter 2012

  Rapporter 2014/25

  I rapporten beskrives hvordan innvandrerandelen blant de ansatte i virksomhetene har utviklet seg over tid, og hvordan den varierer etter næring, sektor, virksomhetsstørrelse og fylke.

  Publikasjon
 • Verdien av eiendeler utenlands nesten doblet

  Norske foretak skaffet seg stadig mer eiendeler og gjeld i utlandet i perioden 2005-2012. Eiendelene oversteg gjelden, og gjeldsstrukturen var hovedsakelig i samsvar med eiendelsstrukturen. Denne artikkelen viser utviklingen i syvårsperioden.

  Artikkel
 • Fra bedrift til virksomhet

  Statistisk sentralbyrå (SSB) tar i bruk begrepet virksomhet istedenfor bedrift fra januar 2014. Dette vil gi en mer enhetlig begrepsbruk i rapporteringen til offentlige etater og i statistikkene.

  Artikkel
 • Virksomhetene ansetter flere innvandrere

  Samfunnsspeilet 5/2013

  I løpet av årene 2008-2012 har den gjennomsnittlige innvandrerandelen i virksomhetene økt. Innvandrere som andel av befolkningen har også gått opp, men ikke like mye. Dermed har innvandrerrepresentasjonen i virksomhetene blitt større.

  Artikkel
 • Hvert åttende foretak har flyttet aktiviteter til utlandet

  12 prosent av norske foretak har flyttet aktiviteter utenlands i perioden 2009-2011. Foretak innenfor industrinæringen flytter mest kjerneaktivitet, mens andre næringer flytter mer av sine støtteaktiviteter.

  Artikkel
 • Facts about entrepreneurship in Norway

  Rapporter 2013/52

  Den typiske entreprenør er en mann som har vært i yrkeslivet i 13-14 år og har ofte bakgrunn fra naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Mens nye foretak generelt, også entreprenørforetak, vokser raskere enn de etablerte, står nye f...

  Publikasjon
 • Undersøkelse om organisasjonsmessige forhold i foretak

  Notater 2013/45

  Våren 2011 gjennomførte Statistisk sentralbyrå en undersøkelse om organisasjonsmessige forhold i norske foretak. Undersøkelsen følger retningslinjer gitt i et EU prosjekt kalt Meadow, Measuring the dynamics of organisations and work.

  Publikasjon
 • Utviklingen i skattefradrag for selskaper i perioden 2000-2010

  Fradragene for selskaper endret seg mye fra 2000 til 2010. Nye ble innført, mens andre falt bort. Utviklingen ble påvirket av selskapenes inntektsskatt, endringer i skatteregler og statens bruk av skattesystemet til ikke-fiskale formål, altså til ...

  Artikkel
 • Bortfall av revisorplikt for mindre aksjeselskaper

  Notater 2012/72

  I utgangspunktet har alle aksjeselskaper revisjonsplikt, men med virkning fra og med regnskapsåret 2011 kan små aksjeselskaper under visse forutsetninger velge bort revisor. Når man skal evaluere virkningen av dette tiltaket står man overfor visse...

  Publikasjon
 • Gründerånd blant innvandrere

  Samfunnsspeilet 2012/5

  Artikkel
 • Sektor 2014

  Notater 2012/05

  Publikasjon
 • Produktivitet og næringsutvikling

  Økonomiske analyser 1/2012

  Inntektsnivået i en økonomi avhenger av hvilke ressurser man rår over og evnen man har til å mobilisere ressursene til produktive formål.

  Artikkel
 • Færre bedrifter uten innvandrere

  Andelen bedrifter med minst ti ansatte, som er helt uten innvandrere i arbeidsstokken, gikk ned fra 40,8 prosent i 2009 til 38,5 prosent i 2010.

  Artikkel