Rapporter 2014/22

Innvandrere med svak tilknytning til arbeidsmarkedet - hvem er de?

Denne rapporten gir tall for og beskriver en gruppe innvandrere som hverken er i arbeid eller utdanning, og som heller ikke er registrert arbeidsledige, mottakere av helserelaterte ytelser eller trygd fra NAV.

I alt var det 73 500 innvandrere (20-66 år) som hverken var i arbeid, utdanning eller mottok langsiktige ytelser fra NAV i november 2011. Andelen har ligget stabilt rundt 16 prosent av innvandrerne de tre foregående årene. Høyest andel er det blant innvandrere fra Afrika.

Denne rapporten gir tall for og beskriver en gruppe innvandrere som hverken er i arbeid eller utdanning, og som heller ikke er registrert arbeidsledige, mottakere av helserelaterte ytelser eller trygd fra NAV. For enkelhets skyld omtales denne gruppen heretter som personer med svak tilknytning til arbeidsmarkedet.

Forsørges av familien

En nærliggende årsak til at man befinner seg i gruppen med svak tilknytning, vil være at man er hjemmeværende og forsørges av andre i familien. Men i rapporten ser SSB også på muligheten for at en del kan være utvandret uten å ha meldt dette til folkeregistret.

Kvinner i flertall

Over halvparten, 59 prosent, av innvandrerne med svak tilknytning til arbeidsmarkedet er kvinner. Andelen innvandrerkvinner med svak tilknytning til arbeidsmarkedet var 20 prosent i 2011, sammenlignet med 13 prosent blant mennene. Blant innvandrerne med svak tilknytning til arbeidsmarkedet er flertallet av kvinnene gift, mens flertallet av mennene i samme situasjon er ugift.

Flest fra Asia og østlige EU-land

Innvandrere fra Asia og fra EU-land i Øst-Europa utgjorde i 2011 over halvparten av innvandrerne med svak tilknytning til arbeidsmarkedet, men dette er også de to mest tallrike gruppene når man ser på innvandrere i alt. I begge gruppene var andelen med svak tilknytning til arbeidsmarkedet bare litt høyere enn gjennomsnittet blant innvandrerne sett under ett: 19 prosent blant dem fra Asia og 17 prosent blant dem fra EU-land i Øst-Europa. Det var innvandrerne fra Afrika som hadde den største andelen, med 22 prosent. Også blant personer som ikke er innvandrere, finnes personer med svak tilknytning til arbeidsmarkedet, men andelen var vesentlig mindre. For norskfødte med innvandrerforeldre var andelen 10 prosent, mens den i den øvrige befolkningen var 4 prosent.

8 prosent får sosialhjelp

Selv om innvandrere med svak tilknytning til arbeidsmarkedet ikke mottar noen av de vanligste trygdeytelsene, mottok 8 prosent av dem sosialhjelp i november 2011. Når vi ser hele året under ett, var det dessuten en andel på 75 prosent som hadde en eller annen form for inntekt. Da har vi riktignok også inkludert kapitalinntekter, slik at det som annen inntekt ville holde med renteinntekter fra for eksempel en bankkonto.

Arbeidet med rapporten er finansiert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Om publikasjonen

Tittel

Innvandrere med svak tilknytning til arbeidsmarkedet - hvem er de?

Ansvarlig

Erik Herstad Horgen

Serie og -nummer

Rapporter 2014/22

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet

Emner

Sosiale forhold og kriminalitet, Arbeid og lønn, Trygd og stønad, Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8940-8

ISBN (trykt)

978-82-537-8939-2

ISSN

1892-7513

Antall sider

63

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt