300207
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/innov/hvert-2-aar
300207
statistikk
2017-08-30T08:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon;Virksomheter, foretak og regnskap
no
innov, Innovasjon i næringslivet, innovasjonsaktivitet, innovative foretak, produkt-, prosess-, markeds- og organisasjonsinnovasjon, nyskaping, nye produkter og prosesser, innovasjonssamarbeidForskning og innovasjon i næringslivet , Virksomheter og foretak, Virksomheter, foretak og regnskap, Teknologi og innovasjon
true

Innovasjon i næringslivet

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

37 %

av foretakene introduserte nye varer eller tjenester i perioden 2014-2016

Innovasjon i næringslivet
2014-20162016
Prosent av alle foretak 5+ ansatteProsent av produkt- innovatørenes omsetning1000 kroner
Innovasjonsaktivitet (produkt/prosess)ProduktinnovasjonOmsetning som kommer fra produkt- innovasjonerTotale innovasjons- kostnader
Alle næringer533712,664 825 373
Industri574116,418 756 827
Tjenesteytende næringer554112,936 164 002
Andre næringer43188,29 904 543
 
Foretakenes størrelse
5-9 sysselsatte503628,25 220 232
10-19 sysselsatte574121,27 261 793
20-49 sysselsatte513217,012 175 664
50-99 sysselsatte573816,16 700 882
100-199 sysselsatte644816,97 340 006
200-499 sysselsatte674513,48 291 735
500 sysselsatte og over74589,017 835 062

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Innovasjon i næringslivet

Innovasjon i næringslivet
2014-2016
Prosent av alle foretak
Innovasjons- aktivitet (produkt/prosess)Produkt- innovasjonProsess- innovasjonMarkeds- innovasjonOrganisasjons- innovasjon
Alle næringer5337373833
Industri5741363529
Tjenesteytende næringer5541374335
Andre næringer4318352634
 
Foretakenes størrelse
5-9 sysselsatte5036353728
10-19 sysselsatte5741364235
20-49 sysselsatte5132363632
50-99 sysselsatte5738403740
100-199 sysselsatte6448464246
200-499 sysselsatte6745463951
500 sysselsatte og over7458604654

Tabell 2 
Innovasjonstype etter detaljert næring

Innovasjonstype etter detaljert næring
2014-2016
Prosent av alle foretak
Innovasjons- aktivitet (produkt/prosess)Produkt- eller prosessinnovasjonBåde produkt- og prosessinnovasjonProdukt- innovasjonProdukt- innovasjon (varer)Produkt- innovasjon (tjenester)Prosess- innovasjonMarkeds- innovasjonOrganisasjons- innovasjon
Alle næringer535024372723373833
Fiske, fangst og akvakultur494720201911461731
Bergverksdrift og utvinning484416272114332638
Næringsmiddelindustri575126413812364229
Drikkevareindustri777534696929407043
Tekstilindustri555535464119444331
Bekledningsindustri464623323219364944
Lær- og lærvareindustri25250250250500
Trelast- og trevareindustri555119282811413631
Papir- og papirvareindustri564629393913364633
Trykking, grafisk industri484715282417342215
Petroleums-, kullvare- og kjemisk industri777346686716503538
Farmasøytisk industri887939666019515044
Gummivare- og plastindustri756533606019383244
Mineralproduktindustri30251120205162522
Metallindustri645520312713442646
Metallvareindustri524820343115342827
Data- og elektronisk industri868546797624533833
Elektroteknisk industri565219484517233338
Maskinindustri827529655920394334
Motorkjøretøyindustri605627515112323730
Transportmiddelindustri ellers645924423421413829
Møbelindustri686539555510495732
Annen industri696645595633523529
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr353513231915241621
Kraftforsyning56501822918463950
Vann, avløp og renovasjon45391821817362235
Bygge- og anleggsvirksomhet39361116811322731
Agentur- og engroshandel494620363218304127
Transport og lagring373417231119292026
Overnattingsvirksomhet413915281925264129
Serveringsvirksomhet393613221810273121
Forlagsvirksomhet727040634745475245
Film- og TV-prod., musikkutgivelse555113382332264928
Radio- og fjernsynskringkasting29211621918163623
Telekommunikasjon706939584549495745
IT-tjenester797754704957616754
Informasjonstjenester808056733065646645
Finansiering og forsikring585630441640424542
Hovedkontortjen. og adm. rådgivning534624381434324142
Arkitekter og tekniske konsulenter615522372428403040
Forskning og utviklingsarbeid887749705241574334
Reklamevirksomhet og markedsundersøkelser535336472342435035
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet716935533539517053
Reisebyråer og reisearrangører605431361731504928
Forretningsm. tjenesteyt. ellers504723361532343940

Om statistikken

Undersøkelsen om innovasjon i næringslivet måler norske foretaks evne til nyskaping og omstilling innenfor områdene produkter (varer og tjenester), prosesser, organisasjon og marked. Statistikken gir også informasjon om foretakenes innovasjonsprosesser og rammebetingelsene for dette arbeidet.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Hva menes med innovasjon i undersøkelsen
En innovasjon er å introdusere et nytt eller vesentlig forbedret produkt, prosess, metode for å organisere arbeidet, eller måte for å markedsføre foretakets varer eller tjenester. En innovasjon må ha tiltenkte egenskaper eller bruksområder som er nye eller vesentlig endret eller forbedret i forhold til produkter, prosesser eller metoder som tidligere var tilbudt eller i bruk av foretaket.

Innovasjonen må være introdusert til markedet eller tatt i bruk i foretaket. Det er ikke nødvendig med et FoU-element i utviklingen for at en slik nyskaping for foretaket skal rapporteres som en innovasjon.

En innovasjon må være ny for foretaket, men den trenger ikke være ny for foretakets marked eller markedet for øvrig. En innovasjon trenger heller ikke være utviklet av foretaket selv. Med unntak for rent videresalg av produkter som i sin helhet er utviklet av andre er det en likevel å anse som en innovasjon om foretaket adopterer eller modifiserer innovasjoner som allerede finnes i markedet.

Produktinnovasjon (varer eller tjenester)
En produktinnovasjon er en vare eller tjeneste som er enten ny eller vesentlig forbedret med hensyn på dets egenskaper, tekniske spesifikasjoner, komponenter, brukervennlighet eller delsystemer.

En vare er som oftest et fysisk objekt, slik som en smarttelefon, et møbel, eller en salgspakke med programvare, men nedlastbar programvare, film eller musikk er også varer. En tjeneste er som oftest uhåndgripelig, slik som salg, forsikring, kurs, flyreiser, konsulentvirksomhet mv.

Det er mulig for foretaket å ha introdusert både vare- og tjenesteinnovasjoner.

Prosessinnovasjon
En prosessinnovasjon innebærer å implementere en ny eller vesentlig forbedret produksjonsteknologi/-metode, en ny eller vesentlig forbedret metode for levering/distribusjon av varer eller tjenester. Prosessinnovasjoner kan også omfatte nye eller vesentlig forbedrete støttesystemer eller prosesser.

PP-innovasjon
Samlebegrep produkt- og prosessinnovasjon. Oftest brukt for å angi at en enhet har innovasjon innenfor minst ett av disse områdene. Tidligere ble dette også omtalt som "teknologisk innovasjon".

Foretak med innovasjonsaktivitet (produkt/prosess)
Foretak som enten har introdusert nye eller vesentlige endrede varer eller tjenester på markedet eller tatt i bruk nye eller vesentlig endrede prosesser i løpet av de siste tre årene. Foretak med innovasjonsaktivitet inkluderer også foretak som bare har hatt aktiviteter med hensikt å introdusere produkt- eller prosessinnovasjoner, men hvor disse aktivitetene ennå ikke var ferdigstilt eller var blitt avbrutt ved utløpet av observasjonsperioden.

Samarbeid om utviklingen av produkt- og prosessinnovasjoner
Med samarbeid menes aktiv deltagelse sammen med andre organisasjoner (enten andre foretak eller andre institusjoner) i felles aktiviteter for utvikling av produkt- eller prosessinnovasjoner. Det er ikke en forutsetning at begge parter skal ha oppnådd en økonomisk eller kommersiell gevinst av samarbeidet. Rent kontraktarbeid hvor det ikke eksisterer et aktivt samarbeid fra begge parter omfattes ikke.

Organisasjonsinnovasjon
En organisasjonsinnovasjon er gjennomføring av nye organisatoriske metoder (inkl. kunnskapssystemer) i foretaket. Organisasjonsinnovasjon omfatter også ny eller vesentlig endret organisering av foretakets arbeidsrutiner/-prosesser eller bruk av nye eksterne relasjoner. Endringene må være et resultat av strategiske beslutninger i foretaket. Sammenslåing med andre eller oppkjøp av andre foretak omfattes ikke.

Markedsinnovasjon (markedsføring/marketing)
En markedsinnovasjon er gjennomføring av et nytt markedsføringskonsept eller en ny markedsstrategi som skiller seg vesentlig fra foretakets nåværende (tidligere) metoder. Metoden skal heller ikke ha vært brukt av foretaket tidligere. Dette krever vesentlige endringer i et produkts design eller innpakning, produktplassering, promotering eller prissetting. Unntatt er rutinemessige eller sesongmessige endringer i foretakets markedsføringsmetoder.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering, SN2007, basert på EU-standarden NACE Rev. 2 og FN-standarden ISIC.

Størrelsesgruppe basert på antall sysselsatte i foretaket:
○ 5-9 sysselsatte
○ 10-19 sysselsatte
○ 20-49 sysselsatte
○ 50-99 sysselsatte
○ 100-199 sysselsatte
○ 200-499 sysselsatte
○ Over 499 sysselsatte

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

Nasjonalt, men delvis tilrettelagt med mulighet for nedbryting etter fylke og økonomisk region.

Hyppighet og aktualitet

Undersøkelsen gjennomføres annethvert år med en observasjonsperiode på tre år. Referanseåret er siste år i observasjonsperioden. De fleste tallene I undersøkelsen måler kvalitative egenskaper ved foretakene gjennom hele observasjonsperioden, men enkelte kvantitative størrelser relatert til ansatte, investeringer og omsetning kun gjelder for referanseåret.

Innovasjonsundersøkelsen for 2016 dekker perioden fra og med 2014 til og med 2016.

Statistikkfrigivningen  13. juni 2017 inneholder ikke tall for foretakenes innovasjonsinvesteringer eller for andelen av foretakenes omsetning som kommer fra produktinnovasjoner. Disse er planlagt publisert 30. august.

Undersøkelsen omfatter også visse spørsmål som ikke inkluderes hver gang eller som kan variere i spørsmålsformuleringene mellom undersøkelsene. Disse resultatene er ikke tilgjengelige i statistikkbanken på det nåværende tidspunktet, men kan finnes via lenke på statistikksiden eller som en oppdatering til denne artikkelen noe tid etter publisering.

Internasjonal rapportering

Eurostat og OECD.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata samt informasjon om utvalgsenheter og populasjon lagres permanent.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge næringslivets innovasjons- og nyskapningsaktivitet. Undersøkelsen er utformet i samsvar med internasjonale standarder utarbeidet av OECD og EU og er en viktig del av myndighetenes informasjons­grunnlag for å vurdere innrettingen av norsk nærings- og innovasjonspolitikk.

Undersøkelsen er en del av Eurostats Community Innovation Survey (CIS) som har utviklet seg gradvis siden første innovasjonsundersøkelse (CIS1) som ble gjennomført for året 1992. CIS2 ble gjennomført for referanseåret 1997, CIS3 for 2001 og CIS4 for 2004. Deretter er undersøkelsen gjennomført hvert annet år.

Brukere og bruksområder

Brukere er blant andre fagdepartementer, Norges forskningsråd, forskningsmiljøer, virkemiddelapparatet og næringslivsorganisasjoner. Undersøkelsen er viktig for evaluering av både innovasjonspolitikken og den generelle næringspolitikken. Den blir også brukt av OECD og Eurostat for forskningsformål, analyse og internasjonale sammenligninger.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Mellom 1997 og 2012 ble undersøkelsen sendt ut sammen med undersøkelsen om FoU i næringslivet og fra 2001 til 2012 integrert i samme skjema.

Enkelte variable som brukes i undersøkelsen og som rapporteres internasjonalt er basert på registere eller datainnsamling for annen statistikk. Dette omfatter foretakenes omsetning, sysselsetting og konserntilknytning samt de ansattes utdanningsnivå.

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-2 og 2-3.

EØS-referanse

Europarlaments- og Rådsbeslutning nr. 1608/2003/EF av 22. juli 2003 om produksjon og utvikling av en Felleskapsstatistikk over vitenskap og teknologi.

Implementerende kommisjonsforordning nr. 995/2012 av 26. oktober 2012 om produksjon og utvikling av Felleskapsstatistikk over vitenskap og teknologi.

Produksjon

Omfang

Hele næringslivet med visse unntak.

Undersøkelsen dekker gruppene 03, 05-33, 35-39, 41-43, 46, 49-53, 55-56, 58-66, 70-74, 79 og 82 i Standard for næringsgruppering, SN2007.

Foretak med minst 5 sysselsatte i referanseåret, unntatt næringene 41-43, 49-53 og 56 hvor det kun dekkes foretak med minst 20 sysselsatte.

Datakilder og utvalg

Innovasjonsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse som benytter det sentrale virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) som grunndata.

Undersøkelsen omfatter alle enheter i næringslivet med minst 50 sysselsatte. For enheter med 5-49 sysselsatte er det trukket et tilfeldig utvalg, stratifisert etter 2-siffer næring og størrelsesgruppe (5-9, 10-19 og 20-49 sysselsatte samt for 50-99 sysselsatte i enkelte næringer). Trekkprosenten er enten 30, 15 eller 10 prosent, avhengig av størrelsesgruppe og antall enheter i stratumet. Det er fulltelling for alle enheter med minst 50 sysselsatte (100 sysselsatte i enkelte næringer) samt for foretak uavhengig av størrelse som tidligere har rapportert FoU-aktivitet over en grenseverdi.

For 2016 var det samlede utvalget på ca. 6500 enheter.

Enheten i undersøkelsen er foretak . Et foretak er den juridiske enheten og kan bestå av en eller flere virksomheter (bedrifter).

Omsetningstallene i undersøkelsen bruker MVA-registeret i referanseåret som primærkilde. Supplerende datakilde er strukturstatistikk for foregående år. I tillegg brukes rateimputering og manuell justering basert på øvrig tilgjengelig regnskapsinformasjon, årsrapporter mm.

Datainnsamling, editering og beregninger

Elektronisk innrapportering på Altinn. Skjemaet blir tilgjengelig for foretakene om lag 5 uker etter referanseårets utløp.

Alle skjemaer gjennomgår en mottakskontroll (om skjema er fylt ut, om det er noen åpenbare feil mv.) Etter at alle dataene er maskinelt tilgjengelig, blir mer detaljerte kontroller foretatt, også kontroller mot forrige undersøkelse og mot andre datakilder.

For enheter med mindre enn 50 sysselsatte er undersøkelsen basert på et utvalg av enheter. På grunnlag av disse enhetene blir det for hvert stratum (næring og størrelsesgruppe) beregnet vektede totaltall for hele populasjonen.

Det har vært endringer i gjennomføringen av undersøkelsen og i datainnsamlingen over tid. Disse endringene er omtalt i avsnittet "Sammenlignbarhet over tid og sted" under.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Enkelte spørsmål stilles i hver undersøkelse, mens andre kun er med annen hver gang. Enkelte spørsmål kan også være særegne for den norske undersøkelsen eller er spesielt tilpasset nasjonale formål og brukerbehov. I tillegg er undersøkelsen under løpende utvikling og kan inneholde engangsmoduler eller bearbeidede utgaver av tidligere spørsmål.

Brukere bør være oppmerksom på at undersøkelsen er under kontinuerlig utvikling og at at det vil kunne være forskjeller i populasjon og innhold, både over tid og målt mot andre land. Internasjonale sammenlikninger basert på en felles minimumspopulasjon publiseres av Eurostat.

For relative tall (prosenter) vil forholdsvis små utslag i antall enheter kunne variere forholdvis mye over fra undersøkelse til undersøkelse for de individuelle næringsaggregatene hvor det er få enheter i populasjonen.

Undersøkelsen for 2012-2014 representerer et brudd i dataserien i forhold til tidligere publiseringer, til og med perioden 2010-2012. Referansenivået fra og med undersøkelsen for 2012-2014 er tall for perioden 2011-2013 som kan finnes i statistikkbanken. Mer om bakgrunnen for denne endringen og om hvordan tallene avviker fra foregående undersøkelser er nærmere omtalt i følgende artikkel: http://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/artikler-og-publikasjoner/flere-innovatorer-i-norge-enn-tidligere-rapportert

Fra og med perioden 2014-2016 har datainnsamlingen for undersøkelsen har gått over til å benytte Altinn som rapporteringsplattform og all kommunikasjon med foretakene foregår som hovedregel nå elektronisk. Selv om spørsmålsformuleringene som er brukt i så stor grad som mulig samsvarer med tidligere har dette nødvendigvis medført strukturelle endringer i skjemautformingen enkelte steder.

SSB har observert visse tendenser i datamaterialet til at disse faktorene kan ha påvirket resultatene, men det er vanskelig å avgjøre i nøyaktig i hvilken grad slike effekter utgjør en substansiell forskjell.

Det bør derfor vises forsiktighet når det kommer til å trekke konklusjoner kun basert på en direkte sammenlikning av disse tallene opp mot de to foregående undersøkelsene for 2011-2013 og 2012-2014.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Innovasjonsbegrepet kan, for enkelte foretak, være vanskelig å forstå og avgrense fra beslektet virksomhet.

Svarandelen er forholdsvis høy, >95 prosent, og resultatene skulle derfor ikke inneholde vesentlige skjevheter pga. frafall. Grunnet kontroller eteblert i den elektroniske datainnsamlingen er andelen ubesvarte spørsmål i de mottatte oppgavene nesten ikke-eksisterende.

Utvalg og populasjon baseres på Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) og stratifiseringen etter tosifret næring (SN 2007) og antall sysselsatte ar avhengig av denne datakilden. Feil eller manglende oppdatering av disse kjennemerkene, samt manglende oppdatering av enheter (avgang og tilgang) vil kunne påvirke undersøkelsens resultater.

For enheter med mindre enn 50 sysselsatte er undersøkelsen basert på et utvalg av enheter. På grunnlag av disse enhetene blir det for hvert stratum (næring og størrelsesgruppe) beregnet totaltall for hele populasjonen. Dette medfører at det er en viss modellusikkerhet knyttet til resultatene.

For hele næringslivet under ett antas modellusikkerheten for de fire hovedtypene av innovasjon å være på om lag +/- 1,5 prosentpoeng ved et 95 prosents prediskjonsintervall. For nedbrytinger etter hovednæring og størrelse antas usikkerheten å være på under +/- 3,5 prosentpoeng. I enkeltnæringer, særlig næringer med mange små foretak, kan modellusikkerheten være betydelig.

Omsetningsbegrepet ikke er like klart definert i alle næringene og fortolkningen av tallene vil kunne påvirkes av dette. I den vareproduserende industrien er dette forholdsvis ukomplisert og dataene bør være av forholdsvis høy kvalitet, mens i visse tjenesteytende næringer og enkelte andre næringer vil den omsetningen man legger til grunn være betydelig mer usikker. Dette gjelder særlig bank- og forsikringsvirksomhet, finansielle og administrative tjenester, vann- og avløpstjenester, samt kraftforsyning.

Revisjon

Statistikken frigis i to omganger, hhv. i juni og august året etter referanseåret.

Alle tall i publisert i statistikkbanken i juni-publiseringen oppdateres i forbindelse med august-publiseringen. Dette kan føre til mindre justeringer i tidligere publiserte tall, men ansees ikke å utgjøre substansielle endringer.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB