Begrepsendring i Statistisk sentralbyrå

Fra bedrift til virksomhet

Publisert:

Statistisk sentralbyrå (SSB) tar i bruk begrepet virksomhet istedenfor bedrift fra januar 2014. Dette vil gi en mer enhetlig begrepsbruk i rapporteringen til offentlige etater og i statistikkene. Begrepsendringen er et ledd i et større moderniseringsprosjekt.

Moderniseringsprosjektet, som kalles EDAG (Elektronisk Dialog med Arbeidsgivere), er et samarbeid mellom de tre offentlige etatene NAV, SSB og Skatteetaten. Sammen innfører de en ny ordning, a-ordningen. Formålet med a-ordningen er å gjøre det enklere for arbeidsgiverne å rapportere til det offentlige . Hovedforenklingen består i at fem skjemaer, som tidligere skulle sendes til ulike etater, erstattes med én melding: a-meldingen. A-ordningen trer i kraft 1. januar 2015. Hos Altinn finner du mer om a-ordningen og hva den betyr for deg .

Allerede nå gjøres imidlertid tiltak for å få til en mer enhetlig begrepsbruk i rapporteringen og i statistikken, og SSB tar i bruk begrepet virksomhet i stedet for bedrift .

Virksomhet, en enhet i et foretak

I norsk dagligtale benyttes begrepene foretak, virksomhet og bedrift ofte om hverandre. Mange som sier bedrift, mener egentlig det som i statistikksammenheng er å anse som den juridiske enheten foretak.

Et foretak er det man oppretter når man registrerer seg for å drive virksomhet i Norge. Standard for næringsgruppering (SN2007) definerer foretak som den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet. Eksempler på slike juridiske enheter er aksjeselskap, ansvarlig selskap og enkeltpersonforetak.

Et foretak kan ha én eller flere underenheter som utfører aktivitet. Det er disse enhetene som omtales som virksomheter. Tidligere ble begrepet bedrift benyttet om disse enhetene, men ettersom SSBs statistikker om foretak og virksomheter ikke bare omfatter næringslivet, men også det offentlige, er virksomhet ansett som mer dekkende.

Kontakt