13522_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/arkiv
13522
Flere tatt for forbrytelser
statistikk
2000-08-22T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
lovbrudde, Etterforskede lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, politiets avgjørelse (for eksempel tilltale, henleggelse, forelegg), oppklaring, siktede, tilbakefall, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Etterforskede lovbrudd1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere tatt for forbrytelser

I 1999 etterforsket og oppklarte politiet flere forbrytelser enn noe annet år tidligere. Oppklaringsprosenten er den høyeste på 28 år, og flere forbrytelser enn noen gang ble avgjort med forelegg og i domstolene. Antall personer tatt for narkotikalovbrudd og tyveri økte mest.

Antall etterforskede lovbrudd fortsatte å stige i 1999, til tross for nedgangen i antallet registrerte anmeldelser fra 1998 til 1999. Etterforskningen ble endelig avsluttet for 307 000 forbrytelser og 112 000 forseelser, en økning med 15 000 forbrytelser og 2 000 forseelser i forhold til i 1998. Det ble etterforsket 5 900 flere narkotikaforbrytelser og 7 500 flere simple tyveri.

Flest oppklaringer på 28 år

Vi må tilbake til 1972 for å finne en oppklaringsprosent for forbrytelser som er like høy som i 1999. Oppklaringsprosenten økte fra 28 prosent i 1998 til 31 prosent i 1999, noe som har sammenheng med den økte oppklaringen av forbrytelser i de største politidistriktene. Seks av de åtte største politidistriktene, blant annet byene Oslo (26 prosent), Bergen (34 prosent) og Stavanger (26 prosent), oppnådde i fjor en høyere oppklaringsprosent enn de fire foregående år. Trondheim oppnådde derimot sin laveste andel av oppklarte forbrytelser i femårsperioden (24 prosent).

Tyveriene utgjorde mer enn 60 prosent av alle forbrytelsene som ble ferdig etterforsket i løpet av 1999. De fleste tyverier blir fremdeles ikke oppklart, men oppklaringsprosenten for grovt tyveri (12 prosent) ble 2 prosent høyere enn i 1998. I tillegg økte oppklaringsprosenten for både simpelt tyveri (11 prosent) og brukstyveri av motorkjøretøy (17 prosent) med ett prosentpoeng. Selv om økningen i oppklaringsprosenten for tyveriene ikke er stor, er den et sentralt bidrag til økningen av den totale oppklaringsprosenten. Antallet etterforskede narkotikaforbrytelser økte med 19 prosent fra 1998 til 1999, og begge år ble ni av ti narkotikaforbrytelser oppklart. Den store økningen i antallet oppklarte narkotikaforbrytelser er derfor et av de viktigste bidragene til økningen av den totale oppklaringsprosenten.

Flere forbrytelser avgjort med forelegg og i domstolene

I 1999 ble 17 500 forbrytelser avgjort med forelegg, 3 500 flere enn i 1998. Det var først og fremst narkotikaforbrytelsene som bidro til denne økningen. 2 700 flere slike lovbrudd ble avgjort med forelegg.

Etterforskningen av 58 500 forbrytelser førte til en avgjørelse i domstolene. Dette var hele 8 200 flere enn året før, og hadde blant annet sammenheng med at 2 500 flere narkotikaforbrytelser endte i domstolene. I takt med statistikken for anmeldte lovbrudd, var det 8 prosent færre etterforskede grove tyverier i 1999, sammenliknet med 1998. Til tross for denne utviklingen var det 8 prosent flere grove tyverier som endte i domstolene. I underkant av 7 prosent av de simple tyveriene ble avgjort i domstolene, en andel som er noe større - og i antall utgjorde mer enn 1 100 flere - enn i 1998. I tillegg til det økte antallet narkotikaforbrytelser og en økt oppklaring av tyverier, hadde avsluttet etterforskning av enkelte omfattende bedragerisaker betydning for oppklaringsprosenten og omfanget av forbrytelser behandlet i domstolene. Få personer kan begå svært mange bedragerier mot en rekke ofre. Oppklaringen av enkelte slike saker bidro til at 2 500 flere bedragerier ble avgjort i domstolene, en økning på 68 prosent sammenliknet med 1998.

Flere gjerningspersoner

Ved avsluttet etterforskning var 31 500 forskjellige antatte gjerningspersoner siktet for om lag 90 000 oppklarte forbrytelser. Antall siktede for forbrytelser er 10 prosent høyere enn i 1998, og det ble flere siktede i alle aldersgrupper. Økningen var størst i de yngste aldersgruppene, og antallet siktede utgjorde nesten 3 prosent av befolkningen i alderen 18-20 år og 2 prosent i aldersgruppene 14-17 år og 21-24 år. Det er menn i slutten av tenårene som oftest blir tatt, og ved avsluttet etterforskning ble et antall tilsvarende hver tjuende unge mann i alderen 18-19 år siktet eller tiltalt for en eller flere forbrytelser.

Hele 8 000 av de 31 500 antatte gjerningspersonene hadde narkotikaforbrytelse som sitt groveste lovbrudd, 1 500 flere enn året før. Det var også 8 000 antatte gjerningspersoner som hadde tyveri som sitt groveste lovbrudd, 700 flere enn i 1998. Av alle antatte gjerningspersoner for forbrytelser var det 3 300 som ble siktet for 9 eller flere lovbrudd, 500 flere personer enn i 1998.

Selv om oppklaringsprosenten og antall siktede har økt, ble likevel etterforskningen av 217 000 forbrytelser avsluttet uten en eller flere siktede gjerningspersoner.

Tilbakefall

Av de som ble siktet for forbrytelser i 1994, er mer enn halvparten (55,5 prosent) siktet for ett eller flere nye lovbrudd i årene 1995 til og med 1999. Blant de siktede for narkotikalovbrudd i 1994 er mer enn 60 prosent registrert med tilbakefall. På grunnlag av det siste registrerte tilbakefall var det en av fire siktede narkotikalovbrytere som ble siktet for nye narkotikalovbrudd i løpet av den påfølgende femårsperioden. Blant de siktede for vold var det 11 prosent som, ved siste registrerte tilbakefall, ble siktet for nytt voldslovbrudd. Statistikken over tilbakefall viser også at minst 5 prosent av de siktede for sedelighetslovbrudd i 1994 ble registrert for et eller flere nye sedelighetslovbrudd i løpet av de neste fem årene. Det er registrert noe mindre tilbakefall blant de volds-, sedelighets- og narkotikasiktede i 1994 enn det som var tilfellet for de siktede for disse lovbruddsgruppene i 1993.

Frigitt 22. august 2000 (C) Statistisk sentralbyrå