Rapporter 2017/24

Avgang fra arbeidslivet blant innvandrere

Innvandrere går i mindre grad enn ikke-innvandrere av med førtidspensjon når de fyller 62 år.

Innvandrere går i mindre grad enn ikke-innvandrere av med førtidspensjon når de fyller 62 år. Blant innvandrere gikk andelen sysselsatte i 2013 ned fra 58 prosent for 60-61-åringer til 54 prosent blant 62-åringer. For ikke-innvandrere var nedgangen fra 76 prosent til 66 prosent. Før pensjonsreformen i 2011 var forskjellen enda større.

Det at innvandrere jevnt over har færre opparbeidede pensjonsrettigheter som 61-åringer, betyr at de har mer å vinne på å fortsette i arbeid enn ikke-innvandrere. De tiltak som kom med pensjonsreformen ga derfor også mindre ekstra stimulans for innvandrere til å fortsette i arbeid jamført med ikke-innvandrere.

Rapporten belyser avgang fra arbeidsmarkedet for eldre innvandrere. Vi avgrenser oss til innvandrere med minst 10 års botid i Norge og ser på personer i aldersgruppen 50-66 år. Innvandrerne sammenlignes med dem i befolkningen som ikke er innvandrere.

Avgangen fra arbeidsmarkedet er markert allerede fra midten av 50-årene for både innvandrere og ikke-innvandrere. Uførhet er den viktigste årsaken til varig avgang fra sysselsetting. Andelen med uføretrygd er ganske lik for innvandrere og ikke-innvandrere i årene 2008-2013. Men det er store variasjoner i andelen etter innvandrernes landbakgrunn.

Arbeidet med rapporten ble finansiert gjennom et oppdrag fra daværende Barne-, likestillings, og inkluderingsdepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Avgang fra arbeidslivet blant innvandrere

Ansvarlig

Gunnar Claus og Helge Næsheim

Serie og -nummer

Rapporter 2017/24

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet

Emner

Arbeid og lønn, Trygd og stønad, Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9587-4

ISBN (trykt)

978-82-537-9586-7

ISSN

0806-2056

Antall sider

23

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt