434846
/transport-og-reiseliv/statistikker/samf_kostra/aar
434846
statistikk
2021-03-15T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv;Offentlig sektor
no
samf_kostra, Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner, kollektivtransport, kollektivreiser, fylkesveier, kommuneveier, driftsutgifterLandtransport, KOSTRA, Sjøtransport, Transport og reiseliv, Offentlig sektor
true

Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

11,8 %

nedgang i brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger fra 2019 til 2020

Utvalgte nøkkeltall fra KOSTRA Samferdsel
2017201820192020Endring (prosent)
2019 - 2020
Fylker
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr)4 8915 0985 4016 19614,7
Brutto investeringsutgifter til samferdsel per innbygger (kr)1 6342 1572 6272 366-9,9
Kommuner
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr)1 6891 7971 8091 8230,8
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)1 0321 2081 5051 327-11,8

Om statistikken

KOSTRA Samferdsel gir styringsinformasjon om kommuner og fylkeskommuner knyttet til blant annet drift og vedlikehold av kommunale og fylkeskommunale veier, og drift av buss, trikk, t-bane, fylkesveiferger, båtruter og transport for funksjonshemmede.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Antall påstigninger = antall passasjerer = antall reiser

Passasjerkilometer: Antall påstigninger (passasjerer) multiplisert med gjennomsnittlig reiselengde

Setekilometer (bilruter): Tallet på sitteplasser multiplisert med vognkilometer

Setekilometer (båtruter): Tallet på passasjerplasser multiplisert med utseilt distanse

Rutekilometer (bilruter): Utkjørt distanse i rute (ikke medregnet posisjonskjøring)

Utseilt distanse (fylkesveiferger og båtruter): Utseilte kilometer i rute

pbe-km (fylkesveiferger): Transporterte kjøretøy (målt som personbilenheter) multiplisert med transportlengde

Tilbudt pbe-km/kapasitet (fylkesveiferger): Antall pbe-plasser multiplisert med utseilt distanse.

Standard klassifikasjoner

De 431 kommunene (populasjonen for 2006) er gruppert i 16 grupper, etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Grupperingen er basert på Langørgen, A., R. Aaberge og E.R. Åserud (2006): Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2003. Rapporter 2006/8, Statistisk sentralbyrå.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk

Regionalt nivå

Statistikken presenteres på kommune- og fylkesnivå og etter grupper av sammenlignbare kommuner.

Hyppighet og aktualitet

Ureviderte tall publiseres 15. mars hvert år.

Opprettede tall publiseres 15. juni hvert år.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Data blir lagret i SSB

Bakgrunn

Formål og historie

Det ble etablert en egen arbeidsgruppe våren 1999 med representanter fra kommunale, fylkeskommunale og statlige etater som bl.a. skulle vurdere hvilke data som skulle hentes inn fra kommuner og fylkeskommuner for området samferdsel. Arbeidsgruppa summerte sine forslag for 2000 i en egen rapport sommeren 1999 (det har senere kommet en rapport årlig). Gruppa foreslo blant annet, og fikk medhold i, at de respektive kollektive transportmidlene skulle tildeles egne funksjoner. Kommunene og fylkeskommunene måtte derfor følge artskontoplanen/føre detaljert regnskap for hver transportform. Arbeidsgruppa så en slik inndeling som en forutsetning for å kunne gi nyttige og interessante nøkkeltall. Dette krever at det er mulig å relatere kostnader til ditto tjenestetall. Det ble dessuten foreslått et eget skjema for innhenting av tjenestedata fra både kommunene og fylkeskommune. Skjemaene er senere endret, men har nå stort sett funnet sin endelige form.

Brukere og bruksområder

KOSTRA gir styringsinformasjon om kommuner og fylkeskommuner, til bruk for befolkning og media, kommunene selv og for statlige styringsorganer.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Ikke relevant

Lovhjemmel

Statistisk sentralbyrå vil i medhold av lov av 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå, benytte oppgavene til utarbeidelse av offisiell statistikk.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken bygger på data fra alle kommuner og fylkeskommuner.

Datakilder og utvalg

Fylkes- og kommuneregnskapet, egne KOSTRA-Samferdselsskjemaer samt register i SSB (befolkning) og Vegdirektoratet danner grunnlaget for statistikken.

Populasjonen er alle kommuner og fylkeskommuner. KOSTRA- Samferdsel omfatter derimot ikke bydelene i Oslo og Bergen. Det er for dette området heller ikke samlet inn data på institusjonsnivå eller individnivå.

Datainnsamling, editering og beregninger

Data fra kommuner og fylkeskommuner rapporteres elektronisk til SSB. Frist for rapporterting er 15. januar (individrapportering og barnehagerapportering) og 15. februar (all annen rapportering).

Data kontrolleres før innsending ved hjelp av kontroller i elektroniske skjemaer og kontrollprogram for filuttrekk. Data kontrolleres også ved mottak. For regnskap kjøres en rekke konsistenskontroller, for de øvrige dataene et mindre sett av kontroller. Regnskapet blir dessuten kontrollert for komma- og fortegnsfeil før publiseringen 15.mars.

Kommunene har frist 15. april for å sende opprettede data etter publiseringen 15. mars. Revisjon skjer også i regi av SSB, i samråd med kommunene.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

For en del kommuner og fylkeskommuner er det publisert tall tilbake til regnskapsåret 1999. Full dekning ble det først i 2001-statistikken. Mens regnskapsdata har vært uendret, har det vært små endringer i skjema 24 (kommune KOSTRA Samferdsel) og skjema 50 (fylkes KOSTRA Samferdsel). De fleste variabler/nøkkeltall kan derfor sammenlignes over tid.

Fra og med regnskapsåret 2006 (kommune) og 2009 (fylke) publiseres det også såkalte konserntall for hhv. kommune- og fylkes-KOSTRA Samferdsel. Formålet er å ivareta kommunenes fylkeskommunenes reelle kostnader på en bedre måte ved at også særbedriftenes virksomhet fanges opp. Dette kan være interkommunale selskaper, interkommunale samarbeider og kommunale og fylkeskommunale foretak som ikke inngår i kommunenes og fylkeskommunenes ordinære regnskap, men som utfører oppgaver fylkeskommunen ellers ville ha utført. Inntil videre publiseres statistikken både med og uten særbedriftene.

Staten hadde tidligere forvaltningsansvaret for et riksveinett som omfattet øvrige riksveier og stamveier. Per 1. januar 2010 fikk fylkeskommunene overført ansvaret for det vesentligste av øvrige riksveier. Disse veiene fikk betegnelsen fylkesvei fra samme dato. Fylkeskommunene fikk samtidig et ansvar for øvrige riksveifergesamband. Fylkeskommunene ble kompensert for det utvidete forvaltningsansvaret og ditto utgifter gjennom økte rammeoverføringer. Forvaltningsreformen innebærer et brudd i statistikken mellom 2009 og 2010.

Veireferansesystemet i Nasjonal vegdatabank (NVDB) ble endret fra 7. november 2019 på grunn av regionreformen. Det nye systemet er bygd opp på en ny måte, og kalles for Vegsystemreferanse. Endringen har medført store endringer for oppslags- og rapporteringsnøklene i NVDB som gjør at tallene for veiinfrastruktur i KOSTRA som bruker NVDB som kilde ikke er direkte sammenlignbare før og etter 2020. Mer informasjon om endringen i NVDB er tilgjengelig her: https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal+vegdatabanks/vegreferansesystem.

SSB har gjort en større revisjon av kommunegrupperingen som brukes i KOSTRA. Det er fortsatt folketall, bundne kostnader og frie inntekter som brukes som kriterier, men inndelingen er noe endret, og nummereringen er ny. Dette er beskrevet i https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/gruppering-av-kommuner-etter-folkemengde-og-okonomiske-rammebetingelser-2020.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Ved publiseringen 15. mars er data kun kontrollert ved elektroniske kontroller. Disse kontrollene fanger ikke opp alle typer feil. Det forekommer partielt frafall. Dette gir seg utslag i feil i de publiserte tallene. Det forekommer også andre typer feil i kommunenes innrapportering.

Ved publiseringen 15. juni er tallene kontrollert av både kommunene selv og av SSB.

Lite aktuelt. Svarprosenten på regnskap og skjema er tilnærmet 100

Ikke utvalg. Full telling av hele populasjonen

Nei

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB