54155
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
54155
Handelsoverskuddet kraftig opp
statistikk
2011-08-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerjuli 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Handelsoverskuddet kraftig opp

Handelsoverskuddet for juli måned endte på 38,1 milliarder kroner. Det er hele 54 prosent høyere enn i juni og en oppgang på 37 prosent fra juli i fjor. Økt eksport av olje og naturgass forklarer størsteparten av veksten.

Importen, unntatt skip og oljeplattformer, beløp seg i juli til 34,5 milliarder kroner. Dette er noe opp fra tilsvarende måned i fjor. Høyere olje og gasspriser førte til at eksporten, unntatt skip og oljeplattformer, steg med 17,8 prosent i samme periode og landet på 72,7 milliarder kroner. Fastlandseksporten holdt seg omtrent uendret.

Økning i råoljeeksporten

Eksportverdien for råolje utgjorde i juli 29,7 milliarder kroner. Dette er en vekst på 33 prosent fra juli i fjor og nesten 23 prosent fra juni i år. Mens det i forhold til juni var en oppgang i både pris og volum, skyldtes veksten fra juli i fjor kun økte priser. Antall eksporterte fat holdt seg på samme nivå, og lå på 45,8 millioner siste måned, mot 45,7 millioner fat ett år tidligere. Prisen per fat har imidlertid økt betydelig de siste tolv månedene, fra 487 til 648 kroner. I juni var den til sammenlikning på 634 kroner.

Prisvekst for naturgassen

Det var hovedsaklig stigning i pris som førte til økt naturgasseksport i juli sammenliknet med måneden før og med juli i fjor. Totalverdien på 15,4 milliarder kroner innebar en vekst på 47 prosent fra juni og på 30 prosent fra juli 2010. Eksportvolumet på 7,0 milliarder standard kubikkmeter for naturgass i gassform var imidlertid bare noe høyere enn i juni i år og juli i fjor.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-juliEndring i prosentJuliEndring i prosent
             2010            2011            2010            2011
 
1 Import 251 198 278 83111,033 90234 5481,9
2 Eksport 449 025 502 21911,861 71372 69317,8
Av dette      
Råolje 159 832 192 76520,622 27029 67033,2
Naturgass96 08897 9892,011 84315 35129,6
Kondensater3 5824 91337,2 851 765-10,1
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater 189 523 206 5529,026 74926 9070,6
4 Handelsbalanse med varer (2-1) 197 827 223 38812,927 81138 14537,2
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-61 675-72 279.-7 153-7 641.
 

Liten endring i fastlandseksporten

Fastlandseksporten utgjorde 26,9 milliarder kroner i juli, kun 0,6 prosent mer enn i juli i fjor. Flere av hovedvaregruppene viste kun små endringer.

Eksporten av kjemiske produkter gikk ned 3 prosent fra juli i fjor, og endte på 3,4 milliarder kroner, mens eksporten av maskiner og transportmidler økte med 5 prosent og utgjorde 5,6 milliarder kroner. Utførselen av bearbeidde varer lå praktisk talt på samme nivå som ett år tidligere. Innenfor denne gruppen hadde jern og stål samt varer av metaller til sammen en nedgang på rundt 400 millioner kroner, mens metaller unntatt jern og stål viste en tilsvarende oppgang.

Prisnedgang for fersk laks

Den totale fiskeeksporten, som har falt de siste månedene, utgjorde 3,4 milliarder kroner. Dette tilsvarte en nedgang på 7 prosent fra juli i fjor. For eksporten av fersk oppdrettslaks, som står for om lag halvparten av all fiskeeksport, skyldtes dette lavere priser. Volumet gikk til sammenlikning noe opp. Gjennomsnittelig kilopris for fersk laks var 31 kroner i juli, mot 39 kroner ett år tidligere.

Liten importvekst

Importen, unntatt skip og oljeplattformer, utgjorde 34,5 milliarder kroner i juli. Det er en liten oppgang på 1,9 prosent sett i forhold til juli i fjor.

Størst vekst viste hovedvaregruppen ikke-spiselige råvarer, som steg med 49 prosent. Forklaringen ligger i importen av malmer og avfall av metall som nesten doblet seg, og endte på 1,5 milliarder kroner. Hovedgruppen bearbeidde varer hadde en vekst i importen på 10 prosent og landet på 5,3 milliarder kroner. Mens det var eksportnedgang for jern og stål samt varer av metaller, var det for de samme varegruppene en oppgang i importen. Samtidig gikk metaller unntatt jern og stål noe ned.

Import av maskiner og transportmidler, som er det vi tar inn mest av, hadde et lite fall på 1,4 prosent totalt sett fra juli i fjor. Innførselen av flere typer maskiner og telekommunikasjonsapparater gikk ned. I samme periode var kjøretøy den produktgruppen som steg mest, med en økning på 12 prosent, til 3,8 milliarder kroner.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB