84783
/utenriksokonomi/statistikker/muh/arkiv
84783
Stabil fastlandshandel
statistikk
2012-06-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varermai 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil fastlandshandel

Totaleksporten av varer økte med 15,5 prosent, mens fastlandseksporten og importen lå på samme nivå, i perioden mai 2011 til mai 2012. Handelsoverskuddet på 35,5 milliarder kroner, opp 45 prosent, skyldes høyere olje- og gasseksport.

Månedlige og kvartalsvise tall for 2012 er ikke tilgjengelig i statbank før på mandag kl 10 grunnet tekniske problemer.

Endrede tabeller i Statistikkbanken 28.06.2012

Fra og med 28. juni 2011 har vi endrede statistikkbanktabeller.

Antall månedstabeller er endret fra 3 til 9, og antall årstabeller fra 4 til 13. Det er nå bare en kvartalstabell, men det skyldes at de to transporttabellene er slått sammen til en. Det økte antallet tabeller innebærer flere nye muligheter til å hente ut tall på aggregert nivå i statistikkbanken.

Alle månedstabellene, unntatt de for åttesifret varenummer, har fått en ny statistikkvariabel, som heter "Hittil i år". Måneds- og årstabeller for SITC-nomenklaturen er dessuten utvidet til tresifret nivå.

Hovedtall er utvidet fra tidligere å kun ha hatt tall på månedsnivå, til å ha tabeller for årsnivå og med landfordeling. Videre er de sesongjusterte hovedtallene lagt i en egen tabell.

Fra nå av gir vi tall for flere nomenklaturer, varegruppering etter anvendelsesområde (BEC) og en inndeling etter næring (CPA). I tillegg er det tall for fastlandseksport etter produksjonsfylke og handel med IKT-varer. Vi har også laget noen spesialtabeller for eksport av fisk, råolje og naturgass.

De fleste tabellene går tilbake til 1988. Noen har imidlertid en kortere tidsserie, og noen av hovedtallene samt tall for råolje og naturgass har lenger serier.
(28.06.2012)

Det ble eksportert varer for i alt 78,7 milliarder kroner i mai 2012. Økningen var på over 10,5 milliarder kroner fra samme måned i fjor, og kunne i hovedsak knyttes til høyere nivå på olje- og gasseksporten. Importverdien gikk ned med 1 prosent fra mai 2011 til mai 2012, og endte på 43,2 milliarder kroner. Verdien på fastlandseksporten økte med 1 prosent i den samme perioden, og endte på 31,7 milliarder kroner.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-maiEndring i prosentMaiEndring i prosent
 2011201220112012
 
1 Import      204 149      201 130-1,5     43 599     43 212-0,9
2 Eksport 372 773 410 66210,268 15578 70015,5
Av dette      
Råolje 137 528 143 8324,623 92429 33422,6
Naturgass81 897 109 54333,812 21116 75237,2
Kondensater3 7114 97234,0 753 96027,5
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater 149 637 152 3151,831 26831 6541,2
4 Handelsbalanse med varer (2-1) 168 624 209 53224,324 55635 48844,5
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-54 512-48 815.-12 332-11 558.
 

Fall i oljeprisen, men fortsatt høyt nivå

Eksporten av råolje utgjorde 29,3 milliarder kroner i mai 2012. Dette var en oppgang på 5,4 milliarder kroner, eller 22,6 prosent, fra samme måned i fjor. Økningen kom hovedsakelig som følge av et høyere eksportvolum. Oljeeksporten beløp seg til 44,7 millioner fat i mai 2012. Dette var 6,5 millioner flere fat enn i mai 2011, da mange oljefelt var inne i en vedlikeholdsperiode. Oljeprisen falt kraftig fra april, men var fortsatt nesten 30 kroner høyere per fat i mai 2012 enn for samme tid i 2011. Prisen lå på 657 kroner per fat i mai 2012. Fallet fra sist måned skyldes hovedsakelig økende økonomiske bekymringer i Europa og mindre vekst i den kinesiske økonomien.

Høyere gasseksport enn i 2011, men lavere enn tidligere i år

Eksportverdien for naturgass endte på 16,8 milliarder kroner i mai, en oppgang på 37,2 prosent mot mai 2011. Volumet av eksportert naturgass i gassform gikk opp med 818 millioner standard kubikkmeter (Sm 3 ) fra mai i fjor til mai i år. Likevel falt volumet betraktelig i mai, sammenlignet med april og nivået så langt i år. Nedgangen på 1,9 milliarder Sm 3 fra april skyldes vedlikeholdsstengninger.

Stabil fastlandseksport hjulpet av Munch-salg

Oppgangene og nedgangene i fastlandseksporten jevnet seg ut, og dette førte til en oppgang på kun litt over 1 prosent fra mai 2011 til mai 2012. Den totale eksportverdien endte dermed på 31,7 milliarder kroner.

Hovedvaregruppene som hadde høyest verdiøkning var brenselstoffer, forskjellige ferdigvarer samt andre varer og transaksjoner. Undergruppen flytende propan og butan gikk opp med 716 millioner kroner, mens raffinerte mineraloljeprodukter økte med nesten 600 millioner kroner fra mai i fjor til mai i år. I gruppen ferdigvarer var det eksport av kunst og antikviteter som førte til en oppgang på nærmere 600 millioner kroner. Det var salget av Edvard Munchs ”Skrik” som var hovedårsaken til oppgangen. Maleriet ble solgt på auksjon i utlandet, og ble inkludert i utenrikshandelen i mai med oppgitt salgsverdi på 615 millioner kroner. Bestemmelsesland var USA ettersom dette foreløpig er den siste kjente destinasjonen.

I mai 2012 var nedgangen sterkest blant gruppene bearbeidde varer, kjemiske produkter samt maskiner og transportmidler. Disse tre gruppene gikk ned med henholdsvis 931 millioner, 560 millioner og 273 millioner kroner. Størst enkeltreduksjon var det for metaller, unntatt jern og stål, som lå 18 prosent lavere enn i mai 2012 enn i mai i fjor. Den sistenevnte gruppen endte på totalt 3,5 milliarder kroner i mai 2012. Årsaken til dette var i stor grad redusert etterspørsel internasjonalt, som også førte til lavere metallpriser. Gruppene maskiner for spesielle industrier og andre elektriske maskiner gikk også ned med henholdsvis 406 millioner og 348 millioner kroner. Disse gruppene er relativt lett påvirkelige, og endres fort av store enkeltransaksjoner knyttet til spesielle prosjekter.

Få endringer for importen

Importen av varer, unntatt skip og oljeplattformer, utgjorde 43,2 milliarder kroner i mai 2012. Verdien var nærmest identisk som i samme måned i 2011.

Det var størst økninger blant gruppene brenselstoffer, bearbeidde varer og forskjellige ferdigvarer. Importen av mineraloljeprodukter var 1,7 milliarder kroner høyere i mai 2012 enn i mai 2011, og hadde en totalverdi på 3,7 milliarder kroner. Denne oppgangen skrev seg fra større importert volum. Jern og stål gikk opp 412 millioner kroner, til totalt 1,7 milliarder kroner. Andre ferdigvarer økte med 348 millioner kroner og endte på til sammen 2,8 milliarder kroner.

Nedganger for hovedgruppene ikke-spiselige råvarer, maskiner og transportmidler samt kjemiske produkter gjorde seg mest gjeldende på minussiden. Av undergruppene var det malmer og avfall av metall som gikk mest ned. Verdien ble nesten halvert og endte på totalt 1,5 milliarder kroner. Tilsvarende reduksjon rammet også gruppen andre transportmidler, som dermed havnet på totalt rundt 950 millioner i mai 2012. Årsaken til denne nedgangen var import av to fly i mai i fjor. Videre falt uorganiske kjemiske produkter med 340 millioner kroner.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB