Nedgang i antall sosialhjelpsmottakere

Publisert:

Fra 2018 til 2019 har det blitt færre sosialhjelpsmottakere. Trenden med at det blir færre yngre og flere eldre som mottar sosialhjelp fortsetter. Antall mottakere per måned er relativt stabilt gjennom året.

2019 er første året siden 2012 at det er nedgang i antall mottakere av sosialhjelp. Til sammen mottok i underkant av 130 000 personer sosialhjelp i løpet av 2019. Det er en reduksjon på 2 prosent sammenlignet med året før. Den største nedgangen finner man blant de som er under 30 år. For de over 50 år er det en økning i antall sosialhjelpsmottakere, viser nye tall fra statistikken økonomisk sosialhjelp.

Sosialhjelpsmottakere og sosialhjelpstilfeller

Denne statistikken omhandler sosialhjelpsmottakere på landsnivå. SSB sin KOSTRA-statistikk viser antall sosialhjelpsmottakere uten å kontrollere for om mottakerne har mottatt økonomisk stønad i flere kommuner (antall sosialhjelpstilfeller). Tallet på sosialhjelpstilfeller vil derfor alltid være høyere enn tallet på mottakere. I KOSTRA-statistikken er målet å gi styringsinformasjon til hver enkelt kommune. Derfor blir det riktigere å bruke sosialhjelpstilfeller. Tallet på sosialhjelpstilfeller er litt over 5 000 høyere enn antall sosialhjelpsmottakere på landsnivå.

Færre mottakere, litt høyere utbetalinger

På tross av at antall sosialhjelpsmottakere gikk ned, så gikk utbetalinger til sosialhjelp opp med 0,4 prosent, til i underkant av 7 milliarder. Dette henger trolig sammen med en nedgang blant de som har mottatt sosialhjelp i en kortere periode, mens det har vært en økning blant dem som har mottatt hjelp i åtte måneder eller mer. Den gjennomsnittlige stønadstiden i 2019 var 5,5 måneder, en liten økning fra 5,4 måneder i 2018.

60 000 personer mottar sosialhjelp hver måned

I gjennomsnitt var det i underkant av 60 000 personer som fikk sosialhjelp hver måned, se figur 1. Det er i overkant av 30 prosent som bare mottar støtte i to måneder eller mindre i løpet av året. Av alle som fikk sosialhjelp i 2019 var det 14 prosent som fikk støtte gjennom hele året.

Antall sosialhjelpsmottakere med barn har gått ned med 5 prosent. Det er første gang siden 2012 at dette tallet går ned.

Figur 1. Antall sosialhjelpsmottakere etter måned. 2019

Antall sosialhjelpsmottakere Gjennomsnitt
Januar 58287 59885.3333
Februar 64264 59885.3333
Mars 64661 59885.3333
April 63179 59885.3333
Mai 61893 59885.3333
Juni 59493 59885.3333
Juli 56424 59885.3333
August 58767 59885.3333
September 57887 59885.3333
Oktober 59660 59885.3333
November 58479 59885.3333
Desember 55630 59885.3333

Flest innvandrere mottok stønad i alle måneder

Fra 2018 til 2019 økte antall personer som fikk økonomisk sosialhjelp gjennom hele året med 3 prosent. Av de 18 000 personene som mottok stønaden gjennom hele året i 2019, var det om lag 8 800 personer som også mottok sosialhjelp gjennom hele året i 2018.

De som har mottatt sosialhjelp sammenhengende i to år skiller seg litt fra de resterende sosialhjelpsmottakerne. Både innvandrerandel og gjennomsnittsalder er høyere.

Andelen innvandrere i gruppen som har mottatt sosialhjelp sammenhengende de to siste årene, er 63 prosent, se figur 2. Av innvandrerne utgjorde personer med landbakgrunn fra Somalia, Irak og Syria 46 prosent av de som mottok støtte sammenhengende i 2018 og 2019. 

Figur 2. Andel sosialhjelpsmottakere etter innvandringskategori og lengde på mottak av sosialhjelp. 2019

Mottatt sosialhjelp sammenhengende to siste år Øvrige sosialhjelpsmottakere
Uoppgitt innvandringskategori 0.0 1.0
Norskfødte med innvandrerforeldre 1.0 2.0
Innvandrere 63.00 43.00
Befolkningen ellers 36.00 54.00

De som har mottatt økonomisk sosialhjelp sammenhengende de to siste årene, er også eldre enn de som har mottatt sosialhjelp i kortere perioder i 2019. Gjennomsnittsalderen er på henholdsvis 46 og 38 år. Forskjellen er størst i aldersgruppen 50-59 år, se figur 3.

Figur 3. Andel sosialhjelpsmottakere etter alderskategori og lengde på mottak av sosialhjelp. 2019

Mottatt sosialhjelp sammenhengende to siste år Øvrige sosialhjelpsmottakere
67 år eller eldre 3.0 2.0
60-66 år 12.00 5.0
50-59 år 25.00 13.00
45-49 år 14.00 9.0
40-44 år 13.00 10.00
35-39 år 12.00 12.00
30-34 år 9.0 14.00
25-29 år 6.0 15.00
20-24 år 5.0 15.00
0-19 år 0.0 3.0

Hvem regnes som sosialhjelpsmottakere?

Statistikken omfatter personer som har fått vedtak om stønad til livsopphold etter sosialtjenestelovens §§ 18 og/eller 19 i løpet av 2019. Andre kommunale eller statlige ytelser er ikke inkludert.

 

Faktaside

Kontakt