92143_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff/aar
92143
Færre straffede, men flere straffet for narkotika
statistikk
2013-01-24T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
straff, Straffereaksjoner, kriminalitet, straffesaker, type reaksjon (for eksempel fengselsdom, samfunnsstraff, forelegg), straffeutmåling (for eksempel botens størrelse, fengselsdager), straffede, rettsinstans, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Straffereaksjoner2011

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre straffede, men flere straffet for narkotika

Det ble registrert bortimot 317 000 straffereaksjoner og drøyt 278 000 straffede personer i 2011, henholdsvis 5,7 og 4,9 prosent færre enn året før. Ni av ti personer var kun straffet for forseelser, og de 28 100 personene som ble straffet for forbrytelser, var tilnærmet like mange som i 2010.

Etter det relativt høye antallet straffereaksjoner i 2010 ble antallet i 2011 redusert til om lag det samme som i 2009. Sett i forhold til befolkningsutviklingen må vi imidlertid tilbake til 2003 for å finne et lavere omfang av straffereaksjoner.

Det totale antallet straffereaksjoner i 2011 domineres av nesten 284 000 forseelsessaker, noe som er 6,2 prosent færre enn i 2010. Av de nær 246 000 reaksjonene med en veitrafikkforseelse som hovedlovbrudd ble 98 prosent avgjort med bøtestraff - det vil si en ileggelse av et forenklet forelegg, forelegg eller en idømt bot.

Straffereaksjoner, etter lovbruddskategori. 1960-2011. Antall

Straffereaksjoner for forbrytelser, etter forbrytelsesgruppe. 1998-2011. Antall

Like mange forbrytelsessaker ...

De 33 200 straffereaksjonene i saker med forbrytelser - de alvorligste lovbruddene - er tilnærmet like mange som i året før, og nesten 12 prosent flere enn i 2009.

Antall straffereaksjoner med vinnings- og voldsforbrytelser som hovedlovbrudd ble imidlertid redusert med henholdsvis 9 og nesten 12 prosent 1 sett i forhold til året før. Antallet for begge disse hovedlovbruddsgruppene var dermed på samme nivå som i 2009. Seksualforbrytelser var hovedlovbrudd i mindre enn 3 prosent av alle forbrytelsessaker, men de 955 straffereaksjonene i 2011 tilsvarer over 40 prosent flere enn i 2008. Tilnærmet hele denne økningen har sammenheng det stadig økende antallet straffereaksjoner gitt for kjøp av seksuelle tjenester. Denne bestemmelsen ble utvidelse i 2009, og i 2011 ble det registrert 261 straffereaksjoner hvor kjøp av seksuelle tjenester var hovedlovbrudd.

... men ytterligere økning for narkotikalovbrudd

En narkotikaforbrytelse var hovedlovbruddet til nær 15 700 straffereaksjoner i 2011. Dette er drøyt 5 prosent flere enn året før, og hele 22 prosent flere enn i 2009. Det har aldri tidligere vært registrert så mange straffereaksjoner med narkotikakriminalitet som hovedlovbrudd, og i 2011 utgjorde disse over 47 prosent av alle straffereaksjoner i forbrytelsessaker. Tar vi høyde for befolkningsøkningen, er imidlertid omfanget av straffereaksjoner for narkotikalovbrudd fremdeles noe lavere enn i toppåret 2001.

I 2011 var det 816 straffereaksjoner med grove narkotikaforbrytelser som hovedlovbrudd. Det er det høyeste antallet som noen gang registret. De mindre alvorlige bruddene på legemiddelloven, det vil si bruk og besittelse av mindre mengder stoff, hadde imidlertid langt mer å si for økningen i det totale antallet straffereaksjoner for narkotikalovbrudd fra 2010 til 2011. Les mer om kriminalitetsutviklingen i statistikken over Anmeldte lovbrudd .

Straffereaksjoner, etter utvalgte typer reaksjoner. 1998-2011. Antall

Straffede etter bosted (fylke). 2010 og 2011. Per 1 000 innbyggere 15 år og over

Historisk få straffereaksjoner for promillekjøring

Selv om det å bli straffet for trafikkforseelser nesten alltid innebærer bøtestraff, medfører lovbrudd i trafikken også et betydelig antall fengselsstraffer i Norge (se også Fengslinger ). I 2011 hadde 21 prosent av alle dommer med ubetinget fengsel en veitrafikkforseelse som hovedlovbrudd. I slike saker er promillekjøring, som også omfatter andre rusmidler enn alkohol, som regel hovedbegrunnelsen.

Sammenliknet med året før, var det for både veitrafikkforseelser generelt og promillekjøring spesielt en relativt stor nedgang i antall straffereaksjoner. I 2011 var det drøyt 3 800 straffereaksjoner med promillekjøring som hovedlovbrudd. I den sammenliknbare statistikken tilbake til 1993 er det ingen år med et så lavt antall.

Færre straffereaksjoner gitt av domstolene

I alt ila domstolene 21 100 straffereaksjoner i 2011, noe som er 9 prosent færre enn det årlige gjennomsnittet i perioden 2005-2010. Sett i forhold til gjennomsnittet i de foregående seks årene avgjorde domstolene færre av stort sett alle typer straffesaker, med narkotikalovbrudd mot straffeloven og legemiddelloven som klare unntak. Trenden fra midten av 2000-tallet, med en nedgang i antallet betingete fengselsdommer og en økning i antall betingete påtaleunnlatelser, ble også forsterket i 2011.

Det var også nesten 9 prosent færre dommer med ubetinget fengsel i 2011 enn i 2010. Reduksjonen i antall fengselsdommer med veitrafikklovbrudd som hovedlovbrudd tilsvarte en tredel av denne nedgangen. I tillegg var det betydelig færre fengselsdommer for flere typer av tyveri, voldslovbrudd og seksualforbrytelser. De over 10 300 ubetingete fengselsdommene i 2011 var imidlertid like mange som i 2008, og det årlige gjennomsnittet i perioden 2001-2010.

Straffede for forbrytelser etter bosted (fylke). 2010 og 2011. Per 1 000 innbyggere 15 år og over

Straffede for forbrytelser, etter alder og kjønn. 2011. Per 1 000 innbyggere

Noen har mer enn én straffereaksjon i løpet av året

11,4 prosent av de straffede hadde mer enn én straffereaksjon i 2011, og de yngre fikk oftere flere reaksjoner i løpet av året enn de eldre. Av alle straffede menn hadde drøyt 13 prosent to eller flere reaksjoner, mens andelen blant straffede kvinner var under 7 prosent.

Høyest andel straffede i Agder

Av alle straffede i 2011 med kjent bosted var nesten 96 prosent registrert som bosatte i Norge. Dermed ble 6,5 prosent av befolkningen i alderen 15 år og over registrert som straffet for ett eller flere lovbrudd i 2011. Til sammenlikning var denne andelen 7 prosent i 2010. Andelen straffede varierer imidlertid betydelig i de ulike fylkene, og i lovbruddskategoriene.

Blant bosatte i Vestfold var nesten 9 prosent registrert som straffet, mens den tilsvarende andelen av de bosatte i Sogn og Fjordane og Oslo var om lag én av tjue. Aust- og Vest-Agder hadde den høyeste andelen straffede i 2010, men andelen i begge fylkene hadde en markant nedgang på 23 prosent i 2011. For beboerne i Oslo var det også en tydelig nedgang, med 16 prosent fra 2010 til 2011.

Om lag 90 prosent av alle straffede ble kun straffet for forseelser. Ser vi på dem som er straffet for forbrytelser, er fordelingen i fylkene noe annerledes. I 2011 var det høyest andel i Aust-Agder og Finnmark, med nesten 9 straffede for forbrytelser per 1 000 bosatte i alderen 15 år og over. Den tilsvarende andelen var mindre enn 5 per 1 000 innbyggere i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Sammenliknet med året før hadde Vest-Agder den klart største nedgangen, med hele 22 prosent. Men også Telemark, Troms og Nord-Trøndelag hadde en betydelig nedgang i andelen straffede for forbrytelser.

Straffede, etter lovbruddskategori, hovedlovbruddsgruppe og kjønn. 2011. Prosent

Mange unge menn

Nær 10 prosent av den straffbare mannlige befolkningen i Norge ble i 2011 registrert som straffet for ett eller flere lovbrudd. Den tilsvarende andelen for kvinner var noe over 3 prosent. De fleste av dem som registreres som straffet har begått mindre alvorlige forhold. Spesielt gjelder dette kvinnene. Det var for eksempel kun 1,1 prosent av bosatte menn, og 0,2 prosent av bosatte kvinner, som ble registrert straffet for en eller flere forbrytelser i 2011.

Unge menn er klart overrepresentert i statistikkene over straffede for forbrytelser, og menn i alderstrinnene 19-22 år har de høyest andelene, med over 3 prosent. Av alle menn som ble straffet i forbrytelsessaker var 54 prosent i alderen 17-30 år (om gjerningspersoner under 15 år, se Etterforskede lovbrudd ).

Av alle straffede i 2011 med oppgitt kjønn var 24 prosent kvinner, mens andelen var under 16 prosent i forbrytelsessakene. De største kvinneandelene finner vi blant straffede for vinningskriminalitet (27 prosent), trafikkriminalitet (25 prosent) og narkotikakriminalitet (17 prosent). Dette er de samme andelene som i 2010. Menn er derimot, sammenliknet med kvinner, mer overrepresentert blant de med voldskriminalitet, seksualkriminalitet og skadeverk som hovedlovbrudd.

Tabeller

Tabeller til publiseringen  

  Tallet er rettet 16. april 2013.