13512_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/arkiv
13512
Høyere oppklaring og flere siktede
statistikk
2007-04-13T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
lovbrudde, Etterforskede lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, politiets avgjørelse (for eksempel tilltale, henleggelse, forelegg), oppklaring, siktede, tilbakefall, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Etterforskede lovbrudd2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyere oppklaring og flere siktede

I 2004 ble 413 000 lovbrudd ferdig etterforsket - 4,2 prosent flere forseelser og 2,2 prosent færre forbrytelser enn året før. Oppklaringsprosenten og antallet siktede økte for begge kategoriene av lovbrudd og var, med unntak av antall siktede i 2001, høyere enn i de ti foregående årene.

Justerer vi for befolkningsmengden må vi tilbake til 1997 for å finne et lavere antall ferdig etterforskede forbrytelser i alt. Sammenlignet med året før var det 3,4 prosent færre vinnings- og narkotikaforbrytelser - samt 3 prosent færre forbrytelser med skadeverk. Volds- og seksualforbrytelsene økte derimot med henholdsvis 7,3 og 13 prosent (se tabell). Nedgangen i antall grove tyverier og brukstyveri av motorkjøretøy bidrar til at omfanget av tyveriforbrytelser var det laveste siden 1994.

Det var en økning i antall forseelser mot alle de spesifiserte lovene i kriminalstatistikken, men i antall var økningen størst for veitrafikkloven (fra 58 500 til 61 500).

Lovbrudd etterforsket, etter forbrytelsesgruppe. 1995-2004
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Lovbrudd i alt  366 565  379 053  379 905  402 095  419 009  425 326  426 053  402 044  414 912  413 206
Forbrytelse i alt  269 282  275 421  272 653  292 258  307 063  314 027  310 447  298 500  301 699  295 192
økonomisk forbrytelse 5 426 5 294 5 954 6 311 7 357 6 536 7 065 6 284 6 454 6 663
Annen vinningsforbrytelse  202 104  200 008  193 282  205 908  210 813  212 542  201 746  196 679  199 053  192 372
Voldsforbrytelse 16 735 17 246 17 834 18 819 19 776 21 979 23 403 22 179 23 348 25 058
Seksualforbrytelse 2 026 2 593 3 921 2 828 2 824 2 689 2 498 2 422 2 792 3 156
Narkotikaforbrytelse 15 736 20 930 24 147 30 447 36 334 38 543 44 029 41 220 42 561 41 107
Skadeverk, forbrytelse 21 414 23 115 20 585 20 659 22 190 24 312 22 954 19 956 18 957 18 387
Annen forbrytelse1 5 841 6 235 6 930 7 286 7 769 7 426 8 752 9 760 8 534 8 449
1  Omfatter også miljøforbrytelser.

Høyere oppklaring - også for tyveri

Samlet sett ble 47 prosent av lovbruddene, og 34 prosent av de 295 000 forbrytelsene, oppklart. Oppklaringsprosenten for forbrytelser var 2 prosentpoeng høyere enn i året før, og vi må tilbake til 1970 for å finne en høyere oppklaring enn i 2004 (se figur).

Oppklaringsprosent for forbrytelser. 1960-2004

Tyveri og andre vinningslovbrudd utgjør en stor andel av alle ferdig etterforskede lovbrudd (65 prosent av alle forbrytelsene i 2004), og har en lavere oppklaringsprosent enn de fleste andre typer av lovbrudd. En nedgang i antallet anmeldte tyverier kan derfor i seg selv medføre at den totale oppklaringsprosenten stiger. Dette er imidlertid ikke forklaringen på den økte oppklaringsprosenten fra 2003 til 2004, da oppklaringsprosenten til alle forbrytelser unntatt tyverier også økte med 2 prosentpoeng (fra 60 til 62 prosent). Både brukstyveri av motorkjøretøy (19 prosent), simpelt tyveri (13 prosent) og grovt tyveri (10 prosent) hadde en relativt høy oppklaring i 2004 - og samlet sett ble 13 prosent av alle tyveriforbrytelsene oppklart, den høyeste andelen siden 1994.

Blant de 195 000 oppklarte lovbruddene endte 86 400 med tiltale, og samlet sett havnet en femdel av alle etterforskede lovbrudd i domstolene. 27 prosent av forbrytelsene og 65 prosent av forseelsene resulterte enten med forelegg eller tiltale.

Flere voldtekter, men færre oppklart og tiltalt

Antall ferdig etterforskede voldtekter var historisk høyt i 2004, også hvis vi tar høyde for at voldtektsbestemmelsen er utvidet1. De 634 voldtektene som ble avgjort i 2004, er 8 prosent flere enn året før og 26 prosent flere enn i 1999 - året før den nye seksuallovgivningen ble innført. Til tross for økningen i antallet ferdig etterforskede voldtekter, var antall tilfeller som endte i domstolene langt færre i 2004 enn i de tre foregående årene. Antall tiltalte voldtekter var for eksempel 30 prosent færre enn i 2003. I 2004 endte 14 prosent av alle ferdig etterforskede voldtekter med tiltale, en langt lavere andel enn i for eksempel 2002 - hvor tilsvarende andel var 24 prosent.

12 prosent av voldtektene ble henlagt på grunn av manglende opplysninger om gjerningsperson og 69 prosent på grunn av manglende bevis. Samlet sett ble 18 prosent av voldtektene oppklart i 2004, og oppklaringsprosenten var dermed langt lavere enn i alle de ti foregående årene - hvor den var mellom 24 og 28 prosent.

I 2004 ble saksbehandlingen også avsluttet for 50 drap. Dette er dobbelt så mange som i 2002, og det er kun i enkelte år rundt 1990 at rettssystemet har ferdigbehandler tilsvarende mange drap i løpet av ett år.

Flere gjerningspersoner

Samlet sett fikk 83 800 forskjellige personer en eller flere rettskraftige avgjørelser mot seg i løpet av 2004, og da er ikke forenklede forelegg for trafikk- og tollforseelser inkludert (se Straffereaksjoner ). Av disse ble 36 100 ilagt en eller flere avgjørelser for en eller flere forbrytelser - som var 10,5 prosent flere enn året før.

Siktede for forbrytelser, etter alder. 1994-2004. Absolutte tall

Siktede for forbrytelser, etter kjønn og alder. 2004. Per 1 000 innbyggere

Sammenliknet med året før var det en økning i alle aldersgrupper, både blant de som ble tatt for forbrytelser, og de som kun ble tatt for forseelser. Den prosentvise økningen var størst i de yngste (under 18 år) og de eldste (50 år og over) aldersgruppene. Selv med økningen på 13 prosent i forhold til året før, ble betydelig flere under 18 år tatt for forbrytelser i årene 2000-2001. 18-20 åringer blir oftest tatt for lovbrudd, og 3,3 prosent av alle bosatte i denne aldersgruppen ble siktede for forbrytelser i 2004. Av alle siktede for forbrytelser var 31 prosent 20 år eller yngre og 30 prosent i alderen 21-29 år (se figurer). Menn utgjorde 85 prosent av de siktede for forbrytelser, og 82 prosent av alle siktede for forseelser.

I 2004 var 8 av 1 000 bosatte i Norge siktede for en eller flere forbrytelser. Bosatte i Oslo (11,5), Vestfold (10,2), Telemark (10,0), Vest-Agder (9,4), Finnmark (9,0) og Buskerud (8,3) hadde da en høyere andel enn landet som helhet. Andelen av befolkningen som blir tatt for lovbrudd bør blant annet vurderes i forhold til oppklaring i de ulike regionene. Det er for eksempel grunn til å tro at andelen siktede oslobeboere ville vært enda høyere hvis Oslo politidistrikt hadde like høy oppklaringsprosent som Sogn og Fjordane: Det vil si at mer enn halvparten, og ikke under en firedel, av alle de ferdig etterforskede forbrytelsene ble oppklart.

Ni av ti er norske

87,4 prosent av alle tatt for forbrytelser var norske statsborgere, og 6,8 prosent hadde statsborgerskap fra andre europeiske land. Andelen statsborgere fra andre europeiske land var den samme som gjennomsnittet til de to foregående årene (jamfør tekstboks).

Mange blir tatt flere ganger

Av de siktede for forbrytelser i 1999 (med registrert fødselsnummer) ble 60 prosent tatt for minst ett lovbrudd i løpet av de neste fem årene. Høyest tilbakefall, med rundt 80 prosent, var det blant de med grove tyverier og ran som hovedlovbrudd i 1999. Statistikken for perioden 1999-2004 viser også at tilbakefall er betydelig høyere for menn (50 prosent) enn for kvinner (31 prosent). Sammenhengen mellom alder og tilbakefall var også forskjellig etter kjønn: Andelen med tilbakefall reduseres betydelig med stigende alder blant menn, mens andelen med tilbakefall blant kvinner øker opp til aldersgruppen 30-39 år - hvor den er på sitt høyeste med 40 prosent.

Politireformen og omlegging av statistikken over etterforskede lovbrudd

Fra og med 1. januar 2002 ble det opprettet ny struktur for politidistriktene, hvor blant annet antallet politidistrikt ble halvert. Statistisk sentralbyrå (SSB) har som følge av dette, og de påfølgende omleggingene i politiets straffesaksregister (BL/STRASAK/PAL, fra oktober 2002), endret rutinene for bearbeiding av statistikken over etterforskede lovbrudd. SSB har i tillegg foretatt en spesialbehandling av statistikkgrunnlaget til 2004-årgangen: På grunn av endret innhold til avgjørelsesdato i politiets straffesaksregister (PAL) er datagrunnlaget for 2004-statistikken trukket i mai 2006 - det vil si nesten halvannet år senere en normalt. Dette er bakgrunnen for at SSB først nå har kunnet publisere oversiktene over de ferdig etterforskede straffesakene i 2004.

Etter grundige gjennomganger av ulike datagrunnlag og kriminalstatistikker samt dialog med Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) og politidistriktene, mener SSB at statistikkene over ferdig etterforskede lovbrudd 2004 er blitt rimelig sammenliknbar med tidligere år. Politireformen, sammen med de endringer som er foretatt i SSB sine kategorier (se egen tekstboks), har imidlertid noe betydning for statistikkenes sammenliknbarhet over en lengre tidsperiode.

Nytt i statistikken over etterforskede lovbrudd fra og med 2002 :

- Nye politidistrikt erstatter den tidligere geografiske inndelingen. Mulighetene til å sammenlikne disse med statistikkene over politidistriktene slik de var frem til 1.1.2002 er i stor grad begrenset.

- Flere siktede uten registrert og gyldig norsk fødselsnummer blir identifisert hvis de har begått mer enn ett lovbrudd. Dette gir et noe lavere antall siktede og et høyere antall siktede med flere enn ett lovbrudd, spesielt for personer som begår lovbrudd under midlertidig opphold i Norge.

- Statistikken over antall medskyldige viser i større grad det faktiske antallet gjerningspersoner som den siktede har begått lovbruddet sammen med. Dette medfører at antallet medskyldige er noe høyere enn det ville vært ut fra den tidligere metoden for å kartlegge disse.

- Overføring til konfliktråd er kun gjort gyldig som rettskraftig avgjørelse overfor siktede personer over den kriminelle lavalder. Dette medfører at antallet overføringer til konfliktråd blir noe færre, og at henleggelsene på grunn av at siktede ikke strafferettslig ansvarlig blir tilsvarende flere.

Det er også foretatt flere andre endringer som har bidratt til en kvalitetsheving av datagrunnlaget og statistikkene. Innholdet i kommende årganger vil følge de samme rutinene og definisjonene som statistikkene for 2002-2004, og 2005 vil bli publisert i løpet av de kommende månedene.

1Alle tall om voldtekt inkluderer de tidligere bestemmelsene om seksuell omgang ”med bevisstløs” og ”ved trusler, underfundig adferd o.l.” - til forskjell fra tabellene, hvor de spesifiseres som egne typer lovbrudd.