Rapporter 2014/34

Personer på velferdsytelser utenfor arbeidslivet

I den offentlige debatten diskuteres det om flere av de offentlige velferdsordningene bidrar til at mange blir stående utenfor arbeidslivet. I denne rapporten undersøkes tallgrunnlaget for dette, med utgangspunkt i det begrepsapparatet SSB anvender og de statistikker SSB har.

I den offentlige debatten diskuteres det om flere av de offentlige velferdsordningene bidrar til at mange blir stående utenfor arbeidslivet. Det verserer ulike tall for hvor mange dette gjelder. I denne rapporten ser vi på tallgrunnlaget for dette med utgangspunkt i det begrepsapparatet SSB anvender og de statistikker vi har. Vi tar for oss to grupper: hele befolkningen og innvandrere (alle i alderen 15-66 år).

Velferdsordninger er et vidt begrep. I denne rapporten definerer vi dette som ytelser fra NAV hvor disse er ment å erstatte helt eller delvis bortfall av arbeidsinntekt. Vi har tatt med dagpenger, sykepenger, AFP, attførings- og uførestønader. Videre har vi tatt med ytelser som ikke er ment å erstatte helt eller delvis bortfall av arbeidsinntekt, slik som etterlattepensjon, kontantstøtte, enslig forsørgerstønad og sosialhjelp. Analysene baserer seg i hovedsak på et datagrunnlag i SSB som er gitt navnet System for persondata (SFP). SFP er etablert for å beskrive personers tilknytning til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger. Vår analyse er basert på tall for året 2010.

I rapporten pekes det for det første på at om man bare summerer over antall personer i ulike velferdsordninger, vil noen personer telle med flere ganger. Det skyldes at man kan være inne på mer enn en velferdsordning på samme tid. For det andre er det en del av personene på velferdsordningene som samtidig er i arbeidsstyrken.

Summerer vi opp alle velferdsytelsene blant personer i alderen 15-66 år får vi 842 500 ytelsesmottakere i 2010, men antallet reduseres til 793 200 når vi justerer for at en person kan motta mer enn én ytelse. Dette svarer til 23,6 prosent av befolkningen i alderen 15-66 år. Når vi trekker fra de som var sysselsatt, ender vi opp med 519 700 personer (15-66 år) som mottok ytelser og som var uten jobb. Det svarer til 15,5 prosent av befolkningen i samme alder. Av disse var 76 400 innvandrere, slik at 17,6 prosent av innvandrerne mottok velferdsytelser uten å være sysselsatt.

Personer som er registrert arbeidsledige inngår også i arbeidsstyrken. I henhold til definisjonen som brukes om arbeidsledige søker disse aktivt og er umiddelbart tilgjengelige for jobb. Trekker vi fra også de som mottar velferdsytelser blant disse, ender vi opp med 471 700 personer som mottakere av velferdsytelser og som er utenfor arbeidsstyrken. Dette tilsvarer 14,0 prosent av befolkningen 15-66 år. Blant innvandrere blir antallet redusert fra 76 400 til 61 900 noe som svarer til 14,2 prosent.

Om publikasjonen

Tittel

Personer på velferdsytelser utenfor arbeidslivet

Ansvarlig

Erik Herstad Horgen

Serie og -nummer

Rapporter 2014/34

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Arbeids- og sosialdepartementet.

Emner

Trygd og stønad, Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9009-1

ISBN (trykt)

978-82-537-9008-4

ISSN

1892-7513

Antall sider

39

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt