Rapporter 2015/55

En analyse av samtidig bruk av ulike velferdsytelser

Sambruk i kommunale og statlige ytelser

Det er flere som mottar ulike typer velferdsytelser samtidig. Blant mottakere av arbeidsavklaringspenger, kvalifiseringsstønad, introduksjonsstønad og uføretrygd er det en større andel menn enn kvinner som i tillegg mottar sosialhjelp.

Velferdsytelser som sosialhjelp, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, kvalifiseringsstønad og introduksjonsstønad er en inntektssikring for personer med midlertidig eller varig tapt arbeidsinntekt. Uføretrygd er den den ytelsen som flest mottar. I underkant av 324 000 mottok uføretrygd i 2014, mens om lag 123 000 mottok sosialhjelp. Selv om ytelsene er utviklet for ulike formål, er det noen som mottar flere av disse på samme tid. Rapporten beskriver omfanget av samtidig bruk av velferdsytelser, samt ulikheter mellom grupper med ulike demografiske kjennetegn. 

Større andel menn mottar sosialhjelp i tillegg til en annen ytelse

Sosialhjelp er ment for å sikre grunnleggende økonomiske behov, men man kan også motta den sammen med andre ytelser. Det er en betydelig større andel av de som mottar kvalifiseringsstønad og introduksjonsstønad som også mottar sosialhjelp, enn blant mottakere av uføretrygd og arbeidsavklaringspenger. 4 prosent av de som mottok uføretrygd i 2014 mottok også sosialhjelp, mens tilsvarende tall for mottakere av introduksjonsstønad var 48 prosent.

Det er en større andel menn enn kvinner som mottar andre typer stønader i tillegg til sosialhjelp. Det er også vanligere med slik sambruk blant enslige enn blant personer som lever i parforhold. Blant mottakere av arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsstønad synker andelen som bruker sosialhjelp med økende alder, mens andelen med sosialhjelp øker med alderen blant mottakere av introduksjonsstønad.

Andelen gradert uføre som mottar arbeidsavklaringspenger synker med alderen

En annen form for sambruk er å motta gradert uføretrygd samtidig som man mottar arbeidsavklaringspenger. I tillegg til å være delvis ufør, er den resterende arbeidsevnene nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe seg inntektsgivende arbeid. Det er en større andel kvinner enn menn som har en slik kombinasjon av ytelser. Andelen bruk av gradert uføretrygd sammen med arbeidsavklaringspenger synker med økende alder, og er vanligere blant enslige med barn enn blant mottakere med andre familiesammensetninger.

Det er en større andel sambruk av gradert uføretrygd og arbeidsavklaringspenger blant innvandrere med landbakgrunn fra Asia, Afrika etc. enn blant resten av befolkningen. Resultatene viser ingen forskjell i sambruk mellom mottakere av gradert uføretrygd etter utdanningsnivå.

Analysene i rapporten gir ikke grunnlag for å konkludere med hvorfor noen grupper har en større andel sambruk enn andre, men gir en oversikt over ulikhet i sambruk av ulike ytelser.

Prosjektet er finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet. 

Om publikasjonen

Tittel

Sambruk i kommunale og statlige ytelser. En analyse av samtidig bruk av ulike velferdsytelser

Ansvarlig

Anne Berit Dalgard

Serie og -nummer

Rapporter 2015/55

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Arbeids- og sosialdepartementet.

Emne

Trygd og stønad

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9271-2

ISBN (trykt)

978-82-537-9270-5

ISSN

1892-7513

Antall sider

36

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt