Fortsatt færre oppklarte lovbrudd

Publisert:

Det var i alt 287 600 ferdig etterforskede lovbrudd i 2018, som er 0,4 prosent færre enn året før. Fortsatt nedgang i oppklarte lovbrudd ga færre siktede personer.

Den lange trenden med nedgang i antall ferdig etterforskede lovbrudd flatet ut i 2018. Sammenlignet med den spesielle nedgangen i etterforskede lovbrudd året før er det i 2018 mer samsvar med antallet anmeldte lovbrudd samme år. Det er heller ikke en så gjennomgående nedgang for ulike politidistrikt og ulike lovbrudd som det var i 2017.

For hele landet ble 2 080 færre eiendomstyverier og 2 250 færre rusmiddellovbrudd rettslig avgjort enn året før. Samtidig ble 1 720 flere lovbrudd i lovbruddsgruppen vold- og mishandling og 830 flere seksuallovbrudd avgjort, en økning på henholdsvis 6 og 15 prosent.

Mens samtlige 12 politidistrikter i 2017 hadde færre etterforskede lovbrudd fra året før, var det i 2018 større geografisk variasjon. Det er fortsatt nedgang i syv distrikter, der Øst sto for den største nedgangen i antall etterforskede lovbrudd med 5 prosent; 1 870 færre. Av de øvrige fem distriktene hadde Oslo den klart største økningen på 5 prosent med 3 070 flere lovbrudd ferdig etterforsket, hvorav nærmere 300 av disse var for seksuallovbrudd.

Nye politidistrikt fra 1. januar 2016

Norsk politi gikk fra 1. januar 2016 over til ny regional inndeling der 27 politidistrikt ble redusert til 12. Selve den interne organiseringen av de nye politidistriktene skjedde gradvis i løpet av 2017 og 2018, men fra og med 2016-årgangen publiserer SSB kun tall fordelt etter den nye inndelingen av politidistrikt i Statistikkbanken.

De nye politidistriktene består av sammenslåinger av de tidligere distriktene. Tidligere Midtre Hålogaland politidistrikt er imidlertid etter ny inndeling delt ved fylkesgrensa mellom nye Nordland PD og Troms PD. For en detaljert oversikt over nye politidistrikt, inkludert kommunerelasjon, se Klassifikasjoner og kodelister og Om statistikken.

Figur 1. Etterforskede lovbrudd, etter politiets avgjørelse. Absolutte tall

Henlagt, manglende opplysning om gjerningsperson Henlagt, manglende bevis Henlagt, manglende saksbehandlingskapasitet og andre uoppklarte Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig Overført til konfliktråd Forelegg Tiltale Påtaleunnlatelse og andre oppklarte
1998 195778 42280 5082 7680 2251 51605 73177 24242
1999 193843 44545 4372 8531 2109 56543 84165 24901
2000 199808 44253 4889 9024 2227 60830 78764 25531
2001 183762 44066 4214 9004 2272 69774 87466 25495
2002 182894 38280 7251 7894 1614 62054 77989 24068
2003 181182 40776 7998 7539 1883 64161 85101 26272
2004 169435 42718 6175 8718 2170 69839 86359 27792
2005 158296 40448 4602 9290 2624 70005 88962 24847
2006 153336 37385 4560 7974 2578 71971 82842 21797
2007 152919 37238 6663 9664 2620 75811 79794 21642
2008 147174 38562 6745 14116 2803 71941 79178 21883
2009 155804 37661 8436 8172 2737 68675 71082 21824
2010 142257 40081 9282 7838 2550 70783 74144 22967
2011 137436 39345 10185 7587 2426 68568 74957 22685
2012 139540 37706 12141 6600 2319 66960 69944 24593
2013 133482 38835 12774 6470 2381 69226 68598 25373
2014 120640 40997 13304 7148 2129 66691 70015 28401
2015 108735 40104 11237 7007 2079 66274 67131 26597
2016 100805 42141 10282 7305 2194 65032 68632 23012
2017 90282 41200 11241 7639 2147 56684 58691 20953
2018 91797 42562 12259 8103 1812 53039 57104 20971

Færre oppklarte og flere uoppklarte lovbrudd

I 2018 ble 141 000 lovbrudd oppklart, som er over 3 prosent færre enn året før og vi må tilbake til midten av 1990-tallet for å finne et lavere antall. Nedgangen i oppklarte lovbrudd i 2018 har sammenheng med 9 prosent færre oppklarte eiendomstyverier og 8 prosent færre oppklarte narkotikalovbrudd.

Antallet uoppklarte lovbrudd økte derimot med i underkant av 3 prosent. Det var blant annet 1 170 flere uoppklarte bedragerier og 730 flere uoppklarte brudd på våpen-, brann- og eksplosivlovgivning enn året før.

Færre siktede

Færre oppklarte lovbrudd i alt resulterte i over 4 prosent færre siktelser og siktede personer personer enn i 2017. Totalt var det 143 000 siktelser mot til sammen 70 500 personer i 2018, hvorav 48 000 av de siktede kun hadde én siktelse hver. Dette følger utviklingen over det siste tiåret med en betydelig nedgang i siktede personer siden toppåret i 2007, slik det er beskrevet tidligere. Utviklingen ser imidlertid ulik ut avhengig av de siktedes hovedlovbrudd.

For seksuallovbrudd har antall siktede økt med 66 prosent på ti år, fra 1 050 i 2008 til 1 740 i 2018. 

Flere etterforskede voldtekter

Totalt ble 6 490 seksuallovbrudd registrert som ferdig etterforsket i 2018. Mesteparten av den samlede økningen på 830 etterforskede seksuallovbrudd fra året før er saker om ulovlig pornografi eller overgrepsbilder av barn og ungdom under 18 år. 

Figur 2. Antall etterforskede voldtekter i alt, etter politiets avgjørelse. Absolutte tall (Oppklaringsprosent i parentes)

2008 (40 %) 2018 (33 %)
Henlagt, manglende opplysning om gjerningsperson 122 114
Henlagt, manglende bevis 612 1152
Uoppklarte forøvrig 15 27
Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig 62 125
Oppklarte forøvrig 111 115
Tiltale 319 393

Trenden med flere etterforskede voldtekter fortsetter i 2018. Som figur 2 viser ble 1 930 voldtekter avgjort i rettsapparatet i 2018, mot 1 240 ti år tidligere. Både oppklarte voldtekter og antallet personer siktet for disse har blitt flere i denne tiårsperioden. En økende andel av sakene forblir imidlertid uoppklarte, og er som oftest henlagt på grunn av utilstrekkelig bevis.

Ny klassifisering av lovbrudd for tall tilbake til 2002

SSB publiserer nå tall etter ny Standard for lovbruddstyper. Lovbruddstyper 2015 er utarbeidet som følge av at straffeloven av 2005, og nytt kodeverk for registrering av lovbrudd, ble innført i politiets register fra 1.10.2015. Standarden har nye grupperinger av både Type lovbrudd og Lovbruddsgruppe, men Lovbruddskategoriene forbrytelse og forseelse kan ikke videreføres. Ny inndeling av lovbrudd er gjort tilgjengelig for årganger tilbake til 2002 i Statistikkbanken. Tidligere inndeling er fremdeles tilgjengelig for alle årganger fram til og med 2014. Detaljert oversikt, med korrespondanse til politiets koder for lovbrudd, er nå tilgjengelig i Klassifikasjoner og kodelister.

At lovgivningen, registreringen og klassifiseringen av kriminaliteten i Norge ble endret fra og med 2015, medfører delvise brudd i tidsseriene som fordeler på lovbruddstyper. Dette skjer ulikt for de ulike kriminalstatistikkene og ulike lovbruddstypene, og medfører noen ekstra utfordringer for brukerne og deres tolkninger av denne typen statistikk. Les mer i artikkelen om De nye kriminalstatistikkene.

Størst andel utenlandske statsborgere blant siktede vinningslovbrytere

Etter en betydelig økning i andelen siktede uten norsk statsborgerskap fram til 2013 har andelen ligget stabilt på rundt 23 prosent. Andelen endrer seg imidlertid ulikt for ulike lovbrudd. Som det framgår av figur 3 minsket andelen utlendinger blant siktede med eiendomstyveri som hovedlovbrudd fra en topp på 35 prosent i 2013 til 28 prosent i 2018. Samtidig økte andelen uten norsk statsborgerskap blant siktede for annet vinningslovbrudd, som blant annet inkluderer brudd på tolloven, fra 31 til 33 prosent. 

Figur 3. Andel siktede uten norsk statsborgerskap, etter hovedlovbruddsgruppe

2018 2017 2016 2015 2014 2013
Annet lovbrudd 19.4 21.3 12.7 14.3 14.8 13.2
Trafikkovertredelse 23.9 24.3 22.9 22.7 21.9 20.4
Ordens- og integritetskrenkelse 22.3 23.3 24.7 23.4 25.6 24.2
Rusmiddellovbrudd 21.1 21.6 20.3 20.5 20.5 20.1
Seksuallovbrudd 12.6 12.7 13.3 12.5 13.2 12.7
Vold og mishandling 16.9 17.7 18.1 16.7 17.3 16.7
Eiendomsskade 14.3 13.7 15.1 11.7 13.4 12.6
Annet vinningslovbrudd 33 32 29.2 30.3 31.3 31.1
Eiendomstyveri 27.7 27.3 29 29.7 33.3 34.6
Lovbrudd i alt 22.7 23.1 22.6 22.6 23.3 22.6

Færre siktede som ikke er bosatt i Norge

I tillegg til utenlandske statsborgerne som er registrert bosatt i Norge, er det også andre som oppholder seg i kortere eller lengre tid i landet. Dette kan være alt fra sesongarbeidere og turister, til asylsøkere og noen med ulovlig opphold. De siste årene har ikke-bosatte utlendinger minket mens bosatte utlendinger har økt i andel av siktede i alt.

Nedgangen i siktede som ikke er bosatt i Norge gjelder særlig for grupper av statsborgere der andelen ikke-bosatte siktede tidligere har vært særlig høy. For eksempel sank antallet siktede rumenere i alt fra 1 630 i 2013 til 870 i 2018. Det er også en nedgang for siktede nigerianske statsborgere, fra 415 til 50, i samme periode.

Økningen i antallet siktede syriske statsborgere, fra 120 i 2015 til 540 i 2018, gjenspeiler at det har blitt flere bosatte statsborgere fra Syria.

Faktaside