33501_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff/arkiv
33501
Flere straffede kvinner
statistikk
2007-09-19T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
straff, Straffereaksjoner, kriminalitet, straffesaker, type reaksjon (for eksempel fengselsdom, samfunnsstraff, forelegg), straffeutmåling (for eksempel botens størrelse, fengselsdager), straffede, rettsinstans, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Straffereaksjoner2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere straffede kvinner

I 2006 ble 27 100 personer straffet for 33 100 forbrytelser. Antall straffereaksjoner for forbrytelse var 0,6 prosent færre enn året før. Flere kvinner og færre menn medførte en spesielt høy kvinneandel.

I 2006 ble 298 000 personer ilagt 347 000 straffereaksjoner, 9,7 prosent flere enn året før. Forenklede forelegg for toll- og trafikkforseelser står for hele økningen, og andre typer straffereaksjoner økte kun med 200. Forenklet forelegg utgjør to tredeler av alle straffereaksjonene og tre firedeler av alle reaksjoner mot forseelser. Samlet sett ble 7 ,9 prosent av befolkningen over 15 år ilagt straffereaksjon i løpet av 2006.

Straffereaksjoner i forbrytelsessaker, etter forbrytelsesgruppe. 1998-2006. Antall
 
 199819992000200120022003200420052006
 
I alt21 12822 46521 44434 96227 51329 38029 52933 30733 103
økonomisk forbrytelse1 2891 2691 2151 8161 2991 3821 6061 8461 635
Annen vinningsforbrytelse7 2817 5446 6589 6527 3768 2138 2179 3338 919
Voldsforbrytelse3 4143 4353 1955 0554 1864 6874 8265 7775 419
Seksualforbrytelse 443 433 356 510 429 571 570 722 723
Narkotikaforbrytelse7 0048 2128 37414 86111 89412 26511 81512 52413 245
Skadeverk, forbrytelse 757 625 7151 170 873 867 9051 0491 018
Annen forbrytelse 1 940 947 9311 8981 4561 3951 5902 0562 144
 
1  Omfatter også miljøforbrytelser.

Flest straffereaksjoner for narkotikaforbrytelser

I 2006 ble det registrert 13 200 straffereaksjoner der narkotikaforbrytelse var hovedlovbrudd, en vekst på 6 prosent fra 2005. Både økonomisk forbrytelse (1 600), annen vinningsforbrytelse (8 900) og voldsforbrytelser (5 400) hadde en nedgang fra forrige år på henholdsvis 11, 4 og 6 prosent. 700 straffereaksjoner ble gitt for seksualforbrytelser, det samme antallet som i 2005.

I perioden 1998 til 2006 har straffereaksjoner for forbrytelser hatt en oppgang på 57 prosent. Den prosentmessige fordelingen mellom lovbruddsgruppene er noenlunde den samme de siste fem år: I forbrytelsessaker er fremdeles narkotika (40 prosent), vinning (27 prosent) og vold (16 prosent) hovedbegrunnelsen for straff.

Dommer, etter type reaksjon 1997-2006

Færre saker avgjort i domstol

7 prosent færre saker er registret avgjort i domstol i 2006 sammenlignet med det tidligere toppåret 2005. Det er likevel 17 prosent flere enn i 2004, og tilsvarende eller flere straffereaksjoner enn noen gang før med sammenlignbar statistikk. Blant de sakene som ble avgjort i domstol, var 45 prosent ubetingede fengselsdommer, 33 prosent betingede dommer, 12 prosent samfunnsstraff og 11 prosent ble avgjort med bot. Betingede dommer har den største prosentvise nedgangen, 17 prosent fra 2005 til 2006. Samfunnsstraff fortsatte å øke med 7 prosent siste år, men har ikke like stor økning som vi har sett årlig siden innføringen av samfunnstraffen i 2002.

Den gjennomsnittlige lengden på den ubetingede fengselsstraffen var noe lavere enn året før. I 2006 var den gjennomsnittlige ubetingede dommen på fem måneder, mens den gjennomsnittlige lengstetiden for forvaringsdommer var på drøyt syv år og fire måneder. Blant de rene ubetingede dommene var 70 prosent under tre måneder, 20 prosent var mellom tre måneder og ett år, og 10 prosent var over et år.

Straffereaksjoner for forbrytelser. 1987-2006. Prosentandel kvinner

Straffede for forbrytelser, etter alder og kjønn. 2006. Per 1 000 innbyggere over 15 år

Noen blir straffet mer enn en gang

13 prosent av de 298 000 straffede fikk mer enn én reaksjon i 2006, og yngre fikk oftere flere reaksjoner i løpet av året enn eldre. Kvinner blir i mindre grad enn menn straffet flere ganger - henholdsvis 8 og 15 prosent fikk mer enn én reaksjon. 7 200 personer ble straffet tre eller flere ganger i løpet av 2006.

Flere kvinner og færre menn

Etter den markante økningen av kvinneandelen i løpet av siste halvdelen av 1990-tallet stabiliserte den seg på rundt 14 prosent frem til og med 2005. Sammenlignet med året før ble imidlertid tre prosent færre menn og syv prosent flere kvinner straffet for forbrytelser. Dette medførte at kvinneandelen var spesielt høy i 2006 - hele 15,5 prosent (se figur).

De yngste (under 20 år) og de eldste kvinnene (over 40 år) bidro mest til den økte kvinneandelen i 2006. Størst nedgang hadde de yngste mennene, der unge i alderen 15-17 år hadde en nedgang på 9 prosent fra 2005 til 2006. De over 40 år var eneste aldersgruppe blant menn som hadde en oppgang i antall straffereaksjoner for forbrytelser, på 6 prosent.

Straffede etter bosted (fylke). 2006. Per 1 000 innbyggere over 15 år

Straffede for forbrytelser, etter bosted (fylke). 2006. Per 1 000 innbyggere over 15 år

Flere straffereaksjoner for narkotikaforbrytelse og annen vinningsforbrytelse var hovedårsaken til kvinnenes samlede økning - henholdsvis 12 og 10 prosent. Annen vinningsforbrytelse sto for den største nedgangen i antall (555 færre), men også nedgang i økonomiske forbrytelser (12 prosent) og voldsforbrytelser (7 prosent) bidro til reduksjonen i straffereaksjoner gitt menn. Justert for befolkningsmengden ble 1,2 prosent av mennene, og 0,2 prosent av kvinnene, over 15 år straffet forbrytelser i 2006.

Høyest andel straffede for forbrytelser i Oslo og Vest-Agder

Personer bosatt i Oslo og Vest-Agder har flest straffede for forbrytelser - 9,1 per 1 000 innbyggere, mot 6,9 per 1 000 innbyggere i hele landet. Av alle bosatte i Norge som ble straffet for forbrytelser, var 16 prosent (4 100 av 26 000) bosatt i Oslo. Lavest andel straffede hadde Nord-Trøndelag med under halvparten av hva andelen er i Oslo og Vest-Agder. Inkluderer en alle forseelsene, deriblant forenklede forelegg for forseelse mot veitrafikkloven og tolloven, var 11 prosent av alle vestfoldinger straffet for et eller flere lovbrudd i 2006, mens det til sammenligning var drøyt fem prosent blant de bosatte i Troms.

Straffereaksjoner, etter utvalgte typer forseelser. 1997-2006. Antall

Løsgjengerloven opphevet, men handlingene ikke avkriminalisert

I forhold til året før ble det i 2006 gitt 38 prosent flere straffereaksjoner for forseelser mot straffeloven. Hele denne økningen har sammenheng med opphevelsen av løsgjengerloven og at tidligere brudd på løsgjengerloven nå blir straffet som brudd på straffelovens bestemmelser om forseelser mot den alminnelige orden og fred (se tekstboks). I 2005 ble det gitt 3 600 straffereaksjoner der forseelser mot løsgjengerloven var hovedlovbrudd. I det første året uten løsgjengerloven økte antall straffereaksjoner for forseelser mot den alminnelige orden og fred med 3 200 tilfeller i forhold til året før - som også tilsvarer økningen i det totale antallet forseelser mot straffeloven (fra 7 500 til 10 400). Ser vi brudd på løsgjengerloven og den alminnelige orden og fred samlet, ble det gitt 4 700 straffereaksjoner i 2006. Dette er nesten 5 prosent flere enn året før, og utviklingen siden 1998 for denne typen lovbrudd fortsetter (se figur).

 Tabell 39 (Forenklede forelegg for forseelser mot veitrafikkloven, etter alder og gjerningssted (fylke). 2006. Absolutte tall og pr. 1 000 innbyggere) er rettet 20. september 2007 kl. 11.00.

Nye straffebestemmelser og type lovbrudd

Løsgjengerloven ble opphevet 1. januar 2006, med unntak av § 11 om betleri (tigging) som ble opphevet 1. juli 2006. Straffelovens kapittel 35, Forseelser mod den almindelige Orden og Fred, § 350, ble samtidig utvidet til å omfatte ”den som i selvforskyldt rus forulemper eller volder fare for andre.” (2. ledd).

 

Straffelovens kapittel 20, Forbrydelser med Hensyn til Familieforhold, § 219 om mishandling i famileforhold , trådte i kraft 1. januar 2006. Den nye bestemmelsen erstatter til en viss grad andre liknende bestemmelser om vold og trusler i straffelovens kapittel 21 og 22.

 

Registreringer av straffereaksjoner ut fra disse endringene gjøres fra og med 11. mai 2006 (med mulighet for tilbakeregistreringer av saker begått forut for dette). De nye staffebestemmelsene har medført enkelte endringer i SSBs standard for type lovbrudd, men har i mindre grad betydning for innholdet i standarden lovbruddsgruppe.

Tabeller

Tabeller til publiseringen