241409
/utenriksokonomi/statistikker/ur/kvartal
241409
Redusert overskudd på Norges driftsbalanse
statistikk
2016-12-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ur, Utenriksregnskap, driftsbalanse, direkteinvesteringer, drifts- og kapitalregnskap, finansregnskap, investeringer i utlandet, utenlandske investeringer, transaksjoner, beholdninger, fordringer, gjeld, porteføljeinvesteringer, finansinvesteringer, omvurderinger, driftsbalansen overfor utlandet, rente- og stønadsbalansen, reinvestert fortjeneste, nettofordringer, import, eksport, landfordelt utenriksregnskap, landfordelt eksport, landfordelt import, varebalanse, tjenestebalanse, formuesinntekter, primærinntekterNasjonalregnskap, Utenriksregnskap, Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Statistikken viser den kvartalsvise utviklingen i det norske utenriksregnskapet. Driftsbalansen overfor utlandet var på 25 milliarder kroner i 3. kvartal 2016.

Utenriksregnskap3. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Redusert overskudd på Norges driftsbalanse

Driftsbalansen overfor utlandet var på 25 milliarder kroner i 3. kvartal 2016, nesten 4 milliarder mindre enn i 2. kvartal. Det var rente- og stønadsbalansen som sørget for overskudd, mens vare- og tjenestebalansen var negativ.

Utenriksregnskap. Millioner kroner
3. kvartal 20154. kvartal 20151. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 2016
Driftsbalansen overfor utlandet62 54252 85146 12428 49624 898
Vare- og tjenestebalansen36 46639 29713 815-1 040-4 768
Rente- og stønadsbalansen26 07613 55432 30929 53629 666
Kapitaloverføringer til utlandet, netto245739650
Nettofinansinvesteringer, driftsregnskap62 50652 83445 37328 41924 886
 
Direkteinvesteringer44 07675 82243442 167-1 961
Porteføljeinvesteringer108 87344 224-96 866169 378-40 047
Andre finansinvesteringer-97 825-36 83372 037-50 53967 394
Internasjonale reserver-25 359-34 79345 234-5 3762 805
Nettofinansinvesteringer, finansregnskap29 76548 42020 839155 63028 191
 
Statistisk avvik32 7414 41424 534-127 211-3 305
Figur 1. Driftsbalansen overfor utlandet

Samlet eksport i 3. kvartal 2016 er foreløpig beregnet til 256 milliarder kroner, snaut 1 milliard kroner mer enn i 2. kvartal. Eksportverdien av varer ble i alt redusert med 3 milliarder til 176 milliarder kroner som følge av nedgang i verdien av både olje og gass sammen med andre varer. Foreløpige beregninger viser at eksportverdien av tjenester økte fra 2. til 3. kvartal, blant annet på grunn av en normal sesongmessig vekst i utlendingers reise- og oppholdsutgifter i Norge.

Verdien av import av varer og tjenester i 3. kvartal 2016 er beregnet til 261 milliarder kroner. Det innebærer en økning fra 2. kvartal på 4 milliarder kroner. Oppgangen skyldes en sterk sesongpreget utvikling i posten reisetrafikk, som omfatter nordmenns utgifter til reise og opphold i utlandet. Samlet sett var denne posten med mer enn 6 milliarder kroner høyere enn i 2. kvartal. Import av varer sank i verdi over 2 milliarder kroner til 159 milliarder. Importverdien av tjenester utenom posten reisetrafikk var på om lag samme nivå i 3. kvartal som kvartalet før. 

For mer informasjon om volum- og prisutvikling samt sesongjusterte tall, se Kvartalsvis nasjonalregnskap

Første underskudd siden 1998 

Dermed var nivået av Norges import av varer og tjenester i 3. kvartal snaut 5 milliarder kroner høyere enn landets eksport av varer og tjenester. Reviderte tall viser også et lite underskudd på vare- og tjenestebalansen i 2. kvartal. Før dette må vi tilbake til høsten 1998 for å finne forrige gang det var underskudd på Norges vare- og tjenestebalanse med utlandet. Den gang som nå skjedde dette i kjølvannet av oljeprisens fall. 

Rente- og stønadsbalansen trekker opp

Rente- og stønadsbalansen var i 3. kvartal 2016 nesten 30 milliarder kroner og bidro dermed ene og alene til overskudd på den totale driftsbalansen overfor utlandet. Også i de to første kvartalene i 2016 var overskuddet på rente- og stønadsbalansen langt høyere enn vare- og tjenestebalansen. Dette skyldes i stor grad nedgang i oljeinntektene med en svekket vare- og tjenestebalanse som resultat. Dette blir imidlertid motvirket av en netto formue i utlandet som gir høye netto finansinntekter for landet. 

At rente- og stønadsbalansen er høyere enn vare- og tjenestebalansen, var også tilfellet på midten av 80-tallet. Den gang hadde landet netto gjeld og en negativ rente- og stønadsbalanse overfor utlandet, men en kraftig svikt i oljeinntektene resulterte i et enda større underskudd på vare- og tjenestebalansen. 

Reduserte finansinvesteringer

Det var netto salg av finansielle fordringer på utlandet på totalt 69 milliarder kroner i 3. kvartal 2016. Også på gjeldssiden var det netto salg på totalt 98 milliarder kroner. Nedgangen i direkteinvesteringer og andre finansinvesteringer både på fordrings- og gjeldssiden var i ulike former for lån. Porteføljeinvesteringer i utlandet ble redusert som følge av salg av rentebærende verdipapirer.

RevisjonerÅpne og lesLukk

I driftsregnskapet: Tall for eksport, import, inntekter og utgifter har blitt revidert for 1. og 2. kvartal 2016.  

I finansregnskapet: Tallene er revidert tilbake til og med 1. kvartal 2015.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB