Rapporter 2007/42

Innovasjon i norsk næringsliv

Innovasjonsstatistikk gir viktig økonomisk og teknologisk informasjon om næringslivet, og gir en pekepinn på næringslivets evne til omstilling og nyskaping. Denne rapporten er basert på funnene fra SSBs innovasjonsundersøkelse 2004. Rapporten belyser innovasjonsaktiviteten i norsk næringsliv i perioden 2002 – 2004. I rapporten behandles både nivå og utvikling i viktige indikatorer som andel innovative foretak og omsetning av nye produkter. Andre forhold ved innovasjonsaktiviteten som innovasjonssamarbeid, effekter av, og hindringer for innovasjon blir gransket. Rapporten omhandler dessuten organisatorisk og markedsmessig innovasjon, som også ble kartlagt av Innovasjonsundersøkelsen 2004. Undersøkelsen er basert på og del av Eurostats fjerde Community Innovation Survey (CIS4). Forrige undersøkelse var i 2001.

I overkant av en fjerdedel av norske foretak introduserte nye eller vesentlig forbedrede produkter eller prosesser i undersøkelsesperioden, og kan kalles innovative. Sammenlignet med forrige undersøkelse representerer dette en moderat nedgang i innovasjonsaktiviteten i næringslivet, når man ser på teknologisk innovasjon. Sammenlignet med tidligere undersøkelser var det også en reduksjon i omsetningen av nye og endrede produkter, relativt til den totale omsetningen. Foretakenes bruk av ressurser på innovasjonsaktivitet i forhold til samlet omsetning er også redusert.

Beskyttelse av innovasjonene er relativt utbredt i næringslivet, både i formelle og uformelle former, men mange foretak velger også ikke å beskytte sine innovasjoner mot kopiering.

Innovasjonsaktiviteten er til dels svært forskjellig i de ulike hovednæringer og i foretak av ulik størrelse. Industriforetak er oftere innovative enn foretak innen tjenesteyting, og store foretak introduserte oftere innovasjoner enn små foretak. Vi finner de samme forskjellene for innovasjoner innen organisasjon og marked. Organisatorisk og markedsmessig innovasjon forekom dessuten langt hyppigere blant foretak som også hadde produkt- eller prosessinnovasjon (PP-innovasjon), enn blant de ikke-innovative enhetene.

Selv om materialet viser at den totale innovasjonsaktiviteten i næringslivet er noe redusert i forhold til forrige undersøkelse, ser vi at det store flertallet av foretakene som driver innovasjonsvirksomhet opplever denne aktiviteten som vellykket. Særlig foretak som samarbeider om innovasjonsarbeidet oppgir at de lykkes med sine innovasjonsaktiviteter. Også innen organisatorisk og markedsmessig innovasjon oppleves virkningene som positive for foretaket.

Om publikasjonen

Tittel

Innovasjon i norsk næringsliv

Ansvarlig

Øyvind Vormeland Salte

Serie og -nummer

Rapporter 2007/42

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Forskning og innovasjon i næringslivet

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7278-3

ISBN (trykt)

9788253772776

ISSN

0806-2056

Antall sider

87

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt