Notater 2013/45

Dokumentasjonsrapport

Undersøkelse om organisasjonsmessige forhold i foretak

Våren 2011 gjennomførte Statistisk sentralbyrå en undersøkelse om organisasjonsmessige forhold i norske foretak. Undersøkelsen følger retningslinjer gitt i et EU prosjekt kalt Meadow, Measuring the dynamics of organisations and work.

Statistisk sentralbyrå gjennomførte våren 2011 en undersøkelse om organisasjonsmessige forhold i norske foretak. Undersøkelsen er finansiert av Forskningsrådet, Nærings- og handelsdepartementet og bransjeorganisasjonen Tekna. Undersøkelsen ble gjennomført etter retningslinjer utarbeidet i et EU prosjekt kalt Meadow, Measuring the dynamics of organisations and work.

Formålet med undersøkelsen er blant annet å kartlegge i hvilken grad intern organisering av foretak og endringsprosesser i foretakene har effekt på foretakenes økonomiske resultat. Undersøkelsen skal komplettere den informasjonen vi allerede har i våre ordinære bedriftsundersøkelser. Undersøkelsen er også gjennomført i de andre nordiske landene.

Utvalget er hentet fra foretak som både var med i FOU- og innovasjonsundersøkelsen og IKT undersøkelsen 2010, og som har 20 ansatte eller mer. Det var 1793 foretak som oppfylte kriteriene og disse ble fordelt på tre strata: foretak med 20-49 ansatte, foretak med 40-59 ansatte og foretak med 100 ansatte eller mer.

Fra foretakene som oppfylte kriteriene, ble det trukket ut et tilfeldig utvalg på 1 195 foretak til undersøkelsen. Av disse gikk 7 foretak til avgang da de ikke lenger eksisterte. Det vil si at bruttoutvalget består av 1 188 foretak.

Dataene er samlet inn ved hjelp av telefonintervju med daglig leder, personalsjef, økonomisjef eller annen person med god oversikt over organisasjonsmessige forhold i foretaket. Alle intervjuene ble foretatt av Statistisk sentralbyrås intervjuere. I forkant av datainnsamlingen ble det sendt ut et informasjonsbrev adressert til daglig leder/administrerende direktør. Foretak som ønsket det, fikk også tilsendt informasjonsbrev på e-post. Datainnsamlingen foregikk i perioden 30. mars til 10. juni 2011.

Frafallet i undersøkelsen utgjør nesten 40 prosent av bruttoutvalget. Den viktigste årsaken til frafall er at vi ikke klarte å komme i kontakt med en person i foretaket som kunne gjennomføre intervjuet. Dette gjelder for om lag 23 prosent av foretakene. Andel foretak som ikke ønsket å delta er til sammenligning 16 prosent. Foretak med andre frafallsgrunner utgjør bare litt over 1 prosent.

Vel 60 prosent av foretakene i utvalget har deltatt i undersøkelsen. Det er lavest svarprosent i foretak med få ansatte. Svarprosenten for foretak med under 50 ansatte er på 56 prosent, mens foretak med 50 ansatte eller mer har en svarprosent på over 60. Ser vi på næringsgruppene, er det overnattings- og serveringsforetakene som kommer dårligst ut med en svarprosent på 42. I denne gruppen var det mange vi ikke fikk kontakt med, i tillegg til at flere ikke ønsket å delta. De to næringsgruppene industri og bygge- og anleggsvirksomhet har også en svarprosent om er under gjennomsnittet for undersøkelsen. Best ut kommer Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet med en svarprosent på 83.

Om publikasjonen

Tittel

Undersøkelse om organisasjonsmessige forhold i foretak. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Aina Holmøy

Serie og -nummer

Notater 2013/45

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8790-9

ISBN (trykt)

978-82-537-8789-3

Antall sider

37

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt