13524_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/arkiv
13524
Økning i politiets saksmengde
statistikk
1999-12-16T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
lovbrudde, Etterforskede lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, politiets avgjørelse (for eksempel tilltale, henleggelse, forelegg), oppklaring, siktede, tilbakefall, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Etterforskede lovbrudd1998

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i politiets saksmengde

I alt 292 000 forbrytelser ble etterforsket av politiet i 1998. Dette er 20 000 flere enn året før. I tillegg ble det etterforsket 110 000 forseelser, en økning på 3 000 fra 1997. Dette er den største saksmengden som noen gang er blitt registrert hos politiet.

I alt ble 402 000 lovbrudd ferdig etterforsket i 1998, 22 000 flere enn året før. Økningen var størst for forbrytelsene som steg med 7 prosent fra 1997. Sterkest utslagsgivende var økningen på 7 prosent for tyverier. De mindre alvorlige lovbruddene, forseelsene, steg med 2 prosent. Det var særlig flere trafikkforseelser som ga økningen, med 3 prosent flere saker i 1998. Romerike, Oslo og Bergen politidistrikt hadde størst økning i antall etterforskede forbrytelser. Arendal politidistrikt hadde størst nedgang i saksmengden.

Oppklaringsprosenten

Av forbrytelsene ble 81 700 oppklart, det vil si 5 000 flere enn i 1997. Dette gir en oppklaringsprosent på 28, som holder tritt med resultatet fra året før. Oppklaringsprosenten for drap i 1998 var på 96 prosent. Lavest var oppklaringen for pengefalsk med 6 prosent. Andre forbrytelser som vold mot offentlig tjenestemann, narkotikabruk og forbrytelse mot ligningsloven hadde oppklaringsprosent på 90 eller over. For simpelt og grovt tyveri ble 10 prosent oppklart, mens oppklaringsprosenten for voldtekt var 23.

Siktede

Det ble siktet 70 500 personer i 1998, fordelt på 59 000 menn og 11 500 kvinner. Kvinneandelen blant siktede var dermed på 16 prosent. Syv ganger flere menn enn kvinner ble siktet for trafikkriminalitet. Mens 21 000 menn ble siktet innenfor denne lovbruddsgruppen, var antall kvinner 2 900. Kjønnsforskjellene er også store når det gjelder voldskriminalitet. Mens 4 800 menn ble siktet for vold, var antallet kvinner 480. Blant siktede kvinner ble 42 prosent siktet innenfor lovbruddsgruppen annen vinningskriminalitet, hvorav de fleste ble siktet for naskeri.

I 1998 var 40 prosent av de siktede under 24 år. Aldersgruppen 25 til 39 år hadde en andel på 37. Typiske forbrytelser blant unge er skadeverk, tyveri og narkotikaforbrytelser. De voksne over 25 år blir oftere enn de yngre siktet for grovere volds- og sedelighetsforbrytelser, underslag og bedragerier.

Tilbakefall

Blant de siktede i 1993 ble 42 prosent siktet for nye lovbrudd i løpet av de neste fem årene. Tilbakefallet blant siktede for forbrytelser var 57 prosent, mot 33 prosent blant siktede for forseelser. Størst tilbakefall har de som ble siktet for narkotikakriminalitet (65 prosent). Det er også et betydelig tilbakefall blant de siktede for vinningskriminalitet (54 prosent), voldskriminalitet (54 prosent) og skadeverk (53 prosent).

En stor andel har tilbakefall til trafikkriminalitet og vinningskriminalitet. De som blir siktet flere ganger har også en tendens til å bli siktet for samme type lovbrudd som de tidligere har vært siktet for. Et eksempel på dette finner vi blant de med tilbakefall etter siktelse for vold i 1993. Av de med tilbakefall ble 24 prosent siktet for ny vold, 23 prosent for trafikkriminalitet, 22 prosent for vinningskriminalitet og 8 prosent for narkotikakriminalitet. Blant de siktede for sedelighetskriminalitet var det 28 prosent med tilbakefall i løpet av femårsperioden. Blant disse var det 26 prosent med tilbakefall til trafikkriminalitet, 19 prosent til sedelighetskriminalitet, 17 prosent til vinningskriminalitet og 14 prosent til voldskriminalitet.

Tabeller