13520_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/arkiv
13520
Flere unge tatt for forbrytelser
statistikk
2001-11-16T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
lovbrudde, Etterforskede lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, politiets avgjørelse (for eksempel tilltale, henleggelse, forelegg), oppklaring, siktede, tilbakefall, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Etterforskede lovbrudd2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere unge tatt for forbrytelser

Stadig flere blir tatt for forbrytelser. I den siste treårsperioden er økningen størst blant unge under 21 år. Nesten 1 000 flere unge ble tatt for narkotikalovbrudd. Samtidig etterforskes og henlegges flere forbrytelser.

Antall etterforskede lovbrudd fortsatte å stige i 2000. Etterforskningen ble endelig avsluttet for 314 000 forbrytelser og 111 300 forseelser, noe som innebærer 2 prosent flere forbrytelser og tilnærmet samme antall forseelser som i 1999. Av forbrytelsene var det en økning i både simple tyverier, narkotika, skadeverk, vold og trusler. Politiet etterforsket imidlertid færre grove tyverier. Som i 1999 utgjorde tyverier over 60 prosent og narkotikaforbrytelser 12 prosent av de ferdig etterforskede forbrytelsene.

Flere forbrytelser henlagt

I 2000 ble 60 prosent av forbrytelsene henlagt på grunn av manglende opplysning om gjerningsperson, 10 prosent på grunn av manglende bevis, mens 6 prosent ble avgjort med forelegg og 17 prosent endte med tiltale.

Sammenlignet med 1999 ble 7 000 flere forbrytelser ferdig etterforsket, men 9 500 flere forbrytelser endte med henleggelse. Politiet og påtalemyndigheten henla 8 300 flere forbrytelser på grunn av manglende opplysning om gjerningsperson, blant annet 5 000 flere tyverier og 1 500 flere simple skadeverk. Totalt ble 221 200 ferdig etterforskede forbrytelser henlagt uten å være oppklart av politiet.

53 400 forbrytelser ble avgjort i domstolene. Dette er 9 prosent færre enn i 1999, og har blant annet sammenheng med at færre bedragerier og tyverier endte med tiltale. 12 prosent flere forbrytelser ble imidlertid avgjort med forelegg. Mindre grove narkotikaforbrytelser avgjøres ofte med forelegg, og økningen i det totale antallet ilagte forelegg har sammenheng med at flere av denne typen forbrytelser etterforskes. Totalt oppklarte politiet 92 800 forbrytelser, 1 900 færre enn i 1999.

Det økte antallet henleggelser medførte at oppklaringsprosenten for forbrytelser gikk ned med 1 prosentpoeng, fra 31 til 30 prosent, sammenlignet med året før.

Flere unge gjerningspersoner

Det var 9 prosent flere siktede for forbrytelser i 2000 enn året før. Av de 34 200 antatte gjerningspersonene hadde 27 prosent narkotikaforbrytelse som sitt groveste lovbrudd. Tyveri var det groveste lovbruddet til 25 prosent av de siktede. Vold, i form av legemsfornærmelse og legemsbeskadigelse, var det groveste lovbruddet til 11 prosent. 7 prosent var siktet for skadeverk, 4 prosent for bedragerier og 4 prosent for trusler.

Nærmere 68 prosent av antatte gjerningspersoner ble siktet for ett lovbrudd, 13 prosent for to lovbrudd og 18 prosent for tre eller flere lovbrudd. Omtrent ni av ti antatte gjerningspersoner ble tatt for et lovbrudd de begikk alene. Blant antatte gjerningspersoner under den kriminelle lavalder var det imidlertid nesten halvparten, og for aldersgruppen 15-17 år en fjerdedel, som ble tatt for et lovbrudd begått sammen med andre.

Over 34 prosent av de siktede for forbrytelser var under 21 år. Av disse var fire av fem menn, noe som innebærer at over 4 prosent av den samlede mannlige befolkningen i aldersgruppen 15-17 år, og over 5 prosent i aldersgruppen 18-20 år, ble siktet for en eller flere forbrytelser i løpet av 2000. Også mange gutter under den kriminelle lavalder, 2 prosent av 13-åringene og nærmere 4 prosent av 14-åringene, ble tatt for forbrytelser.

Fra 1994 har det totale antallet siktede for forbrytelser økt med 35 prosent. Det er en økning i antall siktede i alle aldersgrupper, og aldersfordelingen blant de siktede har vært relativt stabil i syvårsperioden. Andelen gjerningspersoner under den kriminelle lavalder har imidlertid blitt noe høyere, og fra 1998 økte antallet siktede under 21 år mer enn antallet blant de eldre. Det er et økt antall unge lovbrytere for de fleste typer forbrytelser, men de har oftest tyveri, narkotika eller skadeverk som sitt groveste lovbrudd. I løpet av de tre siste årene er antallet unge tatt for narkotika steget med 52 prosent, og de under 21 år utgjør nå mer enn halvparten av de siktede for narkotikabruk.

Tilbakefall

Av de 65 000 siktede for lovbrudd i 1995, ble 42 prosent siktet for ett eller flere nye lovbrudd i løpet av femårsperioden 1996-2000.

Av siktede menn under 25 år ble mer enn 50 prosent tatt for nye lovbrudd i den etterfølgende femårsperioden. Tilbakefalleprosenten var høyest i aldersgruppen 15-17 år, med 57 prosent for alle og 63 prosent for mennene. Høyest tilbakefall blant kvinner finner vi i aldersgruppen 25-39 år.

Blant siktede for narkotikakriminalitet ble nesten tre av fem registrert med tilbakefall, og over halvparten av de siktede for vinningskriminalitet, voldskriminalitet og skadeverk. Tilbakefallet blant siktede for sedelighetskriminalitet var på 29 prosent. 7 prosent av alle siktede for sedelighetskriminalitet i 1995 ble tatt for ny sedelighetskriminalitet ved siste tilbakefall.