Rapporter 2009/46

Innovasjon i norsk næringsliv 2004-2006

I overkant av hvert femte norske foretak dekket av undersøkelsen introduserte nye eller vesentlig forbedrede produkter eller prosesser i perioden 2004-2006 og kan dermed kalles innovative. I forhold til perioden 2002-2004 har andelen innovative foretak holdt seg konstant for foretak med over 10 sysselsatte.

En viktig forskjell fra tidligere årganger er at undersøkelsen i 2006 var utvidet til å omfatte foretak med mellom 5 og 9 sysselsatte. Dette bidrar til å gi et mer helhetlig bilde over innovasjonsaktiviteten i næringslivet og gjorde det mulig å gjennomføre en ytterligere nedbryting av dataene slik at de kan presenteres på regionalt nivå. Endringen medfører imidlertid også ekstra utfordringer når det gjelder å vise sammenlignbare resultater over tid. Det er slik at de minste foretakene har en markant lavere innovasjonsaktivitet enn de store foretakene og det er viktig å være oppmerksom på denne faktoren i tilfeller hvor totaltallene tilsynelatende representerer en nedgang i innovasjonsaktiviteten.

Beskyttelse av innovasjonene var relativt utbredt i næringslivet, både i formelle og uformelle former, men mange foretak velger også ikke å sikre sine innovasjoner mot kopiering. Foretak som rapporterer at de ikke beskytter sine innovasjoner rapporterer i mindre grad at deres produkter og tjenester har vært utsatt for kopiering som har medført skade for foretaket.

Innovasjonsaktiviteten er til dels svært forskjellig i de ulike hovednæringene og i foretak av ulik størrelse. Industriforetak er oftere innovative enn foretak innen tjenesteyting, og store foretak introduserte oftere innovasjoner enn små foretak. Foretakene rapporterte i overveiende grad at innovasjonene var utviklet av foretaket selv eller av foretaket i samarbeid med eksterne aktører. Bare i liten grad var innovasjonene i hovedsak utviklet av andre.

Vi finner tilsvarende forskjeller for innovasjoner innenfor organisasjon og markedsføring. Organisatorisk og markedsmessig innovasjon forekom dessuten langt hyppigere blant foretak som også hadde produkt- eller prosessinnovasjon enn blant de ikke-innovative enhetene. Respondentene rapporterer i stor grad at organisatorisk og markedsmessig innovasjon var knyttet til produkt- eller prosessinnovasjoner i foretaket.

Et gjennomgående trekk ved undersøkelsen er at totaltall for næringslivet viser få åpenbare endringstendenser for de indikatorene som er videreført fra tidligere år. Norge har den klart laveste innovasjonsaktiviteten i Norden. Sammenlignbare tall fra Eurostat viser at det finske næringslivet er mest innovativt etterfulgt av det danske og svenske.

SSBs innovasjonsundersøkelse er basert på, og er del av, Eurostats Community Innovation Survey (CIS) som fremover vil bli gjennomført hvert annet år. I 2007 ble undersøkelsen gjennomført for femte gang med en observasjonsperiode fra 2004-2006 (CIS 2006). Forrige undersøkelse dekket 2002 - 2004 (CIS4).

Om publikasjonen

Tittel

Innovasjon i norsk næringsliv 2004-2006

Ansvarlige

Lars Wilhelmsen, Frank Foyn

Serie og -nummer

Rapporter 2009/46

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Forskning og innovasjon i næringslivet

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7714-6

ISBN (trykt)

978-82-537-7713-9

ISSN

0806-2056

Antall sider

118

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt