84785
/utenriksokonomi/statistikker/muh/arkiv
84785
Økt handelsoverskudd i årets første halvår
statistikk
2012-07-16T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerjuni 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt handelsoverskudd i årets første halvår

Handelsoverskuddet endte på 242,5 milliarder kroner i første halvår av 2012. Dette er en økning på nesten 25 prosent fra samme periode i 2011. I juni isolert sett, gikk handelsbalansen opp med 15,1 prosent til 29,5 milliarder kroner.

I juni 2012 ble det eksportert varer til en verdi av 72,2 milliarder kroner, mens importen endte på 42,6 milliarder kroner. Eksporten økte med 8,9 prosent, mens importen steg med 4,9 prosent fra juni 2011. Naturgassen bidro sterkt til eksportøkningen - mens eksporten av råolje gikk ned. Handelsoverskuddet var på 29,5 milliarder kroner i juni 2012. Dette var en økning på 3,9 milliarder, eller 15,1 prosent, sammenlignet med juni 2011. I løpet av det første halvåret i 2012 steg eksporten med 47,2 milliarder kroner til totalt 486,3 milliarder kroner. Dette utgjør en økning på 10,8 prosent fra samme periode 2011.

Lavere oljepris

Eksportverdien for råolje beløp seg til 21,5 milliarder kroner i juni 2012. Dette var 2,1 milliarder kroner mindre enn i tilsvarende måned i fjor. Både eksportert volum og prisen har gått ned. Nedgangen førte til at råoljeprisen endte på 577 kroner per fat i juni 2012, mot 621 kroner på samme tid i fjor. Dette er det laveste nivået på oljeprisen siden januar 2011. Nedgangen i eksportert volum kan ha sammenheng med at det er vedlikehold i sommermånedene, og streiken som rammet norsk sokkel i slutten av juni. I første halvår av 2012 ble det eksportert råolje til en verdi av 165,4 milliarder kroner. Dette var 12,2 millioner fat mindre enn i første halvår i 2011. Den halvårlige gjennomsnittsprisen for et fat olje var 48 kroner høyere i år enn i fjor, da lå den på 623 kroner per fat.

Høy eksport av naturgass

Det ble eksportert naturgass for 18,7 milliarder kroner i juni 2012. Dette er en oppgang på 6,5 milliarder kroner sammenlignet med juni i fjor. Verdiøkningen skyldes i hovedsak et høyere volum. Eksporten av naturgass i gassform økte fra 6,2 milliarder standard kubikkmeter i juni 2011 til 8 milliarder standard kubikkmeter i juni 2012. I løpet av første halvdel av 2012 ble det eksportert naturgass til en verdi av 131,8 milliarder kroner. Det tilsvarende tallet var 94,1 milliarder kroner i første halvår av 2011. Den økte verdien ble forårsaket av både høyere volum og pris. Eksportert volum steg fra 47,2 til 56,2 milliarder standard kubikkmeter. Tallene fra mai for eksport av naturgass i gassform er oppjustert ved denne frigivningen.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-juniEndring
  i prosent
JuniEndring
  i prosent
 2011201220112012
 
1 Import       244 782        243 759       -0,4       40 633       42 639       4,9
2 Eksport 439 068 486 30010,866 29572 1698,9
Av dette      
Råolje 161 157 165 3752,623 62921 543-8,8
Naturgass94 060 131 79540,112 16318 66353,4
Kondensater4 0385 29531,1 327 323-1,2
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater 179 813 183 8352,230 17531 6404,9
4 Handelsbalanse med varer (2-1) 194 286 242 54124,825 66229 53015,1
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-64 969-59 924.-10 458-10 999.
 

Økt fastlandseksport

I juni utgjorde fastlandseksporten 31,6 milliarder kroner. Dette var en økning på 1,5 milliarder, eller 4,9 prosent, sammenlignet med juni 2011. I første halvår steg fastlandseksporten med 2,2 prosent samlet sett, til totalt 183,8 milliarder kroner. Dette var 4 milliarder kroner mer enn i første halvår i 2011.

Det har stort sett vært en positiv utvikling for eksporten i juni. Alle hovedgruppene unntatt tre grupper opplevde en eksportøkning. Eksporten av fisk og skalldyr endte på 4 milliarder kroner i juni, nesten 300 millioner kroner mer enn i juni i fjor. Fiskeeksporten gikk derimot samlet ned fra 25,3 milliarder kroner i første halvår av 2011 til 24,2 milliarder kroner i samme periode i 2012. Nedgangen, som er på 1,1 milliarder kroner, skyldes i stor grad lavere priser på laks.

Gruppen kjemiske produkter hadde en nedgang i eksportverdien på 209 millioner kroner fra juni 2011 til juni 2012. Nedgangen blir mer tydelig i halvårstallene. Fra første halvdel 2011 sank eksportverdien med 3,3 milliarder til totalt 20,9 milliarder. Nedgangen i solcelleindustrien var den største årsaken til den reduserte eksporten innenfor denne gruppen.

Eksporten av propan og butan økte sterkt både i juni isolert sett, og det første halvåret av 2012. I juni steg eksporten i denne varegruppen med 979 millioner kroner til 2,2 milliarder kroner. I første halvår økte eksporten med 3,9 milliarder kroner, til totalt 13,6 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

For metaller, unntatt jern og stål, gikk eksporten ned med 243 millioner kroner i juni. Totaleksporten endte dermed på 3,7 milliarder kroner. I løpet av årets første seks måneder ble det i denne gruppen eksportert for 3 milliarder kroner mindre enn i samme periode i fjor. Årets eksport så langt endte da på 21,4 milliarder kroner. De lave prisene på aluminium og nikkel var hovedårsaken til fallet i eksportverdien.

Stabil import

Importen av varer, utenom skip og oljeplattformer, beløp seg til 42,6 milliarder kroner i juni. Dette var en oppgang på 2 milliarder, eller 4,9 prosent, sammenlignet med juni i fjor. Det var en nedgang i importen på omkring 1 milliard kroner i årets første halvår, sammenlignet med samme tid i 2011. Importen var på 243,8 millioner kroner i første halvdel av 2012.

Norge importerte 2,3 milliarder kroner mer av hovedvaregruppen maskiner og transportmidler i juni 2012, i forhold til i juni 2011. Importen for denne gruppen endte på totalt 17,1 milliarder kroner. Det var generelle industrimaskiner og kjøretøy for vei som økte mest, veksten var på henholdsvis 466 og 873 millioner kroner. I løpet av halvårsperioden frem til juni importerte vi maskiner og transportmidler for 3,1 milliarder mer enn i fjor. Totalt endte importen opp på 90,1 milliarder kroner.

I første halvdel av 2012 ble det importert malmer og avfall av metall til en verdi av 11,4 milliarder kroner. Dette var en nedgang på 5 milliarder kroner, eller 30,5 prosent, i forhold til fjoråret.

Strømimporten hittil i år har vært lav sammenlignet med 2011. I løpet av fjorårets seks første måneder ble det importert strøm til en verdi av 4,6 milliarder kroner, mens importen for samme periode i år beløp seg til 417 millioner kroner. Dette var 91 prosent lavere enn i 2011. Det ble innført elektrisk strøm til en verdi av kun 33 millioner kroner i juni 2012, mens tilsvarende tall var 114 millioner kroner i juni i fjor. Den reduserte importen av strøm kan knyttes til den fuktige våren.

Mindre eksport til Sør-Europa

I første halvdel av 2012 steg importen fra Europa med nesten 2 prosent, til 174,4 milliarder kroner. Eksporten hadde en litt lavere vekst og gikk med 0,6 prosent, til 128,2 milliarder kroner. Eksporten til de kriserammede søreuropeiske landene, unntatt til Hellas, gikk tilbake i første halvdel av 2012. Eksporten sank med 9,7 prosent til Portugal, 18,7 prosent til Spania og 19,4 prosent til Italia. Oppgangen i eksporten til Hellas henger sammen med økte forsendelser av raffinerte mineraloljeprodukter.

Det har vært liten endring i handelen med våre nordiske handelspartnere i første halvår av 2012. Importen fra de nordiske landene økte med 0,9 prosent, fra 57,1 milliarder til 57,6 milliarder kroner. Sverige er vår viktigste handelspartner, mens Danmark er på en sikker andreplass. Vi importerte og eksporterte varer til en verdi av henholdsvis 35 milliarder og 19 milliarder kroner fra og til Sverige. Dette gir et handelsunderskudd på 15,9 milliarder kroner.

I Asia er det Kina som Norge handler mest med. I første halvdel av 2012 ble det importert og eksportert varer fra og til Kina for henholdsvis 20,9 milliarder og 6,8 milliarder kroner. Importen økte dermed med 10,3 prosent, mens eksporten til Kina sank med 9,9 prosent.

Se tabellen Sammenhengen mellom gamle og nye tabeller i statstikkbanken

Endrede tabeller i Statistikkbanken 28.06.2012

Fra og med 28. juni 2011 har vi endrede statistikkbanktabeller. Alle gamle tabeller har fått nye tabellnummmer - for korrespondansetabell med nye se tabellen ovenfor.

Antall månedstabeller er endret fra 3 til 9, og antall årstabeller fra 4 til 13. Det er nå bare en kvartalstabell, men det skyldes at de to transporttabellene er slått sammen til en. Det økte antallet tabeller innebærer flere nye muligheter til å hente ut tall på aggregert nivå i statistikkbanken.

Alle månedstabellene, unntatt de for åttesifret varenummer, har fått en ny statistikkvariabel, som heter "Hittil i år". Måneds- og årstabeller for SITC-nomenklaturen er dessuten utvidet til tresifret nivå.

Hovedtall er utvidet fra tidligere å kun ha hatt tall på månedsnivå, til å ha tabeller for årsnivå og med landfordeling. Videre er de sesongjusterte hovedtallene lagt i en egen tabell.

Fra nå av gir vi tall for flere nomenklaturer, varegruppering etter anvendelsesområde (BEC) og en inndeling etter næring (CPA). I tillegg er det tall for fastlandseksport etter produksjonsfylke og handel med IKT-varer. Vi har også laget noen spesialtabeller for eksport av fisk, råolje og naturgass.

De fleste tabellene går tilbake til 1988. Noen har imidlertid en kortere tidsserie, og noen av hovedtallene samt tall for råolje og naturgass har lenger serier.
(28.06.2012)

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB