Kontantstøtte blant innvandrere

Fremdeles nedgang i kontantstøttebruken

Publisert:

Det er etter endringene i kontantstøtteloven, som trådde i kraft 1. august 2012, fortsatt nedgang i andelen som mottar kontantstøtte, både i befolkningen som helhet og blant innvandrere i alt. Imidlertid er nedgangen blant barna i alderen 13-18 måneder mindre tydelig enn tidligere.

I denne artikkelen ser vi på mottak av kontantstøtte per 1. september 2012 både blant personer med innvandrerbakgrunn og for befolkningen som helhet, etter endringen i kontantstøtteloven 1. august 2012. Endringen i kontantstøtteloven innebar blant annet at kontantstøtten ble avviklet for toåringer, og at satsen for barn mellom 13 og 18 måneder ble hevet. Vi sammenligner mottak blant barn mellom 13 og 23 måneder i 2012 med mottak i den samme aldersgruppen i 2011. Barn med innvandrerbakgrunn utgjorde 34 prosent av alle mottakerne av kontantstøtte per 1. september 2012.

Fra tidligere analyser vet vi at barn med innvandrerbakgrunn i større grad enn befolkningen som helhet mottar kontantstøtte, men at det også er stor variasjon blant grupper med ulik landbakgrunn . Dessuten er det til dels store ulikheter i forskjellige deler av landet.

Markant nedgang i innvandreres bruk av kontantstøtte siste tiår

Det har vært en formidabel nedgang i hvor mange som mottar kontantstøtte siden kontantstøtten ble innført i 1999. Mens 73 prosent av alle barn i kontantstøttealder mottok kontantstøtte i 1999, var andelen 21 prosent i 2011 (året før endringen i kontantstøtteloven i 2012). Andelen mottakere med innvandrerbakgrunn har gått ned fra 73 til 43 prosent i samme tidsrom. Parallelt med denne utviklingen har andelen barn i kontantstøttealder med barnehageplass økt betraktelig, slik figur 1 viser.

Det har derfor vært interesse knyttet til konsekvensene av endringen i kontantstøtteloven i 2012. Ville den nedadgående trenden i mottak av kontantstøtte fortsette? Ville høyere sats for de minste barna, det vil si gruppen mellom 13 og 18 måneder, bidra til en økning av andelen som mottar kontantstøtte i denne aldersgruppen, og ville vi eventuelt se forskjeller i mottak mellom ulike grupper, eller i ulike deler av landet?

Figur 1

Andel 1- og 2-åringer som mottar kontantstøtte, etter landbakgrunn og 1- og 2-åringer med barnehageplass

Nedgang etter regelendringene – også blant innvandrere…

I 2011 hadde alle barn mellom 13 og 36 måneder rett på kontantstøtte, det vil si også alle toåringer. I 2011 mottok 21 prosent av alle barn som hadde rett til kontantstøtte, denne stønaden. I 2012 mottok 22 prosent av alle barn i kontantstøttealder, det vil si barn mellom 13 og 23 måneder, kontantstøtte. Sammenligner vi mottak blant alle barn med rett til kontantstøtte i 2011 og i 2012, var altså andelen mottakere 1 prosentpoeng høyere i 2012 enn i 2011.

Videre i analysene har vi imidlertid valgt å sammenligne den aldergruppen som i 2012 har rett til kontantstøtte, 13-23 måneder, med mottak i samme aldersgruppe i 2011. Vi vet fra tidligere analyser at andelen toåringer som mottok kontantstøtte, var vesentlig mindre enn blant ettåringer, og dette er tilfellet både for barn med og uten innvandrerbakgrunn.

Ser vi først på endring i mottak mellom 2011 og 2012 for den gruppen som i 2012 hadde rett på kontantstøtte (13-23 måneder), ser vi at andelen som mottok kontantstøtte, har blitt mindre, både i befolkningen som helhet, og blant barn med innvandrerbakgrunn. I 2012 mottok 22 prosent av alle barn i kontantstøttealder kontantstøtte, mot 27 prosent i samme aldersgruppe i 2011. Nedgangen ser imidlertid ut til å være noe mer beskjeden blant mottakere med innvandrerbakgrunn, fra 48 til 46 prosent.

…men innvandrere mottar oftere kontantstøtte

Vi ser også, som tidligere, at andelen som mottar kontantstøtte, generelt er større blant barn med innvandrerbakgrunn enn i hele befolkningen. Blant barn med innvandrerbakgrunn mottok 46 prosent kontantstøtte i 2012. Andelen kontantstøttemottakere blant dem med bakgrunn fra Afrika, Asia etc (52 prosent), er større enn blant barn som har bakgrunn fra EU etc ., hvor 34 prosent mottok kontantstøtte i 2012.

Figur 2

Andel som mottar kontantsstøtte. Barn 13-23 måneder. Alle barn og barn med innvandrerbakgrunn. 1. september

Vanligst blant de yngste

Endringen i kontantstøtteloven innebar differensiering av satsen for kontantstøtte og dermed en økning i satsen per måned på 1 700 kroner for barna på 13-18 måneder. I figur 3 ser vi derfor nærmere på forskjeller og endring i mottak blant barn i denne aldersgruppen, sammenlignet med dem i aldersgruppen der satsen har vært uendret.

Et tydelig mønster er for det første at andelen mottakere er større blant dem fra 13 til 18 måneder enn dem fra 19 til 23 måneder. I 2012 mottok 26 prosent av alle barn i den yngste gruppen kontantstøtte, mens andelen blant de eldste var 17 prosent.

For det andre observerer vi fra 2011 til 2012 en markant nedgang i andelen mottakere på rundt 8 prosentpoeng for de eldste, mens nedgangen i aldersgruppen 13-18 måneder var mindre, drøyt 2 prosentpoeng. Det er altså fremdeles en nedgang i begge aldersgrupper når vi ser på andelen mottakere blant alle barn. At nedgangen er mer beskjeden blant de yngste, kan imidlertid være et tegn på at økt sats for denne gruppen har bidratt til at flere har valgt kontantstøtte enn de ville gjort dersom satsen ikke hadde blitt hevet.

Figur 3

Andel som mottar kontantsstøtte. Barn 13-18 og 19-23 måneder. Alle barn og barn med innvandrerbakgrunn. 1. september

Blant barn med innvandrerbakgrunn, både fra Eu etc. og fra Afrika, Asia etc., er andelen som mottar kontantstøtte større enn blant alle barn. Dette gjelder begge aldersgrupper. Andelen blant dem med bakgrunn fra Afrika, Asia etc. er størst av de to landgruppene, 56 prosent for barn mellom 13 og 18 måneder, og 48 prosent for de eldste barna.

På tross av at vi ser en nedgang blant de eldste også for barn med innvandrerbakgrunn, er nedgangen for barn med bakgrunn fra Afrika, Asia etc. noe mindre enn den vi observerer for alle barn og barn med bakgrunn fra EU etc. Vi ser også at andelen kontantstøttemottakere for dem mellom 13 og 18 måneder holder seg stabil blant barn med innvandrerbakgrunn fra 2011 til 2012, mens den går ned når vi ser på mottak blant alle. Hovedtendensen er allikevel at kontantstøttemottak blant innvandrere går ned, slik den gjør i befolkningen som helhet.

Store forskjeller etter landbakgrunn

De fem landene der andelen kontantstøttemottakere (13-23 måneder) var størst i 2012, er Pakistan (76 prosent), Kosovo (76 prosent), Irak (74 prosent), Tyrkia (73 prosent), og Somalia (71 prosent). Dette er de samme landene som også tidligere har vært blant dem med størst andel kontantstøttemottakere. Som figur 4 viser, ligger andelen mottakere med bakgrunn fra disse landene over 20 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet blant alle mottakere med innvandrerbakgrunn.

Blant de fem landene med den minste andelen som mottar kontantstøtte, finner vi dem med bakgrunn fra Bosnia-Hercegovina (30 prosent), Eritrea (36 prosent), Litauen (40 prosent), Iran (42 prosent) og Latvia (43 prosent).

Figur 4

Andel som mottar kontantstøtte. Barn 13-23 måneder. Alle barn og barn med innvandrerbakgrunn fra utvalgte land. 1. september

Ser vi på endring i mottak blant barn mellom 13 og 23 måneder som har rett til kontantstøtte, fra 2011 og 2012, er det imidlertid et noe varierende mønster for de ulike landene. For enkelte land ser vi en økning i andelen som mottar støtte, mens for andre land går andelen mottakere ned. Det ser ikke ut til å være et mønster at andelen mottakere går ned for de landene der andelen i utgangspunktet er liten, og omvendt. Vi ser særlig en økning i mottak blant dem med bakgrunn fra Kosovo, Afghanistan, Sri Lanka, Latvia, Iran og Eritrea.

Flest i kontantstøttealder fra Polen

Blant barn med innvandrerbakgrunn i kontantstøttealder har flest bakgrunn fra Polen, etterfulgt av Litauen, Somalia, Pakistan og Irak. Andelen kontantstøttemottakere med bakgrunn fra Polen var 45 prosent i 2012. Det er et godt stykke over gjennomsnittet på 34 prosent for barn med bakgrunn fra EU etc. Dette gjelder også mottak blant dem fra Litauen, på 40 prosent. Vi har også sett at det er mange kontantstøttemottakere blant barn fra Pakistan og Somalia. Mottak i disse store landgruppene vil ha relativt stor betydning for gjennomsnittlig mottak i henholdsvis EU etc. og Asia, Afrika etc.

Mest kontantstøtte blant innvandrere i Østfold og Oslo

Det er forskjeller mellom fylkene i mottak av kontantstøtte, både når vi ser på mottak blant alle barn i kontantstøttealder, og når vi ser på mottak blant barn med innvandrerbakgrunn spesielt. Ser vi på mottak blant alle barn, har Østfold, Vest-Agder, Aust-Agder og Hedmark den største andelen mottakere. I disse fylkene mottar om lag hvert fjerde barn kontantstøtte. Dette regionale mønsteret har vi også sett i tidligere analyser av kontantstøtte. Troms, Sør-Trøndelag, Finnmark og Akershus har mindre andeler mottakere. Her mottok mellom 13 og 18 prosent kontantstøtte i 2012.

Figur 5

Andel som mottar kontantstøtte. Barn 13-23 måneder. Alle barn og barn med innvandrerbakgrunn. Etter fylke. 1. september 2012

For barn med innvandrerbakgrunn er det regionale bildet relativt likt bildet for barn generelt, med unntak av Oslo. Hovedstaden har en relativt liten andel (22 prosent) som mottar kontantstøtte når vi ser på mottak blant alle, men har den nest største andelen mottakere (54 prosent) når vi ser på kontantstøtte blant barn med innvandrerbakgrunn for seg. Ellers er det høyt mottak også blant dem med innvandrerbakgrunn i Østfold (55 prosent) og Vest-Agder (50 prosent), likt det regionale mønsteret for mottak blant alle barn. Mottak av kontantstøtte blant barn med innvandrerbakgrunn i disse fylkene ligger godt over gjennomsnittet for dem med innvandrerbakgrunn i landet som helhet.

Mange barn med innvandrerbakgrunn i Oslo

I 2012 var mer enn en fjerdedel (27 prosent) av alle barn i kontantstøttealder med innvandrerbakgrunn bosatt i Oslo. Samtidig hadde 30 prosent av ettåringene i Oslo innvandrerbakgrunn. Omtrent 80 prosent av disse hadde bakgrunn fra Afrika, Asia etc. Dette innebærer at kontantstøttemottak blant barn med innvandrerbakgrunn generelt, og med bakgrunn fra Afrika, Asia spesielt, har stor betydning for omfanget av kontantstøttemottak i Oslo. Tidligere har vi vist variasjoner i kontantstøttebruk etter landbakgrunn. Andelen kontantstøttemottakere i Oslo med bakgrunn fra Afrika, Asia etc. var 62 prosent i 2012, et stykke over andelen for denne gruppen i landet som helhet, mens andelen for dem med bakgrunn fra EU etc. var på 25 prosent, et stykke under snittet for hele landet.

Drammen på topp blant kommunene

Omfanget av kontantstøtte varierer også blant kommunene. Av utvalgte kommuner hvor det bor mer enn 6 000 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre , har Drammen ifølge figur 5 størst andel kontantstøttemottakere (55 prosent). Vi sammenligner da mottak i kommunene blant personer med innvandrerbakgrunn i 2012. Oslo, Fredrikstad og Kristiansand - alle med 54 prosent - er også kommuner med relativt store andeler kontantstøttemottakere.

Figur 6

Andel som mottar kontantstøtte. Barn 13-23 måneder. Alle barn og barn med innvandrerbakgrunn. Utvalgte kommuner. 1. september 2012

Den minste andelen kontantstøttemottakere blant personer med innvandrerbakgrunn finner vi i Stavanger (34 prosent), Bærum (35 prosent) og Trondheim (35 prosent). Variasjonen mellom kommunene må imidlertid antas å være et resultat av sammensetningen av innvandrere i kommunene. I de kommunene med størst andel innvandrere som mottar kontantstøtte, har opp mot 80 prosent eller mer av innvandrerne bakgrunn fra Afrika, Asia etc., mens denne andelen er ned mot 50 prosent i de kommunene hvor andelen kontantstøttemottakere blant innvandrere er minst.

Hva har blitt endret i Kontantstøtteloven?

1. august 2012 ble kontantstøtteloven endret. Endringene innebar at kontantstøtten ble avviklet for toåringer. Etter lovendringen kan støtten gis fra måneden etter at barnet har fylt ett år (13 måneder) og til og med måneden før barnet fyller to år (23 måneder). Det vil si maksimalt i 11 måneder.

I forbindelse med lovendringen ble i tillegg satsene for kontantstøtte aldersdifferensiert. Satsen for full kontantstøtte ble økt til 5 000 kroner per måned for barn mellom 13 og 18 måneder, mens satsen for barn mellom 19 og 23 måneder forble uendret på 3 303 kroner.

Reglene for mottak av kontantstøtte ved redusert oppholdstid i barnehage ble også endret fra fire til to graderingsbeløp. Halv sats gjelder for oppholdstid i barnehagen opp til 19 timer.

Mer om artikkelens datagrunnlag

Opplysninger om barn som er mottakere av kontantstøtte per 1. september 1999-2012, er hentet fra NAV.

Opplysninger om antall barn i alderen 13-23 måneder som er bosatt i Norge per 1. september 2011 og 2012, er hentet fra Statistisk sentralbyrås befolkningsregister. Populasjonen for 2011-årgangen er alle barn født mellom 08.2009 og 10.2010. For 2012-årgangen er populasjonen alle barn født mellom 08.2010 og 10.2011. Populasjonen som er brukt i denne analysen, skiller seg dermed noe fra populasjonen som er brukt i tidligere analyser av kontantstøtte, og andelene tilbake i tid er ikke direkte sammenlignbare. Mottakere av kontantstøtte som ikke er bosatt i Norge, er holdt utenom beregningene. Tall fra NAV viser at 671 personer som ikke var bosatt i Norge, mottok kontantstøtte i løpet av 2012.

Barnehagetall er per 15. desember 1999-2011 og er hentet fra KOSTRA. Dette er ikke individdata, men aggregerte tall, noe som innebærer at det ikke foreligger informasjon om barnehagebarnas eventuelle innvandrerbakgrunn og landbakgrunn.

Kontakt