4 av 10 sosialhjelpsmottakere er enslige menn

Publisert:

40 prosent av sosialhjelpsmottakerne i fjor var enslige menn, noe som tilsvarer drøyt 51 000 personer. For nesten halvparten av disse var sosialhjelp hovedinntekten.

I 2016 mottok over 130 000 personer sosialhjelp i kortere eller lengre tid, viser tall fra statistikken Økonomisk sosialhjelp. For første gang oversteg det samlede utbetalte beløpet 6 milliarder kroner.

53 000 personer hadde sosialhjelp som hovedinntekt – noe som tilsvarer 4 av 10 mottakere. Det er hos de aller yngste enslige mennene det er vanligst å ha sosialhjelp som hovedinntekt. Dette gjelder for 6 av 10 av dem under 20 år som mottar sosialhjelp. Blant dem som er 67 år og eldre, er denne andelen bare 1 av 10.

Hvem regnes som sosialhjelpsmottaker?

Statistikken omfatter personer som har fått vedtak om stønad til livsopphold etter sosialtjenestelovens §§ 18 og/ eller 19 i løpet av 2016. Andre kommunale eller statlige ytelser er ikke inkludert.

Drøyt 60 prosent er enslige barnløse

Til sammen utgjør enslige menn og kvinner uten barn over 60 prosent av alle mottakere. For enslige kvinner er sosialhjelp som hovedinntekt noe sjeldnere, noe som henger sammen med at det blant kvinnene er relativt flere med trygd som hovedinntekt. Især er det relativt flere kvinnelige mottakere som mottar uføreytelser og arbeidsavklaringspenger samtidig med sosialhjelp.

Én av fire mottakere av sosialhjelp forsørger barn under 18 år. Blant disse forsørgerne er det rundt en tredel som har sosialhjelp som hovedinntekt, altså en del færre enn blant enslige uten barn. Dette skyldes imidlertid ikke større innslag av arbeidsinntekt, men derimot at andre statlige ytelser oftere opptrer som hovedinntekt. Dette gjelder spesielt introduksjonsstønad, arbeidsavklaringspenger og overgangsstønad. Blant par uten barn forekommer derimot sosialhjelp som hovedinntekt like hyppig som blant enslige uten barn.

Figur 1. Par uten barn under 18 år som mottar sosialhjelp, etter mottakerens hovedinntekt. 2016

Par
Annen inntekt 828
Kvalifiseringsstønad 384
Ektefelles/ samboers inntekt 480
Introduksjonsstønad 2590
Sosialhjelp 6948
Stipend/ lån 261
Trygd 3603
Kursstønad mv 456
Arbeidsinntekt 1497

Sosialhjelp sammen med trygd

Trygdeytelser kan være utilstrekkelig inntektssikring bl.a. for grupper med svak tilknytning til arbeidsmarkedet og derfor svakere opptjening av trygderettigheter. I slike tilfeller kan det forekomme sambruk av sosialhjelp og trygd.

Spesielt for enslige sosialhjelpsmottakere i alderen 45–66 år er slik sambruk utbredt. For enslige menn i denne aldersgruppen er sambruken 50 prosent, for kvinner nesten 60 prosent. For begge kjønn har over halvparten av sambrukerne i aldersgruppen uføreytelser, mens over én av fire mottar arbeidsavklaringspenger samtidig med sosialhjelp.

Kontakt