220248_not-searchable
/utdanning/statistikker/utniv/aar
220248
Flere unge med høyere utdanning
statistikk
2015-06-18T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
utniv, Befolkningens utdanningsnivå, høyeste utdanning (grunnskole, videregående skole, høyskole/universitet), utdanningUtdanningsnivå, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning
false
Hvor høyt er utdanningsnivået for befolkningen på 16 år og eldre? Nesten en av tre har nå høyere utdanning, og det er flere med høyere utdanning blant yngre.

Befolkningens utdanningsnivå1. oktober 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere unge med høyere utdanning

Nesten én av tre har nå høyere utdanning – en andel som har økt jevnt i mange år. Mer enn halvparten kvinner i alderen 25 til 39 år har høyere utdanning og er dermed den høyest utdannede aldersgruppen i befolkningen.

Personer 16 år og over, etter år, kjønn og utdanningsnivå. Absolutte tall og andeler1
20092014
MennKvinnerMennKvinner
1SSB mangler opplysning om utdanningsnivå for mange innvandrere. For 2014 inneholder tall for utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen. For mer informasjon, se Om statistikken.
2Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning
3Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
4Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.
5Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.
I alt1 923 9501 953 8092 091 0352 083 780
Grunnskolenivå539 537573 165566 040564 157
Videregående skolenivå2845 754765 190923 455789 770
Universitets- og høgskolenivå, kort3323 217462 298387 392554 944
Universitets- og høgskolenivå, lang4154 031101 032200 472159 222
Uoppgitt/-ingen utdanning161 41152 12413 67615 687
Andeler5
Grunnskolenivå29,030,127,227,3
Videregående skolenivå245,440,244,538,2
Universitets- og høgskolenivå, kort317,424,318,626,8
Universitets- og høgskolenivå, lang48,35,39,77,7
Befolkningens utdanningsnivå, 1. oktober 2014

Gjennom mange år har flere kvinner tatt høyere utdanning, og andelen med høyere utdanning har økt mer blant kvinner enn blant menn. Andelen menn med høyere utdanning er nå generelt lavere enn for kvinner. 28 prosent menn og 35 prosent av kvinnene i befolkningen på 16 år eller mer har fullført en høyere utdanning.

Forskjellene skyldes først og fremst at en langt høyere andel kvinner enn menn har fullført en kort høyere utdanning, 27 prosent av kvinnene og 19 prosent av mennene. Samtidig er andelen menn med videregående skole som høyeste fullførte utdanning (45 prosent) større enn for kvinner (38 prosent). Andelen menn med lang høyere utdanning er to prosentpoeng høyere for menn (10 prosent) enn for kvinner (8 prosent).

Høyest utdanning blant yngre kvinner

For alle aldersgrupper i befolkningen er det kvinner fra 25 til 39 år som er høyest utdannet. Over halvparten har fullført høyere utdanning. For aldersgruppen 30-34 år har nesten seks av ti høyere utdanning, og nesten en av fem har en lang høyere utdanning. Blant menn i alderen 25 til 39 år har vel en tredjedel høyere utdanning.

Bare for de «godt voksne» i befolkningen er situasjonen motsatt. For dem som er 60 år eller mer, er det fortsatt en høyere andel menn med høyere utdanning enn kvinner.

I tidsperioden fra 1985 til 2014 har endringene i andelen som har grunnskole som høyeste fullførte utdanning, vært stor. I 1985 hadde 46 prosent av befolkningen grunnskole som høyeste nivå, mens denne andelen var sunket til 27 prosent i 2014. Andelen med videregående skole som høyeste utdanning har holdt seg ganske stabil. Her har andelen i disse årene variert mellom 41 og 45 prosent av befolkningen.

På høyere nivå har flest utdanning innenfor realfag

Av personer med lang universitets- og høgskoleutdanning har 30 prosent utdanning innenfor fagfeltet naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Blant menn med lang høyere utdanning finner man den største andelen innenfor dette fagfeltet (39 prosent). Andelen kvinner med lang høyere utdanning er størst innenfor samfunns- og juridiske fag (20 prosent). En nesten like høy andel blant kvinnene har utdanning innenfor helse- og sosialfag.

Blant de korte høyere utdanningene har flest kvinner utdanning innenfor helse-, sosial- og idrettsfag. 34 prosent av dem som har fullført en kort høyere utdanning, har fullført innen dette fagfeltet.

Ny rutine for beregning av utdanningsnivå for innvandrere

Per 1. oktober 2014 mangler SSB opplysninger om utdanningsnivået til om lag 25 prosent av innvandrerne på 16 år eller mer i registeret over befolkningens høyeste fullførte utdanning. Dette er utdanning som er fullført i utlandet før innvandring til Norge. Antallet med uoppgitte utdanninger vokser år for år (se tabell) ettersom antallet innvandrere øker, og man venter at antallet også vil fortsette å øke. For å kunne gi et representativt bilde av innvandreres utdanningsnivå, har SSB ved hjelp av en ny rutine beregnet utdanningsnivå for innvandrere som står med uoppgitt utdanning i registeret. Mer informasjon om den nye rutinen, metoden som er brukt og effekten den har hatt på statistikken finnes i Om statistikken. Beregningen fører til at SSB kan presentere statistikk uten uoppgitt utdanningsnivå for innvandrere og gir god informasjon om utdanningsnivået på aggregert nivå.

Uoppgitte innvandrere på 16 år eller mer i registeret, antall og andel

Beregnet utdanningsnivå for innvandrereÅpne og lesLukk

For å kunne lage representativ statistikk over innvandreres utdanningsnivå på aggregert nivå, har SSB ved hjelp av en ny rutine beregnet utdanningsnivå for innvandrere som mangler denne opplysningen i registeret. For 2014 gjelder dette 25 prosent av innvandrere og 3,6 prosent av hele befolkningen på 16 år eller mer. Mer informasjon om den nye rutinen, metoden som er brukt, og effekten den har hatt på statistikken, finnes i Om statistikken.