Langt færre dro på ferie i 2020

Publisert:

Vanligvis drar nesten 9 av 10 nordmenn på ferie i løpet av et år. Til tross for en sommer hvor flere ferierte i eget land, var andelen som ikke dro på ferie, hverken innenlands eller utenlands, doblet i 2020 sammenlignet med året før.

Tall fra Reiseundersøkelsen for 2020 viser at 91 prosent av alle reiser i 2020 var innenlandsreiser, mens den normalt ligger på mellom 60 og 70 prosent.

– Året 2020 var preget av mange restriksjoner tilknyttet koronapandemien, som førte til flere endringer i hvordan nordmenn kunne reise. Endringen vi ser i reisemønster er som forventet, sier rådgiver Guro Henriksen.

Vi dro på 3,5 millioner flere feriereiser innenlands enn året før, men et kraftig fall i antall yrkesreiser innenlands dempet den samlede reiseaktiviteten i Norge. Samlet sett økte nordmenns reiser innenlands med 1,9 millioner.

– Det blir interessant å følge utviklingen i yrkesreiser fremover. I løpet av pandemien har vi blitt flinkere til å jobbe på hjemmekontor, og vant med å ha digitale møter, sier rådgiver Guro Henriksen.

Figur 1. Andel av befolkningen på ferie etter reisemål i prosent

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bare i Norge 14.3 15.2 13.8 17.0 17.1 14.8 16.2 58.7
Bare i utlandet 17.4 18.0 19.5 17.1 18.4 16.3 16.5 5.2
Både i Norge og i utlandet 59.7 57.0 56.5 56.9 54.7 61.4 57.6 17.2
Ikke på ferie 8.6 9.8 10.2 9.0 9.7 7.5 9.7 18.9

Flere fjellturer, langt færre storbyturer

Fjellturer har blitt stadig mer populært, og i 2020 dro nordmenn på 4,1 millioner reiser med fjellturer som reisemål. Dette medførte at flere enn én av fem reiser var fjellturer i 2020. Vanligvis er omtrent 1 av 10 reiser til fjellet. Fjellturer var særlig populært i de to siste kvartalene i 2020.

De siste årene har nordmenn reist på omtrent 3 millioner reiser til storbyer, men i 2020 foretok vi bare litt over 1 million reiser til storbyer. Dette kan sees i sammenheng med myndighetenes anbefalinger om ikke å reise utenlands og ønsker om å reise til steder hvor det er lettere å holde anbefalt avstand til andre mennesker.

Figur 2. Reiser i alt. Utvalgte destinasjoner. Siste fire år

Storby Ved sjøen På landet Cruise Fjelltur
2017 3.14 3.64 1.85 0.1 2.48
2018 2.96 4.24 2.53 0.14 3.19
2019 3.31 3.36 1.73 0.13 2.49
2020 1.16 3.05 1.43 0.05 4.11
 

Færre yrkesreiser

I 2020 foretok nordmenn 2,25 millioner yrkesreiser, noe som var mindre enn halvparten av yrkesreiser året før. Det var en kraftig nedgang gjennom hele året, men spesielt etter at restriksjonene startet, var det nesten full stopp i utenlandske yrkesreiser. Norske yrkesreiser tok seg noe opp i løpet av 3.kvartal i fjor, men etter nye restriksjoner i 4 kvartal stoppet også de opp.

Høyere forbruksutgifter hjemme, men lavere totalt

I 2020 brukte nordmenn 78,8 milliarder kroner i forbruksutgifter på reise. Dette er under halvparten av hva nordmenn brukte i både 2018 og 2019. Det ble brukt nesten 6 milliarder flere kroner for reiser innenlands, men et fall på nesten 90 milliarder i utgifter utenlands førte til det kraftige fallet.

Forbruket på innenlandsreiser økte med 13 prosent sammenlignet med året før. Nordmenn brukte litt over 27 milliarder på lange feriereiser innenlands, som er mer enn en dobling av utgiftene fra året før. Utgiftene forbundet med korte feriereiser innenlands økte med 16 prosent.

Mot full reisestopp til utlandet i slutten av året

Vi foretok 3,8 millioner reiser i perioden oktober til desember i fjor. Dette er hele 30 prosent lavere enn 4. kvartal 2019, selv om det var 2 prosent flere innenlandsreiser. Utenlandsreiser falt med hele 95 prosent, og kan knyttes direkte til strengere reiserestriksjoner i 4. kvartal 2020. Forbruksutgiftene falt med hele 67 prosent, og kun 5 prosent av forbruket på reiser i 4. kvartal brukte nordmenn i utlandet.

Figur 3. Innen- og utenlandske reiser i millioner. 4. kvartal

4. kv. 2011 4. kv. 2012 4. kv. 2013 4. kv. 2014 4. kv. 2015 4. kv. 2016 4. kv. 2017 4. kv. 2018 4. kv. 2019 4. kv. 2020
Reiser i alt innenlands 3.39 3.28 3.32 2.98 2.45 2.47 3.39 3.49 3.65 3.73
Reiser i alt utenlands 1.72 2.08 1.86 1.92 1.69 1.61 1.65 1.81 1.78 0.09
 

Beregning av utvalgsusikkerhet i 4. kvartal 2020

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 4. kvartal 2020 viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor følgende intervaller:

- Antall reiser: Publisert verdi på 3,82 millioner. Intervall: 3,42 millioner til 4,22 millioner.
- Antall overnattinger: Publisert verdi på 14,2 millioner. Intervall: 13,34 millioner til 15,07 millioner.
- Forbruk på reisen: Publisert verdi på 10,76 milliarder. Intervall: 9,13milliarder til 12,38 milliarder.

Kontakt