Rapporter 2017/19

Sambruk av velferdsytelser

Rapporten tar utgangspunkt i mottakere av åtte velferdsytelser i perioden 2011-2015. Ytelsene har ulike formål. Likevel er det noen personer som mottar flere ytelser på samme tid. I rapporten kartlegger vi hvem som kombinerer hvilke ytelser.

Vi finner at de aller fleste personene som har mottatt arbeidsavklaringspenger, kvalifiseringsstønad, introduksjonsstønad, sosialhjelp, uføretrygd, dagpenger, overgangsstønad eller supplerende stønad i perioden 2011-2015, bare mottar én ytelse i løpet av et år. Men omtrent 10 prosent av personene er registrert med sambruk eller samtidig mottak av flere ytelser.

Sosialhjelp vanligst å kombinere med annen økonomisk støtte

Rapporten viser imidlertid at flere av ytelsene i liten grad kombineres, men vi finner også 12 ulike former for sambruk med et visst omfang. Sosialhjelp kombineres med alle de andre ytelsene i utvalget. Overgangsstønad og gradert uføretrygd kombineres med både arbeidsavklaringspenger og dagpenger. I tillegg kombineres overgangsstønad også med introduksjonsstønad.

I rapporten diskuteres ulike mål på sambruk. Vi ser primært på antallet mottakere med sambruk som en andel av ytelsesmottakerne. Rapporten viser at forekomsten av sambruk varierer mellom de ulike ytelsesmottakerne. Blant mottakere av kvalifiseringsstønad har nær halvparten sambruk med sosialhjelp, mens blant mottakere av gradert uføretrygd er det kun 1 prosent som har sambruk med dagpenger.

Mest vanlig blant menn

Videre viser rapporten at forekomsten av sambruk også varierer for mottakere med ulike demografiske kjennetegn. For mottakere av de fleste ytelsene ser vi eksempelvis at det er en større andel blant menn enn blant kvinner som har sambruk med sosialhjelp. Andelen synker også med økende alder, og lavt utdannede har en større andel sambruk med sosialhjelp enn høyt utdannede. Videre ser vi at enslige har en større andel sambruk med sosialhjelp enn mottakere som lever i parforhold, og at mottakere fra Asia, Afrika etc. har en større andel sambruk enn resten av befolkningen.

Samme person kan figurere i flere statistikker

Ved fremstilling av statistikk over ytelsesmottakere vil mottakere med sambruk ofte bli registrert som mottakere av begge ytelsene. Dette vil kunne gi et unyansert bilde dersom man ikke også synliggjør at det kan dreie seg om samme person. En fremstilling av mottakere med sambruk knyttet til statistikk over de aktuelle ytelsene vil derfor være nødvendig for å gi et helhetlig bilde av trygdemottak.

Arbeidet med denne rapporten er finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Sambruk av velferdsytelser

Ansvarlig

Aslak Hetland

Serie og -nummer

Rapporter 2017/19

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Emne

Trygd og stønad

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9567-6

ISBN (trykt)

978-82-537-9566-9

ISSN

0806-2056

Antall sider

44

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt