Fiskeeksporten passerte 100 milliarder kroner i 2019

Publisert:

Endret:

I 2019 utgjorde eksporten av fisk og fiskevarer rekordhøye 104,1 milliarder kroner, 8,3 prosent mer enn året før. En særlig svak kronekurs og økt etterspørsel bidro til vekst i eksportverdien.

Informasjon knyttet til desember måned finnes lenger nede i denne artikkelen.

Ifølge nye tall for utenrikshandel med varer endte fastlandseksporten på historiske 473,0 milliarder kroner, 17,6 milliarder kroner mer enn i 2018. Utførselen i 2019 viste særlig vekst i etterspørselen av norske varer som fisk, metaller og ulike maskiner. Samlet stod disse varene for mer enn halvparten av fastlandseksporten.

Figur 1

Figur 1. Handelsbalansen

I 2019 utgjorde vareeksporten 903,9 milliarder kroner, noe som er 9,4 prosent mindre enn året før. Reduserte inntekter fra olje- og naturgasseksporten er hovedforklaringen.

1 Metaller er summen av SITC 67,68, og 69. Maskiner er summen av SITC 71-77

Figur 2. Eksport av fisk, metaller og maskiner¹

Fisk Metaller Maskiner
2010 52.5 63.3 59.9
2011 52.1 65.7 53.6
2012 50.8 59.5 59.6
2013 60.2 58.2 64.1
2014 67.1 61.7 68.6
2015 72.0 67.4 77.6
2016 89.2 62.0 62.9
2017 92.2 70.5 55.6
2018 96.1 73.5 59.4
2019 104.1 75.6 67.5

Vareimporten på sin side beløp seg til historiske 755,6 milliarder kroner, 6,4 prosent mer enn i 2018. Innførsel knyttet til flere store investeringsprosjekter bidro til å trekke verdien opp. Dermed endte handelsoverskuddet for 2019 på 148,3 milliarder kroner – nær en halvering sammenlignet med året før.

Stabil råoljeeksport

I 2019 endte eksportverdien for råolje på 247,8 milliarder kroner, 5,2 prosent mindre enn året før. Oljeprisen kom på 556 kroner fatet – ned 15 kroner sammenlignet med 2018. Vi utførte 445,3 millioner fat råolje, en nedgang på 2,7 prosent.

Eksporten av naturgass falt i samme periode, med hele 35,7 prosent, og endte på 170,6 milliarder kroner i 2019. Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere priser. Det ble utført 108,5 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform, 5,8 prosent mindre enn i 2018.

Figur 3. Eksport av råolje og naturgass

Naturgass Råolje
2010 159 282
2011 200 321
2012 252 307
2013 249 288
2014 224 283
2015 221 197
2016 161 188
2017 203 223
2018 265 261
2019 171 248

Prosjektdrevet import i 2019

Den historisk høye innførselsverdien for varer i 2019 gjenspeiler et år preget av store prosjekter. Importtallene viser en betydelig oppgang for industrimaskiner med en vekst på 14,4 milliarder kroner sammenlignet med 2018. Innførselen knyttes blant annet til utbygging av kraftforsyning med vindmølleparker samt igangsetting av felt på norsk sokkel i løpet av året. Veksten i 2019 bekreftes av SSBs kvartalsvise investeringsstatistikk.

Etter tre år med solid vekst i importverdien for malmer endte 2019 uendret fra året før på 32,0 milliarder kroner. Metallindustrien kan dermed merke effektene av uroen i den globale økonomien det siste året.

Utenrikshandelen i desember

Eksporten av varer utgjorde 84,4 milliarder kroner i desember 2019, en økning på 5,9 prosent fra desember 2018. Utførselen av råolje og fisk bidro sterkt til denne oppgangen, mens naturgass trakk samlet vareeksport ned.

I samme periode gikk vareimporten opp 10,1 prosent og endte på 58,8 milliarder kroner. En stor andel av veksten tilskrives innførselen av industrimaskiner, men også rør til olje- og gassindustrien bidro.

Handelsoverskuddet i desember 2019 ble dermed 25,6 milliarder kroner, ned 2,7 prosent fra desember året før.

Johan Sverdrup ga sterk oljevekst mot slutten av året

Eksporten av råolje gikk kraftig opp i november og desember 2019.  Eksportverdien i desember var den høyeste på 5 år og endte på 28,2 milliarder kroner, en økning på hele 64,8 prosent sammenlignet med desember 2018. Oppstarten av Johan Sverdrup-feltet bidro betydelig til denne oppgangen. Antall eksporterte fat steg med 35,5 prosent fra desember i 2018 og endte på 48,5 millioner fat. Vekst var det også i oljeprisen, som fortsatte å stige i desember. Gjennomsnittlig månedspris endte på 582 kroner fatet, en oppgang på 21,6 prosent mot desember 2018.

Naturgasseksporten var i likhet med foregående måneder betydelig lavere enn i 2018. Eksportverdien utgjorde 16,9 milliarder kroner, en nedgang på 36,6 prosent fra desember 2018. Årsaken er langt svakere gasspriser i 2019. Antallet utførte standard kubikkmeter av naturgass i gassform var 10,6 milliarder, en oppgang på 5,4 prosent fra desember året før.

Andre vesentlige tolvmånedersendringer for desember

  • Eksportverdien for fisk utgjorde 9,3 milliarder kroner i desember og økte med 15,7 prosent mot desember 2018. Høye priser bidro til god vekst i lakseeksporten, opp 15,4 prosent til 6,8 milliarder kroner. For sild og kveite økte volumet betydelig og eksportverdien steg med henholdsvis 50,9 prosent til 354,8 millioner og 87,6 prosent til 149 millioner kroner.
  • Innførsel av industrimaskiner økte med 21,8 prosent og endte på 7,1 milliarder kroner.
  • Importverdien av rør og hule profiler av jern og stål mer en doblet seg og utgjorde 1,4 milliarder kroner mot noe over en halv milliard1 kroner i desember året før.

Nye tall for råolje og naturgass i gassform i tredje kvartal 2019

Tall for eksport av råolje i 3. kvartal 2019 er oppdatert. Ny samlet eksportverdi for 3. kvartal er 57,4 milliarder kroner, 1,9 milliarder kroner mer enn ved forrige publisering.

Tall for eksport av naturgass i gassform i 3. kvartal 2019 er oppdatert. Ny samlet eksportverdi for 3. kvartal er 24,4 milliarder kroner, 2,1 milliarder kroner mindre enn ved forrige publisering.

  Tekst er rettet kl. 08:18

 

Kontakt