33497_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff/arkiv
33497
Nedgang i straffereaksjoner
statistikk
2010-01-12T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
straff, Straffereaksjoner, kriminalitet, straffesaker, type reaksjon (for eksempel fengselsdom, samfunnsstraff, forelegg), straffeutmåling (for eksempel botens størrelse, fengselsdager), straffede, rettsinstans, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Straffereaksjoner2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i straffereaksjoner

I 2008 ble 294 000 personer registrert for 338 000 straffereaksjoner, henholdsvis 4 og 5 prosent færre enn året før. Dette betyr at 7,6 prosent av den straffbare befolkningen 15 år og over ble ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Straffereaksjoner etter lovbruddskategori. 1960-2008. Antall

Straffereaksjoner for forbrytelser, etter forbrytelsesgruppe. 1998-2008. Prosentandel

31 400 av straffereaksjonene ble ilagt med forbrytelse som hovedlovbrudd, 11 prosent færre enn i 2007. Det var nedgang innenfor samtlige forbrytelsesgrupper, men antallsmessig var reduksjonen størst for vinningsforbrytelser (1 300), narkotikaforbrytelser (1 100) og voldsforbrytelser (600). Antallet straffereaksjoner for vinningsforbrytelser er det laveste siden 2002.

307 000 straffereaksjoner ble ilagt kun for forseelser, en nedgang på 5 prosent fra 2007. Blant reaksjonene for forseelser var det en stor nedgang for brudd på veitrafikkloven (14 600). Antallet brudd på tolloven økte imidlertid i denne perioden (1 600, se figur).

Narkotika hovedlovbrudd i to av fem forbrytelsessaker

Det har skjedd en forskyvning i hvilke grupper av forbrytelser som fører til straff: Fra å utgjøre 33 prosent i 1998, var narkotikakriminalitet hovedlovbrudd i 42 prosent av alle forbrytelsessakene i 2008. Tilsvarende har andelen vinningsforbrytelser falt fra 34 til 24 prosent. Nest etter narkotikaforbrytelser har voldsforbrytelser hatt sterkest vekst i antall i disse årene, men andelen straffereaksjoner med vold som hovedlovbrudd har ligget relativt stabilt på mellom 15 og 17 prosent i hele perioden (se figur).

Straffereaksjoner i domstol (dommer), etter type reaksjon. 1998-2008. Prosent

Straffede for forbrytelser, etter alder og kjønn. 2008. Per 1 000 innbyggere over 15 år

Færre reaksjoner gitt av domstol, men flere samfunnsstraffer

22 200 straffereaksjoner ble registrert avgjort i domstol i 2008, 5 prosent færre enn i 2007. 95 prosent av alle disse ble avsluttet i tingretten, men størst prosentvis nedgang var det i lagmannsretten (9 prosent). Blant de ulike straffealternativene var det bøter som hadde den største prosentvise nedgangen, med 19 prosent. Målt i antall var det imidlertid størst nedgang for betinget fengsel (700). Samfunnsstraff var eneste reaksjonstype med en registrert oppgang (6 prosent) i forhold til 2007.

Av domstolens reaksjoner i 2008 var 47 prosent ubetinget fengsel, 30 prosent betinget fengsel, 13 prosent samfunnsstraff og 10 prosent bøter. Andelen straffereaksjoner med ubetinget fengsel og bot har vært relativt stabil i tiårsperioden 1999-2008. Domstolens fordeling av de andre typene straffereaksjoner er imidlertid betydelig endret i løpet av denne tiden. I 1999 utgjorde samfunnstjeneste (fra og med 2002 samfunnsstraff) kun 3 prosent, mens betinget fengsel utgjorde hele 39 prosent (se figur).

23 prosent er kvinner

Ifølge statistikken over straffereaksjoner i 2008 ble 11,3 prosent av alle menn, og 3,4 prosent av alle kvinner, i alderen 15 år og over straffet én eller flere ganger. Sammenlignet med 2007 var nedgangen i antall straffede større for menn (5 prosent) enn for kvinner (1 prosent). Kvinneandelen er imidlertid på samme nivå som året før, det vil si 23 prosent av alle straffede totalt og 17 prosent av straffede for forbrytelser.

Nedgang i alle aldersgrupper

Sammenlignet med året før var det nedgang i antall straffede innenfor alle aldersgrupper. Målt i prosent var reduksjonen imidlertid størst for dem i alderen 15-17 år (11 prosent). Blant de straffede for forbrytelser er de i alderen rundt 20 år fremdeles klart overrepresentert, noe som gjelder for både kvinner og menn. I 2008 ble 3,4 prosent av alle bosatte menn og 0,8 prosent av alle bosatte kvinner i alderen 18-20 år straffet for en eller flere forbrytelser (se figur 4). Blant dem som kun er straffet for forseelser er aldersforskjellene imidlertid små, spesielt i alderen 20 og 49 år, hvor om lag en tidel av befolkningen er straffet.

Forenklede forelegg, etter hovedlovbrudd. 1998-2008. Antall

Forenklede forelegg for forseelser mot veitrafikkloven, etter gjerningssted. 2008. Per 1 000 innbyggere over 15 år

Færre bøtelagt for trafikkforseelser

84 prosent av forseelsessakene ble sanksjonert med forenklet forelegg. Av de totalt 256 000 forenklede foreleggene ble 241 000 (94 prosent) ilagt for brudd på veitrafikkloven, hvor ni av ti skyldtes ulovlig høy hastighet. For første gang siden 2002 er det en nedgang i antall forenklede forelegg for trafikkforseelser, hovedsakelig fordi det i 2008 ble ilagt 13 900 færre forenklede forelegg for ulovlig hastighet enn i 2007 (se figur).

I 2008 ble 40 100 forenklede forelegg gitt for brudd på veitrafikkloven i Akershus, noe som er flest blant landets fylker. I forhold til befolkningsstørrelsen var det imidlertid Vestfold som hadde klart flest (121 per 1 000 innbyggere 15 år og over, se figur).

Etterregistreringer i Det sentrale politi- og straffeopplysningsregisteret (SSP)

Utvalget til Statistikk over straffereaksjoner er antall straffereaksjoner registrert inn i opphavsregisteret i løpet av statistikkåret (se Om statistikken og Dokumentasjon ). Omfanget av etterregistreringer de enkelte år kan variere, noe som var spesielt tilfelle i 2007 (se boks Straffereaksjoner 2007 ) og til dels også i 2008. Dette fremgår blant annet av at 6,8 og 3,3 prosent av straffereaksjonene som ble registrert i SSP i henholdsvis 2007 og 2008, var avgjort 2 år eller mer forut for statistikkåret. I årene 1997-2006 var den tilsvarende andelen i gjennomsnitt 0,9 prosent.

 

De fleste etterregistreringene er forelegg for forbrytelser. Dette medfører et noe høyere antall reaksjoner og straffede i tabellene med forbrytelser i 2008, sammenlignet med årene i perioden 1997-2006, men et lavere antall enn i 2007. Dette har mest betydning for antallet til de mindre alvorlige narkotikalovbrudd samt legemsfornærmelser. De etterregistrerte straffereaksjoner har ingen betydning for antall straffereaksjoner i domstol eller i saker med forseelse som hovedlovbrudd.

Tabeller

Tabeller til publiseringen