13514_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/arkiv
13514
Fortsatt preget av reform
statistikk
2006-12-01T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
lovbrudde, Etterforskede lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, politiets avgjørelse (for eksempel tilltale, henleggelse, forelegg), oppklaring, siktede, tilbakefall, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Etterforskede lovbrudd2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt preget av reform

Etterforskningen ble avsluttet for 415 000 lovbrudd i løpet av 2003. Dette er drøyt 3 prosent flere enn året før, og har blant annet sammenheng med at 9 prosent flere forseelser ble avgjort - spesielt mot veitrafikkloven.

I 2002 ble relativt få lovbrudd rettskraftig avgjort, sammenliknet med de 2-3 foregående årene. Selv om politidistriktene ser ut til å ha brukt 2003 til å ta igjen noe av etterslepet fra tidligere år, var antall avgjorte lovbrudd fremdeles lavere enn i de to årene før politireformen.

Flere eldre anmeldelser

Av alle avgjorte lovbrudd i 2003 var i underkant av 65 prosent anmeldt samme år. Den tilsvarende andelen i 2002 var i overkant av 68 prosent. Sammenliknet med året før var andelen eldre anmeldelser i 2003 større for de fleste lovbruddsgruppene, men andelen var spesielt stor for narkotikalovbruddene - hvor om lag 60 prosent av alle avgjorte tilfeller var anmeldt før 2003. Forskjellene i andelen saker fra tidligere år utgjorde samlet sett et omfang som tilsvarte hele økningen i antall ferdig etterforskede lovbrudd fra 2002 til 2003.

Straffeforfølgelsen av lovbrudd i 2002 og 2003 så med andre ord ut til å bære noe preg av både politireformen (se tekstboks) og de mange anmeldelsene som ble registrert i løpet av 2002 (se også Anmeldte lovbrudd ).

Lovbrudd etterforsket, etter forbrytelsesgruppe. 1995-2003
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Lovbrudd i alt  366 565   379 053   379 905   402 095   419 009   425 326   426 053   402 044   414 912
Forbrytelse i alt  269 282  275 421  272 653  292 258  307 063  314 027  310 447  298 500  301 699
økonomisk forbrytelse 5 426 5 294 5 954 6 311 7 357 6 536 7 065 6 284 6 454
Annen vinningsforbrytelse  202 104  200 008  193 282  205 908  210 813  212 542  201 746  196 679  199 053
Voldsforbrytelse 16 735 17 246 17 834 18 819 19 776 21 979 23 403 22 179 23 348
Seksualforbrytelse 2 026 2 593 3 921 2 828 2 824 2 689 2 498 2 422 2 792
Narkotikaforbrytelse 15 736 20 930 24 147 30 447 36 334 38 543 44 029 41 220 42 561
Skadeverk, forbrytelse 21 414 23 115 20 585 20 659 22 190 24 312 22 954 19 956 18 957
Annen forbrytelse1 5 841 6 235 6 930 7 286 7 769 7 426 8 752 9 760 8 534
1  Omfatter også miljøforbrytelser.

Manglende saksbehandlingskapasitet?

I 2003 ble 5 400 lovbrudd, hvorav nesten 3 300 forbrytelser, henlagt på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet. Dette var henholdsvis 52 prosent og 94 prosent flere enn antallet som ble avgjort på denne måten i 2001, året før politireformen. Det var særlig økonomisk kriminalitet og annen vinningskriminalitet som ble henlagt på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet. I Rogaland og Oslo utgjør det om lag 5 prosent av alle uoppklarte lovbrudd, og disse to distriktene stod alene for mer enn 70 prosent av alle lovbrudd henlagt med denne begrunnelsen i 2003. Manglende saksbehandlingskapasitet er imidlertid fremdeles en svært sjelden måte å avgjøre straffesaker på, og 99 prosent av alle lovbrudd anmeldt og etterforsket i Norge avgjøres på andre måter.

Oppklaringsprosent for forbrytelser. 1960-2003

Noe høyere oppklaring

Samlet sett ble 45 prosent av alle lovbrudd, og 32 prosent av alle forbrytelser, oppklart. Oppklaringsprosenten for disse er noe høyere enn i året før, og sett i forhold til de siste 30 år var det kun i 2001 at det ble oppklart en større andel av forbrytelsene enn i 2003 (se figur).

Av de 185 000 oppklarte lovbruddene, endte i overkant av 85 000 lovbrudd med tiltale i domstolene. Samlet sett havnet en femdel av alle etterforskede lovbrudd i domstolene, og en firedel av alle forbrytelsene endte enten med forelegg eller tiltale.

Oppklaringsprosenten for de alvorligste forbrytelsene kan variere noe, men i løpet av de to siste årene var andelen oppklarte voldtekter noe høyere enn i de to foregående årene. I løpet av perioden var det imidlertid også avgjort saker fra før utvidelsen av voldtektsbegrepet i august 2000. Tas det hensyn til dette har andelen oppklarte voldtekter variert mellom 24-28 prosent i løpet av tiårsperioden 1994-2003. Voldtekter oppklares i langt mindre grad enn seksualforbrytelser mot barn (53-77 prosent) og grove voldsforbrytelser (48-95 prosent).

Siktede for forbrytelser, etter alder. 1994-2003. Absolutte tall

Færre, særlig unge, tatt for forbrytelser

I løpet av 2003 fikk nesten 77 500 gjerningspersoner en rettskraftig avgjørelse mot seg, og 42 prosent av disse var tatt for minst en forbrytelse. Både antallet og andelen siktede for forbrytelser var lavere i 2003 enn året før.

Det er særlig blant de yngste vi ser en nedgang i antallet siktede for forbrytelser: I 2003 var det 11 prosent færre siktede for forbrytelser enn i 2002, og 26 prosent færre enn i 2001. Vi må tilbake til 1998 for å finne færre siktede for forbrytelser under 18 år (se figur).

Politireformen og omlegging av statistikken over etterforskede lovbrudd

Fra og med 1. januar 2002 ble det opprettet ny struktur for politidistriktene, hvor blant annet antallet politidistrikt ble halvert. Statistisk sentralbyrå (SSB) har som følge av dette, og de påfølgende omleggingene i politiets straffesaksregister (BL/STRASAK/PAL, fra oktober 2002), endret rutinene for bearbeiding av statistikken over etterforskede lovbrudd. SSB har i tillegg foretatt en spesialbehandling av statistikkgrunnlaget til 2003-årgangen: På grunn av kvalitetsproblemer i datagrunnlaget fra politiets straffesaksregister er statistikken for 2003 basert på et noe senere hoveduttrekk - og dette er i tillegg blitt supplert med en rekke tilleggsuttrekk. Dette er bakgrunnen for at SSB først nå har kunnet publisere oversiktene over de ferdig etterforskede straffesakene i 2003.

Etter grundige gjennomganger av ulike datagrunnlag og kriminalstatistikker, samt dialog med Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) og politidistriktene, mener SSB at statistikkene over ferdig etterforskede lovbrudd 2003 er blitt rimelig sammenliknbare med tidligere år. Politireformen, sammen med de endringer som er foretatt i SSBs kategorier (se egen tekstboks), har imidlertid noe betydning for statistikkenes sammenliknbarhet over tid.

Nytt i statistikken over etterforskede lovbrudd f . o . m . 2002 :

- Nye politidistrikt erstatter den tidligere geografiske inndelingen. Mulighetene til å sammenlikne disse med statistikkene over politidistriktene slik de var frem til 1.1.2002 er i stor grad begrenset.

- Flere siktede uten registrert og gyldig norsk fødselsnummer blir identifisert hvis de har begått mer enn ett lovbrudd. Dette gir et noe lavere antall siktede og et høyere antall siktede med flere enn ett lovbrudd, spesielt for personer som begår lovbrudd under midlertidig opphold i Norge.

- Statistikken over antall medskyldige viser i større grad det faktiske antallet gjerningspersoner som den siktede har begått lovbruddet sammen med. Dette medfører at antallet medskyldige er noe høyere enn det ville vært ut fra den tidligere metoden for å kartlegge disse.

- Overføring til konfliktråd er kun gjort gyldig som rettskraftig avgjørelse overfor siktede personer over den kriminelle lavalder. Dette medfører at antallet overføringer til konfliktråd blir noe færre, og at henleggelsene på grunn av at siktede ikke strafferettslig ansvarlig blir tilsvarende flere.

Det er også foretatt flere andre endringer som har bidratt til en kvalitetsheving av datagrunnlaget og statistikkene, noe som bli gjeldende i enda større grad i fremtidige årganger. Innholdet i kommende årganger vil følge de samme rutinene og definisjonene som for 2002- og 2003-statistikken, og 2004 og 2005 vil bli publisert i løpet av de kommende månedene.