Utdanning

Undersøkelse om utdanning i utlandet

Publisert:

Norge har over en halv million innvandrere. Utdanningen til fire av ti innvandrere var ukjent høsten 2011. Statistisk sentralbyrå har derfor gjennomført en spørreundersøkelse for å finne utdanningsnivået blant innvandrere.

Høsten 2011 gjennomførte Statistisk sentralbyrå (SSB) en spørreundersøkelse blant personer som SSB ikke hadde noen registrert utdanning på i registeret over befolkningens høyeste utdanningsnivå. Målet med undersøkelsen var å fylle ut mangler i registeret som brukes til statistikkproduksjon. Manglende informasjon om utdanning gjelder for personer som har fullført sin utdanning i andre land enn Norge. Før undersøkelsen manglet SSB opplysninger om utdanning for over 40 prosent av alle innvandrere på 16 år og over. Antallet med ukjent fullført utdanning vokste for hvert år i takt med tilstrømningen av voksne innvandrere til Norge. Utdanningsdata om alle som er registrert som bosatt i Norge, innhentes i dag fra andre registre, hovedsaklig de studieadministrative systemene og diverse autorisasjonsregistre. Selv om alle eksisterende tilgjengelige registre utnyttes, får ikke SSB opplysninger om utdanning som er fullført av personer i utlandet hvis de ikke har vært i kontakt med det norske utdanningssystemet.

Økende skjevhet i data

Stor og økende skjevhet i registeret over befolkningens høyeste utdanning har gjort det vanskelig å gjennomføre analyser, spesielt for innvandrere. SSB ønsker å lage statistikk som gir et sammenhengende og helhetlig bilde av samfunnet. Denne undersøkelsen har blitt gjennomført for å kunne gjøre nettopp dette.

Etterspurt statistikk

Utdanningsnivå brukes i mange sammenhenger, ofte sammen med annen statistikk innenfor ulike områder i SSB. Derfor har manglende datagrunnlag om innvandreres utdanningsbakgrunn lenge vært en stor utfordring. Det har ikke eksistert egnede registerkilder hvor disse opplysningene har kunnet hentes fra. Dette har ført til at SSB, både i 1991 og 1999, har gjennomført skjemaundersøkelser for å innhente nødvendige data.

Et godt register er av avgjørende betydning for kvaliteten på de statistikkene som lages med utgangspunkt i dette registeret. Flere av SSB's statistikker bruker befolkningens utdanningsnivå, og derfor kan en oppdatering av utdanningsopplysninger gi bedre statistikk og analyser på flere områder. Statistikk som sammenstiller opplysninger om innvandreres utdanning med annen statistikk, vil ha stor nytte av denne undersøkelsen. Data som er kommet inn vil også inngå sammen med Folke- og boligtellingen i 2011 og oppfyller internasjonale krav og nasjonale brukerønsker. De nye data vil også kunne bidra til bedre internasjonal rapportering og dermed bedre sammenligningsgrunnlag mellom land.

Spørreskjemaet

Spørsmålene i undersøkelsen dreide seg om skolegangens varighet og fagområde. Respondentene skulle også svare på i hvilket år og i hvilket land de fullførte skolegangen eller studiene. Undersøkelsen ble sendt ut til over 217 000 personer som SSB manglet opplysninger om og som SSB anså ikke ville komme i kontakt med det norske utdanningssystemet. Personer under 20 år er blant annet ikke med fordi det antas at disse etter all sannsynlighet vil komme i kontakt med det norske utdanningssystemet. Da vil disse likevel bli innberettet gjennom utdanningsinstitusjonenes rapportering til SSB. Nesten 139 000 personer har svart på undersøkelsen, som gir en svarprosent på vel 64 prosent. Trekker vi i fra brev som er kommet tilbake med ”adressat ukjent”, om lag 22 900, får vi en svarprosent på nesten 72 prosent. Basert på disse svarene og opplysninger som SSB hadde fra før, presenterer vi nå statistikk for 389 000 innvandrere av de totalt 490 700 innvandrerne som er 16 år eller eldre. Det mangler ennå opplysninger om 101 000 innvandrere. En del av disse er mellom 16 og 20 år.

Flere språk

I undersøkelsen var det mulig å svare enten på Internett eller på papirskjema på elleve ulike språk. Hvis respondentene ønsket å svare på et annet språk enn det språket som de hadde fått papirskjema på, kunne de velge et annet språk på Internett. I forkant av selve hovedundersøkelsen gjennomførte SSB en pilotundersøkelse for å teste svarinngang, mottaksapparat med mer. Ved utgangen av mars, var de fleste svarene kommet på Internett. Nesten 57 prosent av svarinngangen var på Internett og 42 prosent på papirskjema.

Kontakt