13510_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/arkiv
13510
Flere voksne tatt for lovbrudd
statistikk
2007-08-13T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
lovbrudde, Etterforskede lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, politiets avgjørelse (for eksempel tilltale, henleggelse, forelegg), oppklaring, siktede, tilbakefall, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Etterforskede lovbrudd2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere voksne tatt for lovbrudd

I 2005 ble 399 000 lovbrudd ferdig etterforsket - 3,4 prosent færre enn året før. Det var om lag like mange forseelser, men 5 prosent færre forbrytelser enn i 2004. Antallet siktede fortsetter imidlertid å øke, og i statistikkens 45-årige historie har omfanget av siktede over 30 år aldri vært høyere.

Etterforskede og oppklarte forbrytelser. 1960-2005. Per 1 000 innbyggere

Sammenliknet med året før var det nedgang i antall ferdig etterforskede tyverier og andre vinningsforbrytelser med 7,8 prosent og narkotikaforbrytelser med 2,5 prosent. Det var en økning i de andre forbrytelsesgruppene, hvor voldsforbrytelser hadde den største økningen i antall (450 flere), og seksualforbrytelsene hadde den største prosentvise økningen (5,6 prosent). Justerer vi for befolkningsmengden, må vi tilbake til 1994 for å finne et lavere antall etterforskede forbrytelser i alt (se figur).

Antallet ferdig etterforskede tyveriforbrytelser var i 2005 det laveste siden 1987. Når vi betrakter omfanget av lovbrudd i så lange tidsserier i kriminalstatistikken, bør det blant annet tas hensyn til befolkningsendringer og at det elektroniske straffesaksregisteret til politiet ble innført i løpet av 1980- og begynnelsen 1990-tallet (se også Anmeldte lovbrudd ). Tar vi hensyn til disse utviklingstrekkene, må vi mer enn 20 år tilbake for å finne et år hvor politiet og påtalemyndigheten avsluttet et tilsvarende eller mindre omfang av tyverisaker enn i 2005.

Lovbrudd etterforsket, etter forbrytelsesgruppe. 1996-2005. Absolutte tall
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Lovbrudd i alt        379 053        379 905        402 095        419 009        425 326        426 053        402 044        414 912        413 206        399 074
Forbrytelse i alt  275 421  272 653  292 258  307 063  314 027  310 447  298 500  301 699  295 192  280 524
økonomisk forbrytelse 5 294 5 954 6 311 7 357 6 536 7 065 6 284 6 454 6 663 6 991
Annen vinningsforbrytelse  200 008  193 282  205 908  210 813  212 542  201 746  196 679  199 053  192 372  177 383
Voldsforbrytelse 17 246 17 834 18 819 19 776 21 979 23 403 22 179 23 348 25 058 25 503
Seksualforbrytelse 2 593 3 921 2 828 2 824 2 689 2 498 2 422 2 792 3 156 3 334
Narkotikaforbrytelse 20 930 24 147 30 447 36 334 38 543 44 029 41 220 42 561 41 107 40 092
Skadeverk, forbrytelse 23 115 20 585 20 659 22 190 24 312 22 954 19 956 18 957 18 387 18 430
Annen forbrytelse1 6 235 6 930 7 286 7 769 7 426 8 752 9 760 8 534 8 449 8 791
1  Omfatter også miljøforbrytelser.

Høyere oppklaringsprosent

Siktede for forbrytelser, etter bosted (fylke). 2003-2005. Per 1 000 innbyggere

Samlet sett ble 49 prosent av alle lovbruddene, og 35 prosent av de 280 500 forbrytelsene, oppklart. Oppklaringsprosenten for forbrytelser var 1 prosentpoeng høyere enn året før, og vi må tilbake til 1968 for å finne en høyere andel enn i 2005. Ser vi antallet oppklarte lovbrudd i forhold til befolkningsmengden, har imidlertid nivået til forbrytelser oppklart av politiet og påtalemyndigheten vært relativt stabilt i perioden 1999-2005 (se figur). Blant de 195 7001 oppklarte lovbruddene endte 89 000 med tiltale - hvor en av fire forseelser og en av fem forbrytelser havnet i domstolene. I 2005 endte 28 prosent av forbrytelsene og 67 prosent av forseelsene enten med forelegg eller tiltale.

Oppklaring og andel siktede varierer i fylke og distrikt

I 2005 ble 8 av 1 000 bosatte i Norge siktet for en eller flere forbrytelser. Oslo skiller seg ut ved å ha den høyeste andelen siktede for forbrytelser, med 11,3 per 1 000 innbyggere. I forhold til året før var det størst økning i antall siktede for forbrytelser blant bosatte i Østfold og Møre og Romsdal, men den prosentvise økningen var størst i Aust-Agder (15 prosent). Andelen av befolkningen som blir tatt for lovbrudd, bør imidlertid også vurderes i forhold til oppklaringen i de ulike regionene. Det er for eksempel grunn til å tro at andelen siktede bosatt i Oslo og Sør-Trøndelag ville vært betydelig høyere hvis politidistriktene i disse fylkene hadde like høy oppklaringsprosent som politidistriktene Øst-Finnmark, Helgeland og Sogn og Fjordane - det vil si at halvparten, og ikke en firedel, av alle de ferdig etterforskede forbrytelsene var oppklart.

Flere siktede for forseelser, men færre for tyveri

Samlet sett fikk 84 700 forskjellige personer en eller flere rettskraftige avgjørelser mot seg i løpet av 2005 (da er ikke forenklede forelegg for trafikk- og tollforseelser inkludert, se Straffereaksjoner ). At flere ble tatt for forseelser, bidro til at antall siktede for lovbrudd i alt var 1 prosent flere i 2005 enn i 2004. I forhold til året før økte antall siktede med hovedlovbrudd mot veitrafikk- og tolloven - samt ordensforseelser beskrevet i politivedtektene, løsgjenger- og alkoholloven.

36 200 av de siktede ble ilagt en eller flere avgjørelser for en eller flere forbrytelser. Selv om antallet siktede for forbrytelser var det samme, finner vi flere betydelige forskjeller mellom de siktedes type hovedlovbrudd i 2004 og 2005: Antall siktede med vinningsforbrytelse som hovedlovbrudd var 5 prosent færre enn året før. Nedgangen var først og fremst blant de under 25 år - og for siktede med brukstyveri av motorkjøretøy (12 prosent færre), simpelt og grovt tyveri (10 og 9 prosent færre) som hovedlovbrudd. På den annen side var det en betydelig økning i antall siktede for voldsforbrytelse (4 prosent), seksualforbrytelse (12 prosent) og bedrageri (36 prosent).

Siktede for forbrytelser, etter alder. 1994-2005. Absolutte tall

Siktede for forbrytelser. 1960-2005. Per 1 000 innbyggere

Flere voksne

Sammenliknet med året før økte omfanget av siktede som var 30 år eller eldre på gjerningstidspunktet, mens det var en nedgang blant de yngre - og da spesielt blant siktede under 21 år tatt for forbrytelser. I alle de eldste aldersgruppene ble flere tatt for både forbrytelser og forseelser, også når vi justerer for befolkningsendringer i disse gruppene. Ut fra kriminalstatistikkene i perioden 1960-2005 har det aldri tidligere blitt registrert så mange siktede i alderen 30 år og eldre, både i antall og andel av befolkningen. I 2005 var antallet siktede for forbrytelse i denne gruppen 5 prosent høyere enn i 2004 - og 20 prosent høyere enn i 2002. Aldersfordelingen blant gjerningspersonene har variert i ulike tidsperioder, men i løpet av årene 2000-2005 økte andelen av siktede for forbrytelser i alderen 30 år og over fra 36 til 41 prosent (se figurer).

Siktede for forbrytelser, etter kjønn og alder. 2005. Per 1 000 innbyggere

Det er imidlertid fremdeles slik at 18-20 åringer er overrepresentert i statistikken over siktede for lovbrudd. I 2005 endte nærmere 5 prosent av alle bosatte menn i denne aldersgruppen opp som siktede for en eller flere forbrytelser, og i tillegg ble i overkant av 5 prosent tatt for forseelser. Samlet sett ble nesten 2 prosent av kvinner i alderen 18-20 år siktet for lovbrudd i 2005. Menn utgjorde 85 prosent av alle siktede for forbrytelser og 82 prosent av alle siktede for forseelser - de samme andelene som året før. Kjønnsfordelingen har vært stabil i løpet av tiårsperioden 1996-2005, hvor kvinneandelen har variert mellom 14-16 prosent blant siktede for forbrytelser og 16-18 prosent blant de siktede for forseelser.

Ni av ti er norske

Av alle siktede for forbrytelser i 2005 var 87 prosent norske statsborgere - og 7 prosent hadde statsborgerskap fra andre europeiske land. Andelen utenlandske statsborgere blant siktede for de ulike lovbruddskategorier og lovbruddsgrupper har vært relativt stabil i perioden 2002-2005 (jamfør tekstboks). Høyest andel utenlandske statsborgere finner vi blant siktede med tyveri, naskeri og annen vinningskriminalitet (19 prosent) som hovedlovbrudd. Utenlandske statsborgere utgjør også en større andel blant siktede med trafikk- og narkotikakriminalitet som hovedlovbrudd (omlag 13 prosent) enn for andre lovbruddsgrupper.

Mange blir tatt flere ganger

I 2005 var 36 prosent av de siktede registrert som gjerningsperson for mer enn ett lovbrudd. Også tilbakefallsundersøkelsen viser at mange av de siktede blir tatt for flere lovbrudd over en lengre tidsperiode: Av alle siktede for forbrytelser i 2000 (med registrert fødselsnummer) ble 61 prosent tatt for minst ett lovbrudd i løpet av de neste fem årene. Høyest tilbakefall, med 80 prosent, var det blant de med grove tyverier og ran som hovedlovbrudd i 2000. Statistikken for perioden 2000-2005 viser også andre likheter med tidligere tilbakefallsstatistikk, blant annet at menn har større andel med tilbakefall (50 prosent) enn kvinner (32 prosent). Som tidligere år reduseres andelen med tilbakefall betydelig med stigende alder blant menn, mens andelen med tilbakefall øker opp til aldersgruppen 30-39 år blant kvinner - hvor den er på sitt høyeste med 40 prosent.

Nytt i statistikken over etterforskede lovbrudd fra og med 2002

- Nye politidistrikt erstatter den tidligere geografiske inndelingen. Mulighetene til å sammenlikne disse med statistikkene over politidistriktene slik de var frem til 1. januar 2002 er i stor grad begrenset.

- Flere siktede uten registrert og gyldig norsk fødselsnummer blir identifisert hvis de har begått mer enn ett lovbrudd. Dette gir et noe lavere antall siktede og et høyere antall siktede med flere enn ett lovbrudd, spesielt for personer som begår lovbrudd under midlertidig opphold i Norge.

- Statistikken over antall medskyldige viser i større grad det faktiske antallet gjerningspersoner som den siktede har begått lovbruddet sammen med. Dette medfører at antallet medskyldige er noe høyere enn det ville vært ut fra den tidligere metoden for å kartlegge disse.

- Overføring til konfliktråd er kun gjort gyldig som rettskraftig avgjørelse overfor siktede personer over den kriminelle lavalder. Dette medfører at antallet overføringer til konfliktråd blir noe færre, og at henleggelsene på grunn av at siktede ikke strafferettslig ansvarlig blir tilsvarende flere.

Det er også foretatt flere andre endringer som har bidratt til en kvalitetsheving av datagrunnlaget og statistikkene. Innholdet i kommende årganger vil følge de samme rutinene og definisjonene som statistikkene for 2002-2005.

Politireformen og omlegging av statistikken over etterforskede lovbrudd

Fra og med 1. januar 2002 ble det opprettet ny struktur for politidistriktene, hvor blant annet antallet politidistrikt ble halvert. Statistisk sentralbyrå (SSB) har som følge av dette og de påfølgende omleggingene i politiets straffesaksregister (BL/STRASAK/PAL, fra oktober 2002), endret rutinene for bearbeiding av statistikken over etterforskede lovbrudd. SSB har i tillegg foretatt en spesialbehandling av statistikkgrunnlaget til 2005-årgangen: På grunn av endret innhold til avgjørelsesdato i politiets straffesaksregister (PAL) er datagrunnlaget for 2005-statistikken trukket i mai 2006 - det vil si nesten et halvt år senere enn normalt. Dette er bakgrunnen for at SSB først nå har kunnet publisere oversiktene over de ferdig etterforskede straffesakene i 2005.

Etter grundige gjennomganger av ulike datagrunnlag og kriminalstatistikker samt dialog med Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) og politidistriktene, mener SSB at statistikkene over ferdig etterforskede lovbrudd 2005 er blitt rimelig sammenliknbar med tidligere år. Politireformen, sammen med de endringer som er foretatt i SSB sine kategorier (se egen tekstboks), har imidlertid noe betydning for statistikkenes sammenliknbarhet over en lengre tidsperiode.

Statistikken offentliggjøres normalt i 3. kvartal etter statistikkåret, men 2006-årgangen vil på grunn av omleggingene bli omlag et halvt år forsinket.

1Rettet 09.12.2008.