237754
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/foun/aar-forelopige
237754
Høy FoU-aktivitet i næringslivet
statistikk
2015-10-16T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon;Virksomheter, foretak og regnskap
no
foun, Forskning og utvikling i næringslivet, FoU-personale, FoU-årsverk, innkjøpt FoU, FoU-finansiering, FoU-tjenesterVirksomheter og foretak, Forskning og innovasjon i næringslivet , Virksomheter, foretak og regnskap, Teknologi og innovasjon
false
Statistikk over forskning og utvikling (FoU) i næringslivet kartlegger næringslivets FoU-innsats. Statistikken dekker kostnader, personell, finansiering, type FoU mv.

Forskning og utvikling i næringslivet2014, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy FoU-aktivitet i næringslivet

Næringslivet utførte forskning og utvikling (FoU) for om lag 24,8 milliarder kroner i 2014. Dette er 10 prosent høyere sammenliknet med 2013. Målt i faste priser er økningen på 6,5 prosent.

Forskning og utvikling i næringslivet
20142013 - 2014
Alle foretak 10+ ansatte
NivåProsentandelerEndring i prosent
Kostnader til egenutført FoU (mill.kr)24 761,21009,8
Næring
Industri9 118,6378,9
Tjenesteyting12 733,05111,6
Andre næringer2 909,6125,0
Foretakenes størrelse
10-49 sysselsatte5 994,424
50-99 sysselsatte2 542,410
100-199 sysselsatte2 942,212
200-499 sysselsatte2 785,811
500 sysselsatte og over10 496,442
 
FoU-årsverk (antall)18 05310,3
 
Kostnader til innkjøpt FoU (mill.kr)6 276,32,4

Det ble utført nesten 18 100 FoU-årsverk i 2014, 10 prosent flere enn i 2013. Økningen i kostnader til egen FoU-aktivitet og utførte FoU-årsverk, som de foreløpige tallene for 2014 viser, er den høyeste på over 10 år.

Størst økning for industri og tjenesteyting

Foretak i tjenestenæringene utførte FoU i egen regi for 12,7 milliarder kroner, som er 12 prosent høyere enn året før. Disse kostnadene utgjorde 51 prosent av næringslivets samlede FoU-kostnader i 2014. Tilsvarende kostnadsandel for industrinæringene var 37 prosent. Disse hadde kostnader til egenutført FoU på 9,1 milliarder kroner, som er 9 prosent mer enn året før.

Samlet for næringslivet har foretakene med under 100 ansatte hatt en økning i FoU-kostnadene på 5 prosent, mens de større foretakene har hatt tilsvarende økning på 12 prosent.

Det er imidlertid stor variasjon i utviklingen blant de enkelte foretakene, uavhengig av næring og størrelsesgruppe. Mange foretak rapporterer høyere tall for 2014 enn 2013, men noe av denne oppgangen skyldes også omklassifisering av aktivitet. Andre foretak rapporterer betydelig lavere aktivitet. Det er verdt å merke seg at de 100 foretakene som rapporterte mest FoU i forrige undersøkelse har samlet sett hatt en stabil FoU-innsats. De hadde kun 1 prosent høyere FoU-kostnader i 2014 enn året før. De 100 største foretakene står for nær 60 prosent av næringslivets FoU.

Økte driftskostnader til FoU

De høyere FoU-kostnadene skyldes økte driftskostnader. Lønnskostnadene utgjorde 64 prosent av FoU-kostnadene i 2014, en oppgang på 11 prosent. Utover lønn til egne ansatte ble det brukt 2 milliarder kroner på innleid FoU-personell. Dette er en økning på 230 millioner kroner, eller 13 prosent. Andre driftskostnader har økt med 8 prosent, og utgjorde 5,4 milliarder kroner i 2014. Næringslivets investerte 1,5 milliarder kroner i bygninger, maskiner og utstyr til FoU, tilnærmet uendret sammenliknet med 2013.

Svak økning i kjøp av FoU-tjenester

Mange foretak kjøper FoU-tjenester fra kilder utenfor eget foretak i tillegg til egen FoU-aktivitet. Foretakene kjøper kompetanse fra andre foretak i næringslivet, forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler, både i Norge og utlandet. Det ble i 2014 kjøpt FoU-tjenester for nesten 6,3 milliarder kroner, 2 prosent mer enn i 2013. Industriens innkjøpte FoU-tjenester utgjorde 1,7 milliarder kroner, en økning på 246 millioner kroner eller 17 prosent. Det er en del store industriforetak med økning, men det er også små foretak som bidro til veksten. Tjenesteytende næringer har samlet hatt en økning på bare 64 millioner kroner, og mens andre næringer (inkl. utvinning av olje og gass) har hatt en nedgang på 166 millioner kroner.

Norges samlede FoU-innsats økte

Samlet FoU-innsats for Norge i 2014, inkl. universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter var 53,8 milliarder kroner. Dette utgjorde 1,71 prosent av brutto nasjonalprodukt, mot 1,65 prosent året før. Næringslivets andel utgjør 0,79 prosent og det er denne sektoren som bidrar til økningen. Økningen i samlet FoU var på 6,0 prosent (nominelt) fra 2013. Mer informasjon om samlet FoU er tilgjengelig på www.nifu.no.

Usikkerhet i resultateneÅpne og lesLukk

FoU-statistikken bygger på innhentede oppgaver fra foretakene. I undersøkelsen tas alle foretak med minst 50 sysselsatte med. I tillegg trekkes det et utvalg av foretak med 10-49 sysselsatte, og det beregnes totaltall basert på dette utvalget. Usikkerhet i resultatene for de minste foretakene er derfor vanligvis større enn for de store foretakene.

Foreløpige tallÅpne og lesLukk

De foreløpige tallene i denne publiseringen er usikre fordi det mangler fullstendige oppgaver fra noen større FoU-aktører, og oppgaver for disse er blitt beregnet. Endelige tall for 2014 vil bli publisert i januar/februar 2016.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB