Rapporter 2014/25

Innvandrerandeler blant ansatte i virksomheter 2012

I rapporten beskrives hvordan innvandrerandelen blant de ansatte i virksomhetene har utviklet seg over tid, og hvordan den varierer etter næring, sektor, virksomhetsstørrelse og fylke.

Gjennomsnittlig innvandrerandel i virksomhetene var 9,6 prosent i 2012. Andelen virksomheter uten noen innvandrere i arbeidsstokken har gått ned hvert år siden 2008 og var i 2012 på noe over 33 prosent.

Målet med denne rapporten er å beskrive hvordan innvandrerandelen blant de ansatte i virksomhetene har utviklet seg over tid, og hvordan den varierer etter næring, sektor, virksomhetsstørrelse og fylke.

Sees i forhold til innvandrerandelen i regionen

Siden andelen innvandrere i befolkningen har økt de senere årene, er det ikke overraskende at det også har blitt en høyere andel innvandrere blant de ansatte. Videre varierer andelen innvandrere svært mye mellom ulike regioner. For å ta høyde for økningen i antallet innvandrere over tid, og for forskjeller mellom ulike regioner, er det i rapporten laget et mål hvor man ser innvandrerandelene i virksomhetene i forhold til innvandrerandelen i befolkningen. Denne indikatoren er laget på grunnlag av både andelen sysselsatte innvandrere i hver enkelt virksomhet og innvandrerandelen i befolkningen der virksomheten ligger. Hvis for eksempel andelen innvandrere i en virksomhet er like stor som andelen innvandrere i befolkningen der denne virksomheten ligger, blir indikatoren for akkurat denne ene virksomheten lik 100. Har virksomheten en større andel innvandrere blant sine ansatte enn det er innvandrere i befolkningen der virksomheten ligger, blir indikatoren for virksomheten høyere enn 100. Tilsvarende vil tallet være lavere enn 100 dersom virksomheten har en mindre innvandrerandel enn befolkningen.

Med et slikt mål på representasjon av innvandrere i virksomhetene har indikatoren for landet som helhet økt fra 95 i 2011 til 96 i 2012. I 2008 var tallet 90.

Landbakgrunn har betydning

Indikatoren i 2012 var 108 for innvandrere med bakgrunn fra EU/EØS, Nord-Amerika, Australia og New Zealand. For denne innvandrergruppen har det vært en årlig økning siden 2008. Indikatoren for dem med bakgrunn fra Europa utenom EU/EØS, Asia, Afrika Latin-Amerika og det øvrige Oseania har ligget stabilt på 87.

Høyest på Nord-vestlandet

Gjennomsnittlig innvandrerrepresentasjon var i 2012 høyest for virksomhetene i Møre og Romsdal (110), Sogn og Fjordane (108) og Nordland (106), men også andre fylker hadde en indikator på 100 eller høyere. Virksomhetene i Østfold (86) og Vest-Agder (86) hadde lavest innvandrerrepresentasjon i 2012.

Blant landets tre mest folkerike kommuner har virksomhetene i Oslo klart høyest andel innvandrere blant de ansatte, men det skyldes at så mange innvandrere bor i Oslo. Om man ser andelen innvandrere blant de ansatte i forhold til innvandrerandelen i befolkningen i hver region, viser det seg at indikatoren for Bergen (101) er høyere enn for Oslo (91).

Gjelder virksomheter med minst 10 ansatte

For de minste virksomhetene vil endringer på bare én ansatt innvandrer gi store utslag på innvandrerandelen. I rapporten presenteres derfor i hovedsak bare tall for virksomheter med 10 eller flere ansatte. Rapporten er en oppfølging av et utviklingsprosjekt om samme tema som er dokumentert i notatet ” Utvikling av statistikk om innvandrerandeler i bedrifter" .

Rapporten er støttet økonomisk av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Innvandrerandeler blant ansatte i virksomheter 2012

Ansvarlig

Julie Margrethe Slensvik

Serie og -nummer

Rapporter 2014/25

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Emner

Arbeid og lønn, Sysselsetting, Virksomheter, foretak og regnskap, Virksomheter og foretak

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8960-6

ISBN (trykt)

978-82-537-8959-0

ISSN

1892-7513

Antall sider

75

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt