Innvandrerandeler i bedrifter

Færre bedrifter uten innvandrere

Publisert:

Andelen bedrifter med minst ti ansatte, som er helt uten innvandrere i arbeidsstokken, gikk ned fra 40,8 prosent i 2009 til 38,5 prosent i 2010.

Siden bedriftene med null innvandrere gjenomgående er små, var det imidlertid bare 19,4 prosent av de ansatte som arbeidet i bedrifter uten innvandrere i 2010, mot 20,9 prosent året før.

Antall bedrifter med minst ti ansatte, etter andel innvandrere blant de ansatte (15-74 år). 4. kvartal 2008, 4. kvartal 2009 og 4. kvartal 2010

Indikator for innvandrerrepresentasjon i bedriftene

Hvor stor andelen innvandrere som jobber i en bedrift er, henger i stor grad sammen med hvor mange kvalifiserte innvandrere bedriftene har å rekruttere blant. Dette kan igjen deles opp i to faktorer, nemlig ”tilgjengelighet” og ”kvalifikasjon”. Tilgjengelighet handler om hvor mange innvandrere som finnes i de geografiske områdene bedriftene i hovedsak rekrutterer fra, mens kvalifikasjon omhandler hvor mange av disse som er kvalifisert med tanke på det arbeidet som skal utføres. Når det gjelder krav til kvalifikasjoner mangler vi gode data på dette, det vil si utdanningsnivå og språkkunnskaper.

Når det gjelder tilgjengelighet, er det relevant å se på hvor mange innvandrere som bor i den aktuelle regionen der bedriften ligger, og som den naturlig rekrutterer sysselsatte fra. For å finne ut av dette er det derfor laget en indikator som viser bedriftenes innvandrerandeler sett i forhold til innvandrerandelene i befolkningen i de regionene som de aktuelle bedriftene ligger i. Hvis andelen innvandrere i bedriften er like stor som andelen innvandrere i befolkningen, blir indikatoren på representativitet av innvandrere lik 100. Hvis tallet er høyere enn 100, betyr det at bedriften har en høyere andel innvandrere i sin bedrift enn det er i befolkningen i området der bedriften ligger.

Høyest innvandrerrepresentasjon i Finnmark

Ved å bruke en slik representativitetsindikator finner vi at innvandrerrepresentasjonen i 2010 i gjennomsnitt var høyest for bedriftene i Finnmark, Nordland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Disse fylkene har alle indikatorer over 100. Bedriftene i Østfold hadde lavest innvandrerrepresentasjon både i 2009 og i 2010, med indikatorer på henholdsvis 76 og 79. Sammenlikner vi kommunene Oslo og Bergen, har bedrifter i Oslo klart høyest andel innvandrere, men når vi ser det i forhold til innvandrerandelen i befolkningen, finner vi at indikatoren for Bergen (98) er høyere enn for Oslo (86).

Artikkelen er basert på rapporten Innvandrerandeler blant ansatte i bedrifter .

Formål og bakgrunn

Målet med rapporten er å beskrive hvordan bedriftenes innvandrerandeler varierer etter næring, sektor, bedriftsstørrelse og fylke i 4. kvartal 2010, samt hvordan utviklingen har vært i perioden 4. kvartal 2009 til samme kvartal 2010.

 

Bakgrunnen er en endring i diskrimineringsloven, gjeldende fra 2009, hvor alle bedrifter med over 50 ansatte ble pålagt å jobbe planmessig for blant annet å hindre diskriminering på grunn av etnisitet eller nasjonal opprinnelse. I den forbindelse ønsker man å følge med på hvordan utviklingen i andelen innvandrere blant ansatte i bedrifter utvikler seg.Kontakt