Kontantstøtte blant innvandrere 2014

Kontantstøttebruken stabiliserer seg

Publisert:

I 2014 ble kontantstøtten hevet til 6 000 kroner per måned. Nedgangen i stønadsbruken har etter det flatet ut. Det er fremdeles flere innvandrere enn ikke-innvandrere som mottar kontantstøtte, men blant innvandrere går andelen mottakere fremdeles ned, mens bruken øker i resten av befolkningen.

I denne artikkelen ser vi på mottak av kontantstøtte per 1. september 2014 både blant barn med innvandrerbakgrunn og når det gjelder alle barn i kontantstøttealder.

Kontantstøttens historie og viktigste regler

Kontantstøtten ble innført i 1998 og hadde til hensikt å gi foreldre mer tid til barneomsorg og mer fleksibilitet i valg av tilsynsordning for barn mellom ett og tre år. Ordningen skulle også fungere som en statlig støtte til foreldre som ikke har barna sine i barnehage.

1. august 2012 ble kontantstøtteloven endret. Støtten ble da avviklet for barn mellom to og tre år, og satsen ble hevet med 1 700 kroner til 5 000 per måned for de yngste barna, mellom 13 og 18 måneder. 1. august 2014 ble satsen hevet igjen, til 6 000 kroner i måneden, og de aldersdifferensierte satsene ble fjernet. Kontantstøtte økte dermed med 2 700 kroner for de eldste barna.

Her er de viktigste reglene for kontantstøtte i dag:

Kontantstøtte gis fra måneden etter at barnet har fylt ett år og til og med måneden før barnet fyller to år, det vil si maksimalt i 11 måneder. Rett til kontantstøtte utløses dersom barnet ikke går i barnehage som har offentlig driftstilskudd. Går barnet i barnehage mindre enn 20 timer per uke, kan foreldrene få 50 prosent kontantstøtte. Hvis barne går 20 timer eller mer i barnehagen, får foreldrene ikke kontantstøtte.

Flater ut

Regelendringene ser ut til å ha bidratt til en utflating av den relativt kraftige nedgangen i kontantstøttemottak siden ordningen ble innført i 1998. Fra 1999 til 2011 gikk andelen mottakere ned fra 73 til 21 prosent. Per 1. september 2014 var andelen mottakere 23 prosent når vi ser alle barn i kontantstøttealder under ett.

Figur 1.

Andel med kontantstøtte etter barnas innvandrerbakgrunn og landbakgrunn. 1. september1

Nedgang blant innvandrere

Andelen som mottar kontantstøtte, er større blant dem med innvandrerbakgrunn enn i den øvrige befolkningen. For barn med innvandrerbakgrunn ble det utbetalt kontantstøtte for 44 prosent av barna mellom 13 og 23 måneder 1. september 2014, mens andelen blant dem uten innvandrerbakgrunn var 17 prosent. Det har imidlertid vært en beskjeden nedgang i bruken blant mottakere med innvandrerbakgrunn, fra 46 til 44 prosent siden 2012, mens andelen har økt noe i den øvrige befolkningen, fra 16 til 17 prosent.

Figur 2.

"Figur 2. Andel med kontantstøtte, etter barnas innvandrerbakgrunn og alder. 1. september 2012-2014

Som tidligere analyser også har vist, er andelen det blir utbetalt støtte for størst blant de minste barna, altså dem mellom 13 og 18 måneder. Ser vi på dem uten innvandrerbakgrunn, har andelen mottakere også økt blant de yngste siden 2013, mens mottaksandelen har gått litt ned blant innvandrere.

Blant de eldste barna, på 19-23 måneder, har andelen mottakere blitt lavere siden 2013, på tross av at satsen for disse barna har økt kraftigst, fra 3300 kroner til 6000 kroner per måned. Bare 12 prosent av de eldste barna uten innvandrerbakgrunn har foreldre som mottok støtte i 2014. Blant dem med innvandrerbakgrunn var andelen 40 prosent.

Landbakgrunn har betydning for bruk av kontantstøtte

Å motta kontantstøtte er vanligst blant innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika etc. I 2014 mottok familien til 46 prosent av barn med bakgrunn derfra kontantstøtte. Blant dem med bakgrunn fra EU etc. var andelen 38 prosent.

Figur 3.

Figur 3. Andel med kontantstøtte, etter barnas innvandrerbakgrunn, landbakgrunn og alder. 1. september 2012-2014

Andelen mottakere med bakgrunn fra Afrika, Asia etc. har imidlertid gått ned med 4 prosentpoeng siden 2012, mens tilsvarende andel har økt med 2 prosentpoeng for dem med bakgrunn fra EU etc. Dette betyr at den lille nedgangen vi ser blant innvandrere generelt, er knyttet til dem med bakgrunn fra Afrika, Asia etc. Økningen blant innvandrere fra EU etc. kan knyttes til barn mellom 13 og 18 måneder.

Utbredt blant innvandrere fra enkelte land

Ser vi nærmere på enkeltland, var det i 2014 størst andel kontantstøttemottakere med bakgrunn fra Pakistan og Marokko. I begge grupper mottok 71 prosent av foreldrene med barn i den aktuelle alderen kontantstøtte. Dette har vært tilfellet også i tidligere analyser av kontantstøttemottak. Vi vet imidlertid at innvandrerkvinner med bakgrunn fra Pakistan og Marokko er blant dem med lavest sysselsetting. Dette må vi anta har betydning for mottak av kontantstøtte.

Vi ser allikevel at det har vært en nedgang i mottak for noen av landene der kontantstøtte har vært utbredt. Blant annet har andelen blant dem med bakgrunn fra Marokko gått ned fra 79 til 71 prosent siden 2013, fra 70 til 62 blant dem med bakgrunn fra Tyrkia og fra 60 til 52 prosent blant dem med bakgrunn fra Somalia.

Figur 4.

Figur 4. Andel med kontantstøtte. Barn 13-23 måneder, etter barnas innvandrerbakgrunn og landbakgrunn. 1. september 2013-2014

Mange med kontantstøtte i Fredrikstad og Drammen

Ser vi nærmere på fylkene, er kontantstøtte mest utbredt i Østfold og Vest-Agder, hvis vi ser alle mottakere under ett. Ser vi bare på mottak blant dem med innvandrerbakgrunn, er det Østfold og Oslo som ligger høyest. Dette regionale mønsteret har holdt seg stabilt lenge.

I utvalgte kommuner der det bor mer enn 6 000 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, har Fredrikstad størst andel med kontantstøtte blant innvandrere, etterfulgt av Drammen og Skedsmo. Minst vanlig er det å motta kontantstøtte i Stavanger, Trondheim og Bergen.

Figur 5.

Figur 5. Andel med kontantstøtte. Barn 13-23 måneder, etter innvandrerbakgrunn. Utvalgte kommuner. 1. september 2014

Selv om bruken av kontantstøtte er lavere blant innvandrere i områder hvor bruken også generelt er lav i befolkningen som helhet, har innvandrernes landbakgrunn betydning for forskjellene mellom kommunene. De kommunene som har størst andel kontantstøttemottakere, er også kommuner der majoriteten av innvandrerne har bakgrunn fra Asia, Afrika etc. Kommunene med den minste andelen mottakere har gjerne en større andel innvandrere fra EU etc.

Analysene artikkelen bygger på, er et oppdrag fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Mer om dataene artikkelen bygger på

Opplysninger om barn som er mottakere av kontantstøtte per 1. september, er hentet fra NAV. I analysene i denne artikkelen ser vi gjennomgående på mottak per 1. september.¨

Tallene for mottak av kontantstøtte varierer mye gjennom året. I september utbetales kontantstøtte til færrest barn. Dette skyldes at barnehageåret starter i august, og kontantstøtten har da opphørt for de barna som har fått barnehageplass. Andelen mottakere per 1. september vil derfor være mindre enn om man bruker gjennomsnittlig mottak gjennom året. Det er barna som det utbetales kontantstøtte for, som er enhet i analysene.

Opplysninger om antall barn i alderen 13-23 måneder som var bosatt i Norge per 1. september 2014, er hentet fra Statistisk sentralbyrås befolkningsregister. Opplysninger om barnas og foreldrenes innvandrerbakgrunn er også hentet fra Statistisk sentralbyrås befolkningsregister. Populasjonen for 2014-årgangen er alle barn født mellom august 2012 og oktober 2013. Mottakere av kontantstøtte som ikke er bosatt i Norge, er holdt utenom beregningene. I 2014 ble det utbetalt kontantstøtte til utlandet for om lag 900 personer.

Kontakt