332213
/utdanning/statistikker/fjernund/aar
332213
statistikk
2018-03-08T08:00:00.000Z
Utdanning
no
fjernund, Voksenopplæring, godkjente nettskoler, nettstudier, voksenopplæring, kurs, kursfullføring, fjernundervisning, e-læring, hovedemner (for eksempel språkfag, samfunnsfag, servicefag)Voksenopplæring , Utdanning
true

Voksenopplæring, godkjente nettskoler

På grunn av mangelfull innrapportering for fullføringer «2016-2017» fra en av de største nettskolene som inngår i statistikken, ble enkelte av tabellene publisert på nytt 30. april 2018.

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

10 387

antall fullførte utdanninger ved godkjente nettskoler

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Nettskoler, elever/studenter etter alder, bostedsfylke og kjønn. 1. oktober

Nettskoler, elever/studenter etter alder, bostedsfylke og kjønn. 1. oktober
2017
Elever/studenter
I altUnder 20 år20-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år eller eldre
Hele landet10 2373412 2432 1392 9121 70180794
Menn3 42112273770793258029944
Kvinner6 8162191 5061 4321 9801 12150850
Østfold60319128111164126523
Menn19195026434221-
Kvinner41210788512184313
Akershus1 286432622463722471088
Menn42010997210892354
Kvinner86633163174264155734
Oslo1 208262553233571548112
Menn45459210615163316
Kvinner7542116321720691506
Hedmark357976797575385
Menn122322302527123
Kvinner235654495048262
Oppland3051465528854284
Menn107617203219121
Kvinner198848325635163
Buskerud69740188142176102436
Menn192956374131162
Kvinner5053113210513571274
Vestfold40812968711565312
Menn10442532211651
Kvinner304871559449261
Telemark268960438751135
Menn6941511231114
Kvinner199545326440121
Aust-Agder186535425828162
Menn592121217961
Kvinner127323304119101
Vest-Agder256453676846162
Menn117318263425101
Kvinner13913541342161
Rogaland74340172147231113346
Menn2481864536927134
Kvinner495221089416286212
Hordaland81515193185235118645
Menn232554635530241
Kvinner5831013912218088404
Sogn og Fjordane2962048417762435
Menn1631630193731255
Kvinner13341822403118-
Møre og Romsdal6302918211716081556
Menn187950344627183
Kvinner443201328311454373
Sør-Trøndelag (-2017)6161216215315383503
Menn179350463726161
Kvinner437911210711657342
Nord-Trøndelag (-2017)253459477153181
Menn112110243333101
Kvinner1413492338208-
Nordland43916898913070387
Menn167103831522016-
Kvinner272651587850227
Troms - Romsa3397496010882303
Menn113110243926103
Kvinner22663936695620-
Finnmark - Finnmárku2751334458661315
Menn90210153118122
Kvinner1851124305543193
Uoppgitt fylke2574376310130184
Menn952152638761
Kvinner162222376323123

Tabell 2 
Nettskoler, elever/studenter etter utdanningsinstitusjon og nivå. 1. oktober

Nettskoler, elever/studenter etter utdanningsinstitusjon og nivå. 1. oktober
2017
Elever/studenter
Alle nivåerVideregående opplæringFagskoleutdanningUniversitets- og høgskoleutdanningAnnen videregående utdanning
Institusjoner i alt10 2372 4111 6362 1364 054
ABC-company E-skuvla AS1150014101
Aftenskolen Høyres Studieforbund Region00000
Akademiet Nettstudier1 1151 0410074
Bank og finans, BI215002150
Campus NooA AS94170077
eCademy AS436043600
Fagbokforlaget nettskole107000107
FOLK Bibelskole00000
Folkeuniversitetet nettstudier BA6503344321252
Industriskolen52533200193
Lazanor Connecting00000
Luftfartsskolen AS3010960205
NKI fjernundervisning3 92461 061612 796
NKS nettstudier2 21019201 775243
Norsk Nettskole00000
OPK-instituttet nettstudier495489006
Scandinavian Language Training Institute00000
Senter for eiendomsfag5000500
Stiftelsen Norges Byggskole00000
Stiftelsen TISIP00000
Studieforbundet næring og samfunn00000

Om statistikken

Statistikken gir tall for elever og studenter samt fullførte utdanninger på godkjente nettskoler.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Voksenopplæring: Voksenopplæring er opplæring som er spesielt tilrettelagt for voksne.

Fjernundervisning: Fjernundervisning er kjennetegnet av høy grad av fleksibilitet ved at lærer og elev kan kommunisere med hverandre uavhengig av tid og rom. Undervisningen kan organiseres på flere måter, f.eks. ved brev, telefon, telefaks, tv, video, datakonferanser eller via internett, og som oftest en kombinasjon av flere av disse alternativene. Undervisningen kan også omfatte støtteundervisning i form av sentrale eller regionale samlinger.

Godkjent nettskole: Nettskole som er godkjente av Kompetanse Norge etter Voksenopplæringsloven

Norsk Forbund for Fjernundervisning (NFF): NFF er et fellesorgan for godkjente fjernundervisningsinstitusjoner. NFF er medlem i den internasjonale organisasjonen for fjernundervisning - International Council for Distance Education (ICDE) - som har sitt sekretariat i Norge.


Emne: Emneinndelingen tar utgangspunkt i det faget utdanningstilbudet omhandler og ligger tett opp til det ordinære utdanningssystemet.


Nivå: Nettskolene har utdanningstilbud på grunnskole-, på videregående opplærings-, på fagskole- og universitets-/høgskolenivå. Skolene har også en rekke tilbud som ikke er rangert i forhold til nivå.


Fullført: Benyttes for alle som har fått vitnemål eller på annen måte fyller de krav som stilles til den som har gjennomgått vedkommende utdanning.

Standard klassifikasjoner

Utdanningene er gruppert etter Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS) som første gang ble opprettet av SSB i 1970 og sist ble oppdatert i 2000 (NUS2000).

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Regionalt nivå

Tallene publiseres på lands- og fylkesnivå.

Hyppighet og aktualitet

Statistikken om nettskoler publiseres årlig.

Internasjonal rapportering

Elev-/studentdata på utdanningstilbud med et omfang som er større enn 300timer rapporteres til OECD, UNESCO og Eurostat

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

All nettskolestatistikk i SSB er lagret på forsvarlig og standardisert måte i samråd med bl.a. Datatilsynet.

Bakgrunn

Formål og historie

Hovedformålet med denne statistikken er å kartlegge og synliggjøre ulike sider ved opplæring arrangert av nettskolene. Statistikken tar sikte på å synliggjøre kursvirksomhetens omfang, kursnivå og emner, og å dokumentere alle utdanningsaktiviteter for elever og studenter på de godkjente nettskolene, og synliggjøre dette etter deltakernes kjønn og alder og bosted.

Statistikken er individbasert og bygger på data over den enkelte elev/student, det vil si at det er knyttet fødselsnummer til hver utdanningsaktivitet.

Statistikk om nettskoler er løpende f.o.m. høsten 2012.

Tidligere statistikk om frittstående fjernundervisningsinstitusjoners kursvirksomhet var summarisk statistikk og ble igangsatt f.o.m. rapporteringsåret 1998 og utgår fra 2011.

Brukere og bruksområder

Brukere av nettskolestatistikken er offentlig forvaltning, interesseorganisasjoner, media, forskere og næringsliv. Sentrale brukere spesielt er Kunnskapsdepartementet (KD), Kompetanse Norge, Norsk forbund for fjernundervisning (NFF) og de enkelte nettskolene.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Denne statistikken inngår i statistikken over voksenopplæringen i Norge. Alle data som gjelder kurs med et omfang som er over 300 timer legges inn i Nasjonal utdanningsdatabase (NUBB) og inngår i grunnlaget for statistikkene som lages med basis i NUDB.

Lovhjemmel

Data blir hentet inn med totrinnshjemmel etter Statistikklovens § 2-2 samt Lov om voksenopplæring (19.juni 2009 nr 95) og forskrift om studieforbund og nettskoler av 18. desember 2009 nr 1661 Kap 3 §14, Nettskoler

EØS-referanse

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 452/2008 om utarbeiding og utvikling av statistikk over utdanning og livslang læring

Kommisjonsforordning (EF) nr. 88/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 452/2008 med hensyn til statistikk over utdanning og opplæringssystemer Datasettet fra nettskolene inneholder opplysninger om elever/studenter på alle tilbud nettskolene har, men det er bare elever på tilbud med et omfang på over 300 timer som omfattes av rettsakten

Produksjon

Omfang

Alle nettskoler som er godkjente av Kompetanse Norge etter Voksenopplæringsloven rapporterer til SSB. Dataene blir rapportert på individnivå med tilhørende opplysninger om utdanningstilbud for den enkelte elev/student. Innrapportering av dataene gjelder elever/studenter som deltar på et utdanningstilbud per 1.10. i skoleåret og elevens/studentens resultat fra forrige skoleårs utdanningstilbud.

Datakilder og utvalg

Data innhentes direkte fra hver enkelt nettskole.

Statistikken er basert på fulltelling for de godkjente nettskolene; det benyttes derfor ikke utvalg i denne statistikken. SSB har ingen oversikt over eventuelt ikke-godkjente skoler

Datainnsamling, editering og beregninger

Det er utarbeidet filbeskrivelser som dataene leveres etter. Data tas fra skolens administrative system og leveres elektronisk til SSB.

Datafiler blir innhentet en gang i året og innrapportering skjer i etterkant av tellingstidspunktet 1. oktober.

Det gjennomføres maskinelle kontroller av nettskoledata etter mottak i Statistisk sentralbyrå. Disse omfatter fjerning av identiske dubletter, sjekk av variasjoner mellom årets og fjorårets datamateriale og tester av hvorvidt observasjoner har gyldige verdier på variablene i forhold til kravspesifikasjonen. Fødsels- og personnummer kontrolleres for gyldighet, og ugyldige/manglende nummer kontrolleres mot befolkningsbasen for å finne korrekte opplysninger.

Rapportering av fødselsnummer muliggjør at SSB kan påføre kjennemerker fra andre registre som for eksempel bostedsopplysninger og innvandreropplysninger. Det gjennomføres også kontroller under og etter revisjon og påføring av nye variable for å sikre at tilførte variable blir korrekt plassert og at det ikke oppstår feil i statistikkgrunnlaget som følge av selve bearbeidingen.

Statistikken er basert på opptellinger av antall registrerte elever/studenter per 1.10., samt avsluttede utdanningsaktiviteter foregående skoleår og resultater av disse.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Hovedregelen er at en ikke offentliggjør tall dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, og dette medfører fare for identifisering, dvs. at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver eller annen identifiserbar person.

Sammenlignbarhet over tid og sted

SSB har produsert offisiell statistikk over fjernundervisningsinstitusjonenes kursvirksomhet fra 1998. Det er sammenlignbar statistikk på feltet fra dette tidspunktet og fram til 2011.

Fra 2011 ble nettskolestatistikken individbasert og kan ikke direkte sammenlignes med tidligere fjernundervisningsstatistikk. Nettskolestatistikken vil ha fokus på elevers/studenters deltakelse og resultater på de ulike utdanningstilbud mer enn på selve tilbudet. Det er utviklet nye tabeller fra 2012

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan være ulike feilkilder i statstikkmaterialet pga. feil eller mangelfulle opplysninger fra eleven/studenten. Feil kan også oppstå ved at opplysninger er feil eller ufullstendig registrert på skolene. Den sentrale kilde til usikkerhet og feil ved slike uttak er hvorvidt data i skolesystemene er av den karakter som er forutsatt gjennom spesifikasjonen for uttaket. Dersom det er uoverensstemmelser eller manglende forståelse av definisjonene av de opplysninger som ligger i kildesystemet, vil skjevheter som skyldes definisjoner forplante seg i datagrunnlaget for statistikken.
Det kan også oppstå feil ved koding av de data som hentes inn.
Data for resultater kan inneholde målefeil som følge av at registrering og kontroll av resultater fra kurs til en viss grad er avhengig av manuelle rutiner. Dette søkes korrigert gjennom sterk fokus på kvalitetssikring av disse opplysningene både i avgiversystemene og i forbindelse med mottak og revisjon av data.

Mindre relevant. Nettskolestatistikken er ikke basert på utvalgstrekking, og SSB forsøker så langt det er mulig å få med alle personer som statistikken per definisjon skal omfatte.

Revisjon

Ikke relevant

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB