Statistikkområde

Sosiale forhold og kriminalitet: Trygd og stønad

Alt innhold for delområdet trygd og stønad

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Mange 66-åringer med yrkesinntekt

  Blant alderspensjonistene er privat AFP vanligst blant de med relativt lave inntekter, men sammenlignet med alle 66-åringer er de ofte i øvre del av inntektsfordelingen.

  Artikkel
 • Avgang fra arbeidslivet blant innvandrere

  Rapporter 2017/24

  Innvandrere går i mindre grad enn ikke-innvandrere av med førtidspensjon når de fyller 62 år.

  Publikasjon
 • 4 av 10 sosialhjelpsmottakere er enslige menn

  40 prosent av sosialhjelpsmottakerne i fjor var enslige menn, noe som tilsvarer drøyt 51 000 personer. For nesten halvparten av disse var sosialhjelp hovedinntekten.

  Artikkel
 • Sosialhjelp til drøyt 130 000 personer

  For første gang siden 2004 var det i fjor over 130 000 personer som mottok sosialhjelp i kortere eller lengre tid. Utbetalt beløp passerte for første gang 6 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Sambruk av velferdsytelser

  Rapporter 2017/19

  Rapporten tar utgangspunkt i mottakere av åtte velferdsytelser i perioden 2011-2015. Ytelsene har ulike formål. Likevel er det noen personer som mottar flere ytelser på samme tid. I rapporten kartlegger vi hvem som kombinerer hvilke ytelser.

  Publikasjon
 • Reduserte kostnader på grunn av nye pensjonsregler

  Vanligvis stiger kostnadene ved norske sykehus fra år til år, men både i 2010 og 2014 sank kostnadene med flere milliarder kroner. Dette skyldtes verken færre pasienter eller effektivisering, men derimot endringer i pensjonsordningen.

  Artikkel
 • Nesten like vanlig med tjenestepensjon for kvinner som for menn

  Over 70 prosent av personer som er fylt 67 år, mottok tjenestepensjon i 2014, og det er nå nesten like vanlig for kvinner som for menn å få slik pensjon. Nesten 41 milliarder kroner ble utbetalt i tjenestepensjon til denne aldersgruppen i 2014.

  Artikkel
 • Fedrekvoten – mer populær enn noen gang

  Samfunnsspeilet 1/2017

  I 1993 fikk menn rett til betalt foreldrepermisjon som kun var forbeholdt far. Da var den fire uker lang. Fedrekvoten ble deretter gradvis økt til 14 uker for igjen å bli redusert til ti uker. Andelen fedre som tar ut fedrekvoten, er økende.

  Artikkel
 • Flest med alderspensjon og barnetrygd i utlandet

  Artikkel
 • Økte forskjeller i kontantstøttebruk

  Forskjellen i kontantstøttemottak blant barn med og uten innvandrerbakgrunn er blitt større. Det skyldes særlig en økning blant de eldste barna med innvandrerbakgrunn og en nedgang blant de yngste uten innvandrerbakgrunn.

  Artikkel
 • Menn mer avhengig av sosialhjelp enn kvinner

  27 prosent av dem som mottok sosialhjelp i 2009 mottok også sosialhjelp hvert år i påfølgende femårsperiode. Menn er mer avhengige av sosialhjelp enn kvinner, særlig når man sammenligner de med høyere utdanning.

  Artikkel
 • Få eldre kommer i arbeid om de er avhengig av sosialhjelp

  Unge langtidsmottakere av sosialhjelp kommer lettere i arbeid enn eldre. Yngre som mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) gjorde dette lengre enn eldre mottakere.

  Artikkel
 • Sambruk i kommunale og statlige ytelser

  Rapporter 2015/55

  Det er flere som mottar ulike typer velferdsytelser samtidig. Blant mottakere av arbeidsavklaringspenger, kvalifiseringsstønad, introduksjonsstønad og uføretrygd er det en større andel menn enn kvinner som i tillegg mottar sosialhjelp.

  Publikasjon
 • Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker

  Rapporter 2015/39

  Stor forskjell i forventet levealder mellom ulike yrkesgrupper. Yrker med krav til høyere utdanning har ofte lavere dødelighet enn yrker uten krav til utdanning.

  Publikasjon
 • Evaluering av pensjonsreformen

  Rapporter 2015/37

  Jo mer levealderen øker, jo større innsparing i alderspensjonsutgiftene: Årlig besparelse anslås til 82 milliarder kroner i 2060. Les om de direkte effektene av pensjonsreformen på utviklingen i arbeidsstyrken og de offentlige pensjonsutgiftene.

  Publikasjon