Statistikkområde

Sosiale forhold og kriminalitet: Trygd og stønad

Alt innhold for delområdet trygd og stønad

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Kontantstøttebruken stabiliserer seg

  I 2014 ble kontantstøtten hevet til 6 000 kroner per måned. Nedgangen i stønadsbruken har etter det flatet ut. Det er fremdeles flere innvandrere enn ikke-innvandrere som mottar kontantstøtte, men blant innvandrere går andelen mottakere fremdeles ...

  Artikkel
 • Unge menn mest avhengige av sosialhjelp som inntekt

  To tredjedeler av mannlige sosialhjelpsmottakere fra 20 til 24 år var arbeidsledige eller søkte ikke jobb i 2014. Blant unge menn er det flere som har sosialhjelp som hovedinntekt enn blant eldre sosialhjelpsmottakere.

  Artikkel
 • Utfordringer i offentlig tjenestepensjon

  Økonomiske analyser 2/2015

  Uten mer grunnleggende endringer i avtalen om offentlige tjenestepensjon, må offentlig ansatte født etter 1970 trolig jobbe til de er opp i 70-årene for å oppnå like høy pensjon som før reformen.

  Artikkel
 • Langsiktige utfordringer i offentlig tjenestepensjon

  Rapporter 2015/22

  Ved en videreføring av dagens pensjonsordning må offentlige ansatte født etter 1970 trolig jobbe til de er opp i 70-årene for å oppnå like høy pensjon som forut for pensjonsreformen.

  Publikasjon
 • Minifakta om Norge 2015

  Minifakta ble nedlagt med 2015-utgaven.I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsø...

  Publikasjon
 • Uføretrygd og sosialhjelp – to ulike formål

  Samfunnsspeilet 5/2014

  Unge utgjør den største gruppen av sosialhjelpsmottakere. Samtidig vet vi at mottakerne av økonomisk sosialhjelp ofte ikke er de samme fra måned til måned. Derfor blir det unyansert å snakke om at 120 000 «går på sosialhjelp» hele året.

  Artikkel
 • Pensjonsreformen – stort omfang av tidliguttak øker pensjonsutgiftene på kort sikt

  Økonomiske analyser 6/2014

  Færre utsetter avgangen fra yrkesaktivitet enn det som ble lagt til grunn, og mange har tatt ut hel eller delvis pensjon mens de har fortsatt å arbeide. På kort sikt fører dette til at utgiftene til alderspensjon blir større enn tidligere beregnet.

  Artikkel
 • Sysselsetting og økonomiske overføringer blant sju ankomstkohorter av innvandrere observert i perioden 1993-2010

  Rapporter 2014/38

  Sysselsettingen har økt over tid blant innvandrere som kom til landet på 1990-tallet. Andelen av inntekten fra overføringer har samtidig gått ned. Men det er store variasjoner, blant annet etter oppholdsgrunnlag, opprinnelsesland og kjønn.

  Publikasjon
 • Indikatorutvikling FD-trygd

  Notater 2014/37

  Hovedformålet med dette notatet er å komme med forslag til noen forløps-indikatorer som kan utvikles fra Forløpsdatabasen Trygd (FD-Trygd) i Statistisk sentralbyrå, og som kan publiseres løpende hvert 3. eller 5. år.

  Publikasjon
 • Personer på velferdsytelser utenfor arbeidslivet

  Rapporter 2014/34

  I den offentlige debatten diskuteres det om flere av de offentlige velferdsordningene bidrar til at mange blir stående utenfor arbeidslivet. I denne rapporten undersøkes tallgrunnlaget for dette, med utgangspunkt i det begrepsapparatet SSB anvende...

  Publikasjon
 • Kontantstøtte – lite endring tross høyere sats

  Samfunnsspeilet 4/2014

  Den nye kontantstøtteloven fra 2012 innebærer blant annet større beløp til barn i aldersgruppen 13-18 måneder. De nye satsene har gitt lite utslag i bruk av kontantstøtte blant innvandrere. Andelen kontantstøttemottagere i denne gruppen er omtrent...

  Artikkel
 • Hva vet vi om innvandrere som verken jobber, studerer eller mottar ytelser?

  Samfunnsspeilet 3/2014

  I 2011 hadde 16 prosent av innvandrerne i alderen 20-66 år svak tilknytning til arbeidsmarkedet, det vil her si at de verken jobbet, søkte arbeid, studerte eller mottok ytelser knyttet til fravær av arbeidsinntekt.

  Artikkel
 • Innvandrere med svak tilknytning til arbeidsmarkedet - hvem er de?

  Rapporter 2014/22

  Denne rapporten gir tall for og beskriver en gruppe innvandrere som hverken er i arbeid eller utdanning, og som heller ikke er registrert arbeidsledige, mottakere av helserelaterte ytelser eller trygd fra NAV.

  Publikasjon
 • Fremdeles nedgang i kontantstøttebruken

  Det er etter endringene i kontantstøtteloven, som trådde i kraft 1. august 2012, fortsatt nedgang i andelen som mottar kontantstøtte, både i befolkningen som helhet og blant innvandrere i alt. Imidlertid er nedgangen blant barna i alderen 13-18 må...

  Artikkel
 • Flere alenemødre avhengige av sosialhjelp

  Samfunnsspeilet 1/2014

  Færre personer lever av sosialhjelp nå enn for ti år siden, men for enslige mødre, som utgjør 12 prosent av alle mottakere, går det motsatt vei. Stadig flere i denne gruppen har sosialhjelp som hovedinntekt, viser tall for 2002-2012.

  Artikkel