13518_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/arkiv
13518
Rekordmange tatt for forbrytelser
statistikk
2002-09-03T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
lovbrudde, Etterforskede lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, politiets avgjørelse (for eksempel tilltale, henleggelse, forelegg), oppklaring, siktede, tilbakefall, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Etterforskede lovbrudd2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordmange tatt for forbrytelser

Politiet og påtalemyndigheten hadde høyeste oppklaringsprosent på 30 år, og aldri før er så mange personer tatt for lovbrudd. Det etterforskes langt flere narkotika- og voldsforbrytelser enn tidligere. En av 40 mannlige 19- og 20-åringer opplevde i fjor å bli tatt av politiet for befatning med narkotika.

Statistikken over ferdig etterforskede lovbrudd i 2001 viser at antallet forbrytelser gikk noe ned (1 prosent) og forseelser noe opp (4 prosent), sammenlignet med året før. I siste syvårsperiode er imidlertid antallet etterforskede forbrytelser økt med 15 prosent.

Ved avsluttet etterforskning hadde politiet og påtalemyndigheten oppklart 33 prosent av alle forbrytelser og 78 prosent av alle forseelser i 2001. I løpet av de syv siste årene er oppklaringsprosenten for forbrytelser økt med 9 prosentpoeng. I året før de 57 politidistriktene ble omstrukturert (27 distrikt fra og med 1. januar 2002) var det kun syv av distriktene som oppnådde en dårligere oppklaringsprosent for forbrytelser enn i 1995. I løpet av fjoråret ble likevel mer enn 200 000 forbrytelser henlagt uten å være oppklart av politiet.

De siste årenes økning i oppklaringsprosenten for forbrytelser totalt, har nær sammenheng med endringer i fordelingen av de ulike typer forbrytelser som etterforskes. For en del typer forbrytelser har imidlertid politiet og påtalemyndigheten også en høyere oppklaringsprosent - til tross for at det er blitt flere av disse typer forbrytelsene å etterforske.

Lovbrudd etterforsket etter forbrytelsesgruppe. 1995-2001
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Lovbrudd i alt  366 565  379 053  379 905  402 095  419 009  425 326  426 053
Forbrytelse i alt  269 282  275 421  272 653  292 258  307 063  314 027  310 447
økonomisk forbrytelse 5 426 5 294 5 954 6 311 7 357 6 536 7 065
Annen vinningsforbrytelse  202 104  200 008  193 282  205 908  210 813  212 542  201 746
Voldsforbrytelse 16 735 17 246 17 834 18 819 19 776 21 979 23 403
Seksualforbrytelse 2 026 2 593 3 921 2 828 2 824 2 689 2 498
Narkotikaforbrytelse 15 736 20 930 24 147 30 447 36 334 38 543 44 029
Skadeverk, forbrytelse 21 414 23 115 20 585 20 659 22 190 24 312 22 954
Annen forbrytelse1 5 841 6 235 6 930 7 286 7 769 7 426 8 752
1  Omfatter også miljøforbrytelser.

Narkotika, vold og skadeverk: Økt antall og oppklaring

Det er først og fremst narkotikaforbrytelser, med en oppklaringsprosent på rundt 90, som er blitt en stadig større andel av politiets saksmengde. I 1995 utgjorde narkotikaforbrytelsene i underkant av 6 prosent av alle ferdig etterforskede forbrytelser. I 2001 var den tilsvarende andelen mer enn 14 prosent. Det ble etterforsket drøyt 28 000 flere narkotikaforbrytelser i 2001 enn i 1995, som tilsvarer en økning på 180 prosent i syvårsperioden.

Selv om voldsforbrytelser ikke utgjør en vesentlig større andel av det totale antallet etterforskede forbrytelser, har antallet økt jevnt og med 40 prosent de siste syv årene. Til tross for denne økningen har politiet og påtalemyndigheten en høyere oppklaringsprosent for voldsforbrytelser i 2001 enn i 1995. Antall forbrytelser som omfatter skadeverk har variert noe de siste syv årene, men også for denne gruppen forbrytelser er både antallet og oppklaringsprosenten noe høyere i 2001 enn i 1995.

Tyveri: Ikke økning i antall eller oppklaring

Antall etterforskede vinningsforbrytelser, som har en oppklaringsprosent på rundt 12, var det samme i 2001 som i 1995. Selv om tyverier og andre former for vinningsforbrytelser er den eneste gruppe forbrytelser som ikke har økt de siste årene, er det fremdeles denne typen lovbrudd som dominerer saksmengden til politiet. Vinningsforbrytelsene er imidlertid redusert fra å være tre fjerdedeler av alle etterforskede forbrytelser i 1995 til å utgjøre mindre enn to tredjedeler i 2001. For simple tyverier var det i 2001 langt flere i antall, men en noe høyere oppklaringsprosent enn syv år tidligere. Politiet og påtalemyndigheten etterforsket og oppklarte imidlertid betydelig færre grove tyverier i 2001, sammenlignet med 1995.

Flere lovbrudd til domstolene, men forelegg øker mest

I 1995 overførte politiet og påtalemyndigheten mindre enn 15 prosent (39 500) av alle etterforskede forbrytelser til vurdering i domstolene. I 2001 var den tilsvarende andelen over 19 prosent (59 500). Det er først og fremst narkotikaforbrytelsene som har bidratt til dette, med 12 200 flere tiltaler i 2001 enn i 1995. Dette betyr at domstolene i løpet av 2001 avsa dom overfor 130 prosent flere narkotikaforbrytelser enn for syv år siden. Antall voldsforbrytelser og trusler som ender med tiltale har også økt i denne perioden, med totalt 2 400 flere tiltaler.

I underkant av 8 prosent (24 000) av alle etterforskede forbrytelser endte med at en eller flere gjerningspersoner ble ilagt et forelegg. Dette er nesten 140 prosent flere enn i 1995 og skyldes i hovedsak en økning av ilagte forelegg for narkotikaforbrytelser (11 000 flere). Etterforskningen av 56 prosent av forbrytelsene endte med henleggelse fordi politiet og påtalemyndigheten manglet opplysninger om gjerningspersonene. 10 prosent av de ferdig etterforskede forbrytelsene ble henlagt på grunn av manglende bevis.

Rekordstor andel av befolkningen tatt for lovbrudd

Ifølge politiets straffesaksregister ble mer enn 84 000 forskjellige personer tatt for ett eller flere lovbrudd i løpet av 2001 - og da er ikke personer ilagt forenklede forelegg etter forseelser mot toll- og veitrafikkloven medregnet. 38 000 av disse ble tatt for en eller flere forbrytelser. Dette er 11 prosent flere enn i 2000 og 51 prosent flere enn i 1995. Av de som ble tatt for forbrytelser var det i underkant av 15 000 som ble ilagt forelegg av politiet og påtalemyndigheten, og omtrent like mange som ble tiltalt i domstolene.

I løpet av de 45 årene med statistikk over etterforskede forbrytelser, er en stadig økende andel av befolkningen blitt registrerte som lovbrytere. Midt på 1980-tallet var nesten halvparten av alle siktede for forbrytelser under 21 år. Antallet ungdommer som ble tatt var imidlertid stabilt fra slutten av 1980-tallet og frem til midten av 1990-tallet, og de under 21 år utgjorde kun 30 prosent av alle siktede for forbrytelser i 1997. I løpet av de siste fire årene har imidlertid denne trenden snudd, og i 2001 ble mer enn 6 prosent av alle menn i aldersgruppen 18-20 år tatt av politiet etter å ha begått en eller flere forbrytelser. Inkluderer vi også de som begikk forseelser, viser statistikken at hele 12 prosent - eller tilnærmet en av åtte - av alle mannlige 18-20-åringer ble tatt for ett eller flere lovbrudd i løpet av 2001. Blant menn i aldersgruppen 21-24 år er den tilsvarende andelen 9 prosent.

Tidligere var det slik at de aller fleste ungdommene som ble tatt av politiet, ble tatt for tyverier. Ut fra politiets register ser det ikke ut til at dagens ungdom stjeler mer enn ungdom gjorde før, men nå er det nesten like mange som har narkotikaforbrytelse som sitt alvorligste lovbrudd. I løpet av fjoråret ble fire ganger flere unge under 21 år tatt for narkotikaforbrytelse enn i 1995, og av alle 19- og 20-årige menn var det minst en av 40 som i løpet av 2001 ble tatt av politiet for å ha hatt befatning med narkotika.

Tilbakefall de siste fem årene

Årets tilbakefallsundersøkelse viser stort sett det samme bildet som tilbakefallsundersøkelsene de siste fem årene: Ca. 56 prosent av alle som ble tatt for forbrytelser for seks år siden, er tatt for et nytt lovbrudd i løpet av de fem etterfølgende årene. Det er høyest tilbakefall, med over 60 prosent, blant de som hadde narkotikaforbrytelse som sitt mest alvorlige lovbrudd for seks år siden. Tilbakefallet er imidlertid nesten like høyt blant de som i 1996 ble tatt for vinningslovbrudd, vold og skadeverk. Som tidligere er det størst tilbakefall til vinnings-, narkotika- og trafikklovbrudd. 2 prosent av de siktede i 1996 er tatt for ett eller flere lovbrudd i alle de fem årene fra 1997 og frem til og med 2001.