Statistiske analyser 126

Norsk turisme

Publikasjonens tittel Norsk turisme henspiller på nordmenns turismeaktivitet, både deres reiser i Norge og i/til utlandet, og om utlendingers opphold på overnattingssteder i Norge. 

I kapittel 1 presenteres en del sentrale definisjoner innenfor fagfeltet turisme, blant annet med målsetting om å gi leseren et grunnlag for å forstå de utfordringer det er å lage en heldekkende statistikk for «næringen».

I kapittel 2 settes fenomenet reising inn i et historisk perspektiv. Reising for fornøyelsens skyld, i hvert fall for det brede lag av befolkningen, er et relativt nytt fenomen og dermed et nytt forskningsfelt. En del forutsetninger må være til stede for at folk flest skal reise. Disse forutsetningene er nærmere beskrevet i kapitel 3. Etter annen verdenskrig har turismen økt enormt, både i Norge og internasjonalt. Denne utviklingen belyses nærmere, og med kilde i annen litteratur og andre datakilder antydes noen årsaker til denne veksten.

I kapittel 3 er nordmenns reisevirksomhet de siste sju årene analysert. Vi reiser mer enn før, spesielt har antall utenlandsreiser økt mye siden 2004. Reisene har stadig lengre varighet. Sverige er vårt klart viktigste reisemål, etterfulgt av Danmark og Spania.

I kapittel 4 er overnattingstrafikken ved norske kommersielle overnattingsbedrifter analysert. Antall overnattinger har økt de siste årene. For hotellenes del har det også vært økning, samtidig som det har vært en viss dreining fra feriemotiverte til yrkesmotiverte opphold. Losjiprisene har økt mer enn konsumprisindeksen. På grunn av sterk utbygging av hotellkapasiteten er utnyttingen av sengekapasiteten gått ned de siste årene.

I kapittel 5 er det presentert økonomisk statistikk, både statistikk basert på Statistisk sentralbyrås årlige regnskapsstatistikk og statistikk basert på skattemyndighetenes merverdiavgiftsmanntall. Statistisk sentralbyrås kvartalsvise omsetningsindeks viser at omsetningen innenfor overnattingsnæringen har økt med 28 prosent siden 2005. Lønnsomheten for overnattingsnæringene som på begynnelsen av 2000-tallet var dårlig, til og med negativ, har bedret seg de siste årene og er per 2008 om lag på samme nivå som næringslivet generelt.

«Reiselivsnæringen» er ingen enkeltnæring i tradisjonell forstand. Med basis i Statistisk sentralbyrås satellittregnskap for turisme belyses i kapittel 6 turismens betydning for norsk økonomi. Disse beregningene viser at reiselivets betydning for norsk økonomi (andel av bruttonasjonalprodukt, BNP) er 3,3 prosent for året 2009.

Om publikasjonen

Tittel

Norsk turisme

Ansvarlig

Tom Granseth

Serie og -nummer

Statistiske analyser 126

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emne

Reiseliv

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8276-8

ISBN (trykt)

978-82-537-8275-1

ISSN

1892-7521

Antall sider

160

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt