Rapporter 2015/06

Innovasjon i norsk næringsliv 2010-2012

Det totale bildet av innovasjonsaktiviteter viser relativt små endringer i perioden 2010-2012 sammenlignet med den forrige innovasjonsundersøkelsen for 2008-2010.

Det totale bildet av innovasjonsaktiviteter viser relativt små endringer i perioden 2010-2012 sammenlignet med den forrige innovasjonsundersøkelsen for 2008-2010. Andel foretak som introduserte produkt- og/eller prosessinnovasjoner falt med 1 prosentpoeng.

Resultatene viser at andelen foretak som introduserte nye eller vesentlig forbedrede varer gikk ned fra 14 til 12 prosent, mens andelen foretak som introduserte tjenester falt fra 7 til 6 prosent. I tillegg gikk andelen foretak med nye prosesser ned fra 13 til 11 prosent.

Andelen foretak som introduserte markedsinnovasjoner og organisasjons-innovasjoner gikk begge opp 1 prosentpoeng sammenliknet med undersøkelsen for 2008-2010. 21 prosent av alle foretakene introduserte organisasjonsmessige innovasjoner, mens 22 prosent introduserte markedsinnovasjoner.

Andel av næringslivets omsetning fra nye og vesentlige endrede produkter var også noe lavere og gikk fra 5,7 prosent i 2010 til 4,9 prosent i 2012. Sett under ett utgjør produktinnovasjoner som var nye for foretakets marked en noe større andel enn produktinnovasjoner som var nye kun for foretaket. Det var samtidig færre antall foretak som introduserte produktinnovasjoner i 2010-2012 enn i perioden 2008-2010, en nedgang fra 19 til 16 prosent.

Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 kartla for første gang hvorvidt næringslivet har inngått kontrakter for å levere varer eller tjenester til offentlig sektor og i hvilken grad dette krevde, eller på annen måte har ført til, innovasjonsaktivitet i foretakene. Resultatene viste at 26 prosent av foretakene hadde slike innkjøps¬kontrakter fra norsk offentlig sektor, mens 3 prosent rapporterte om kontrakter med utenlandsk offentlig sektor. Blant foretakene som hadde slike innkjøpskontrakter rapporterte til sammen 19 prosent at dette har medført innovasjonsaktivitet i foretaket.

Om publikasjonen

Tittel

Innovasjon i norsk næringsliv 2010-2012

Ansvarlige

Lars Wilhelmsen, Claudia Berrios

Serie og -nummer

Rapporter 2015/06

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Forskning og innovasjon i næringslivet

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9083-1

ISBN (trykt)

978-82-537-9082-4

ISSN

1892-7513

Antall sider

92

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt