85150_not-searchable
/utdanning/statistikker/utniv/arkiv
85150
Stort mangfold når det gjelder utdanning
statistikk
2012-06-19T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
utniv, Befolkningens utdanningsnivå, høyeste utdanning (grunnskole, videregående skole, høyskole/universitet), utdanningUtdanningsnivå, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning
false

Befolkningens utdanningsnivå1. oktober 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stort mangfold når det gjelder utdanning

Det er mange høyt utdannede innvandrere i Norge, samtidig er det en relativt stor andel personer i enkelte innvandrergrupper som ikke har utdanning. Det er en større andel innvandrere enn den øvrige befolkningen som har høyere utdanning.

Det er registrert drøyt 51 000 innvandrere med lang høyere utdanning. Dette utgjør en andel på 13 prosent av dem vi kjenner utdanningsnivået til, mens for hele befolkningen er det 7 prosent som har utdanning på dette nivået. Lang høyere utdanning tilsvarer utdanning på universitets- og høgskolenivå med en varighet på mer enn fire år. Forskerutdanninger inngår også her. De største andelene personer med lang høyere utdanning var blant franskmenn og ukrainere, med henholdsvis 46 og 37 prosent.

Kort høyere utdanning er utdanning med inntil fire års varighet på universitets- og høgskolenivå. Vel 23 prosent av innvandrerne har fullført en utdanning på dette nivået, mens det tilsvarende tallet for hele befolkningen er 22 prosent.

Grunnlaget for statistikken over befolkningens utdanningsnivå har siden forrige publisering blitt oppdatert med data fra en spørreundersøkelse om utdanning i utlandet gjennomført høsten 2011. Undersøkelsen omhandlet utdanninger som er fullført i utlandet av personer som senere innvandret til Norge. Dette har medført at antall med uoppgitt utdanning er vesentlig lavere enn hva som har blitt publisert tidligere år. Undersøkelsen har også gitt oss mulighet til å korrigere tidligere publisert statistikk tilbake til år 2000.

Innvandrere fra Slovakia har størst andel med videregående

Tre av fem innvandrere fra Slovakia har videregående skole som høyeste fullførte utdanning, dette gjelder også for litt over halvparten av polakkene. Fra våre nordiske naboland domineres innvandringen av personer med videregående skole som høyeste fullførte utdanning. Nesten 14 prosent av svenskene i vårt register har lang høyere utdanning, mens hele 41 prosent har videregående skole som sin høyeste fullførte utdanning. Det er langt færre svensker som kun har grunnskole som høyeste fullførte utdanning, enn de øvrige innvandrerne.

Det er få innvandrere som ikke har noen som helst fullført utdanning, likevel er dette gjeldende for en relativt høy andel i enkelte innvandrergrupper. Andelen uten utdanning er høyest for innvandrere fra Afghanistan og Somalia. Over 12 prosent av innvandrerne fra Afghanistan, og nesten 11 prosent av innvandrerne fra Somalia, har ingen fullført utdanning. For innvandrerne som gruppe er det kun 2,2 prosent som ikke har utdanning.

Nesten tre av ti har høyere utdanning

Drøye 29 prosent av befolkningen som er 16 år og eldre har universitets- eller høgskoleutdanning. Andelen av befolkningen med høyere utdanning har økt med 7 prosentpoeng siden 2000. Andelen med kun grunnskoleutdanning har sunket med 5 prosentpoeng, til 29 prosent, i den samme perioden. Andelen med videregående utdanning holder seg stabil på litt over 40 prosent.

30-34-åringene har høyest utdanningsnivå

Den høyeste andelen som har utdanning på universitets- og høgskolenivå, er blant dem i aldersgruppen 30-34 år, hvor 46 prosent har høyere utdanning. Blant kvinner i denne aldersgruppen har hele 55 prosent høyere utdanning. Kvinner dominerer også i aldersgruppene 25-29 år og 35-39 år, hvor over halvparten har universitets- eller høgskoleutdanning.

Norge og Finland på utdanningstoppen i Norden

I OECDs publikasjon Education at a Glance 2011 presenteres blant annet indikatorer over utdanningsnivået i OECD-landene. I Norge hadde 37 prosent i aldersgruppen 25-64 år høyere utdanning i 2009. I Canada gjaldt dette halvparten i denne aldersgruppen, mens i de øvrige nordiske landene gjaldt det fra 33 til 37 prosent. Finland hadde samme andel personer med høyere utdanning i denne aldersgruppen, som Norge. Gjennomsnittet for OECD-landene var på 30 prosent.

Tabeller: