Statistikkområde

Sosiale forhold og kriminalitet: Trygd og stønad

Alt innhold for delområdet trygd og stønad

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Over halvparten av sosialhjelpsutbetalingene går til innvandrere

  I 2019 ble 56 prosent av den økonomiske sosialhjelpen utbetalt til innvandrere. Samtidig utgjorde innvandrere 45 prosent av alle mottakerne, en andel som har økt de siste årene.

  Artikkel
 • Svak inntektsutvikling for uføre

  I fireårsperioden fra 2015 til 2018 sank den personlige realinntekten etter skatt med 3,1 prosent for uføretrygdede. Samtidig har andelen uføre med lavinntekt økt.

  Artikkel
 • Vanligst for uføre å jobbe i salgs- og serviceyrker

  En av fire uføre jobber, som oftest deltid. Flest finner vi innenfor salgs- og serviceyrker - en yrkesgruppe hvor også relativt mange blir uføre. Uføre i jobb har opp mot 30 prosent høyere inntekt enn andre uføre. Men få uføre uten arbeid kommer s...

  Artikkel
 • Flest høyt utdannede mottakere av arbeidsavklaringspenger jobber

  En vesentlig andel av mottakere av arbeidsavklaringspenger kombinerte ytelsen med arbeid i fjor. Mest vanlig er det for de med høy utdanning.

  Artikkel
 • Barnevernet samarbeider mest med kommunenes krisesentertilbud

  I 2019 var det om lag 69 000 overnattingsdøgn for voksne som kommunene benyttet seg av på landets krisesentre. Av kommunenes øvrige tilbud av helse-, omsorg- og velferdstjenester samarbeidet kommunenes krisesentertilbud mest med barnevernstjenesten.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • Flest til ordinært arbeid etter endt kvalifiseringsprogram

  Flere enn 2 av 5 av dem som fullførte kvalifiseringsprogrammet i 2019, gikk over i ordinært heltids- eller deltidsarbeid. Denne andelen har hatt en jevn økning de siste årene.

  Artikkel
 • Nedgang i antall sosialhjelpsmottakere

  Fra 2018 til 2019 har det blitt færre sosialhjelpsmottakere. Trenden med at det blir færre yngre og flere eldre som mottar sosialhjelp fortsetter. Antall mottakere per måned er relativt stabilt gjennom året.

  Artikkel
 • 1 av 10 er uføretrygdet

  I 2019 var 364 000 personer uføretrygdede i Folketrygden, 36 000 flere enn i 2015. Det betyr at i alt 10,5 prosent av befolkningen 18-67 år var uføre. Verken gradert uføretrygd eller kombinasjon av trygd og arbeid ser ut til å øke.

  Artikkel
 • Hvem utsetter alderspensjon?

  De aller fleste har tatt ut alderspensjon når de fyller 67 år. Mest vanlig er det å utsette alderspensjonen blant personer med høy utdanning. Det er også de med høy utdanning som i størst grad kombinerer uttak av alderspensjon med arbeid etter 67 år.

  Artikkel
 • Dyrere opphold på de fleste krisesentre

  De siste tre år har antall overnattingsdøgn ved krisesentrene ligget noenlunde stabilt. Kommunenes betaling for tjenestene har imidlertid økt i samme periode.

  Artikkel
 • 925 millioner utbetalt til kvalifiseringsstønad

  Nedgangen i antall deltakere som mottok sosialhjelp før oppstart i kvalifiseringsprogrammet, fortsatte i 2018. Det vil si at det blir færre i målgruppen som programmet var utformet for.

  Artikkel
 • Stadig mer sosialhjelp blant enslige mødre

  Nesten 15 prosent av alle enslige kvinner med barn under 18 år mottok sosialhjelp i løpet av 2017. Andelen har vært stabil i mange år, men stadig flere har dette som sin hovedinntekt med høyere utbetalte beløp som resultat.

  Artikkel
 • Flere over på sosialhjelp etter innstramming i AAP-regler

  Til tross for at antallet nye sosialhjelpsmottakere gikk ned med 1 000 personer fra 2017 til 2018, økte gruppen som kom dit fra AAP-ordningen fra 7 300 til 9 100 personer.

  Artikkel
 • Flere unge uføre

  10,1 prosent i aldersgruppen 18-67 år var uføre i 2018, en økning på 0,3 prosentpoeng fra året før. Blant de eldste fortsetter andelen å synke, så de uføre blir i gjennomsnitt yngre år for år.

  Artikkel