Sosialhjelp til drøyt 130 000 personer

Publisert:

For første gang siden 2004 var det i fjor over 130 000 personer som mottok sosialhjelp i kortere eller lengre tid. Utbetalt beløp passerte for første gang 6 milliarder kroner.

I gjennomsnitt fikk sosialhjelpsmottakerne stønad i 5,1 måneder i løpet av 2016 viser tall fra statistikken Økonomisk sosialhjelp. Dette innebærer at det hver måned var i gjennomsnitt 55 472 personer som mottok sosialhjelp. Nesten 27 000 personer fikk hjelp bare i én måned, mens drøyt 13 000 hadde utbetalinger samtlige tolv måneder. Yngre har gjennomgående kortere stønadsperioder enn eldre, og de lengste mottakene finner vi hos par med barn under 18 år.

Figur 1. Antall sosialhjelhjelpsmottakere etter stønadstid. 2016

Antall
1 måned 26778
2 måneder 19237
3 måneder 14143
4 måneder 11319
5 måneder 8737
6 måneder 7547
7 måneder 6206
8 måneder 5742
9 måneder 5476
10 måneder 5607
11 måneder 6254
12 måneder 13359

Færre forsørger seg i hovedsak med egen inntekt

Sosialhjelp var hovedinntekten til 53 000 personer eller fire av ti mottakere, mens litt mer enn én av fire hadde trygd/pensjon som hovedinntekt. Introduksjonsstønad som hovedinntekt blir stadig vanligere og økte siste år fra 6 til 8 prosent av totalen. På den annen side var under 5 prosent av mottakerne i heltidsarbeid, en andel som synker noe år for år. Det er noe flere mottakere med deltidsarbeid, og nivået her ligger noenlunde stabilt fra år til år. Personer med kvalifiseringsstønad som hovedinntekt blir færre fra år til år og omfatter nå under 3000 personer.

Hvem regnes som sosialhjelpsmottaker?

Statistikken omfatter personer som har fått vedtak om stønad til livsopphold etter sosialtjenestelovens §§ 18 og/ eller 19 i løpet av 2016. Andre kommunale eller statlige ytelser er ikke inkludert.

Ujevn sosialhjelpsutvikling i kommunene

Selv om vi for landet sett under ett ser økende sosialhjelpstall, er det fortsatt mange kommuner med synkende tall. Forskjeller kommunene imellom kan skyldes ulike utfordringer på arbeidsmarkedet, klientmassens sammensetning eller NAV-kontorets praksis.

Av landets 428 kommuner hadde 235 flere mottakere enn året før, 24 hadde like mange, mens 169 kommuner hadde færre mottakere enn i 2015. Ser vi på de 25 største kommunene, var tallet på mottakere økt i 19 av dem.

Som tidligere år er sosialhjelpen klart dyrere i større kommuner enn i små. I kommuner med over 50 000 innbyggere er utbetalingene per mottaker to tredeler høyere enn i de minste kommunene (under 5 000 innbyggere). Denne forskjellen kommer av at både månedsbeløp og antall måneder med hjelp stort sett ligger høyere i større kommuner.

Stønadstiden varierer også betydelig mellom kommunene. I fem små kommuner var stønadstiden under 2 måneder i snitt, mens den i to kommuner lå på over 7 måneder.

Kontakt