International Comparison Program 2011 – Latin-Amerika

Store kontraster i Latin-Amerika

Publisert:

Ifølge tall fra International Comparison Program (ICP) 2011 har stater i Latin-Amerika svært varierende velstandsnivå. Chile, Uruguay og Venezuela var landene med høyest prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger i 2011. Bolivia, Honduras, Nicaragua og Haiti kom dårligst ut.

International Comparison Program (ICP) er et internasjonalt statistikksamarbeid som sammenlikner sentrale økonomiske størrelser mellom land. ICP kartlegger blant annet prisnivået i deltakerlandene. Hensikten med denne kartleggingen er først og fremst å prisnivåjustere størrelser som BNP og personlig konsum. I internasjonale sammenlikninger er dette nødvendig for å unngå at land med høyt prisnivå får overvurdert sine tall i forhold til land med lavt prisnivå. ICP-tallene fra 2011 som vi refererer til i denne artikkelen, er dermed justert for prisnivåforskjeller. Enkelte land – blant dem Argentina – valgte å ikke delta i ICP 2011. Derfor er Argentina ikke med i våre figurer og tabeller.

Brasil er regionens klart største økonomi

Resultatene av ICP 2011, som ble lagt frem av Verdensbanken tidligere i år, viser at de største økonomiene i Latin-Amerika  – målt ved prisnivåjustert BNP – var Brasil, Mexico, Colombia og Venezuela. Brasil var i 2011 verdens 7. største økonomi og utgjorde 3,1 prosent av verdensøkonomien. Latin-Amerika (uten Argentina) som helhet utgjorde 8 prosent. Til sammenlikning var USAs andel 17,1 og Norges andel drøyt 0,3 prosent.

Brasil, Mexico og Colombia har ikke bare høyest BNP, men er også regionens desidert mest folkerike land, med henholdsvis 192, 116 og 47 millioner innbyggere. Venezuela og Peru har begge et innbyggertall på 30 millioner, men høyere verdiskapning per innbygger i Venezuela bidrar til at oljelandet har en langt større andel av regionens økonomi enn Peru.

Figur 1

Andel av regionens totaløkonomi

Velstandsnivået høyest i Chile, Haiti på bunnen

Prisnivåjustert BNP per innbygger er et mye brukt mål for velstandsnivået i ulike land. I verdensmålestokk ligger gjennomsnittet for ICP-regionen «Latin-Amerika» (uten Mexico, Chile og Argentina) omkring 10 prosent lavere enn verdensgjennomsnittet. Til sammenlikning ligger for eksempel ICP-regionen «Afrika» langt lavere, omkring 70 prosent under verdensgjennomsnittet, mens ICP-regionen «Europa og OECD» ligger betydelig høyere, omkring 150 prosent over.

Chile har det høyeste prisnivåjusterte BNP per innbygger i regionen, 50 prosent over verdensgjennomsnittet. Til sammenlikning er Chile på nivå omtrent med europeiske land som Kroatia og Latvia, men har kun en tredel av Norges nivå. Uruguay, Venezuela og Mexico ligger 20-30 prosent over gjennomsnittet, mens Panama og Brasil ligger henholdsvis 14 og 9 prosent over. Costa Rica ligger omtrent på verdensgjennomsnittet. Colombia, Peru og den Dominikanske Republikk ligger 15-20 prosent under snittet, mens Ecuador hadde et resultat omkring 25 prosent lavere enn snittet. Disse fire sistnevnte landene er dermed på nivå med europeiske land som Serbia, Albania, Bosnia-Hercegovina og Makedonia. Flere land i Latin-Amerika kommer imidlertid ut dårligere enn disse. I El Salvador, Paraguay og Guatemala er prisnivåjustert BNP per innbygger omtrent det halve av verdensgjennomsnittet, mens nivået i Bolivia, Honduras og Nicaragua er enda lavere. Aller dårligst ut kommer det jordskjelvrammede Haiti, med et prisnivåjustert BNP per innbygger på bare 12 prosent av verdensgjennomsnittet. Haiti kommer også i en global sammenlikning dårlig ut. Det er bare enkelte land i Afrika som har et lavere BNP per innbygger.

Figur 2

BNP og personlig konsum per innbygger. 2011. Indeks. Verden=100

Chilenerne også med regionens høyeste konsum

Dersom vi er interesserte i et mål på befolkningens faktiske velstandsnivå, kan personlig konsum per innbygger ofte være en bedre tilnærming enn BNP. Personlig konsum er et uttrykk for mengden varer og tjenester som innbyggerne i et land faktisk konsumerer. Blant landene i Latin-Amerika ligger Chile på topp også når det gjelder personlig konsum, fulgt av Uruguay og Mexico. I disse landene ligger personlig konsum 35-60 prosent over verdensgjennomsnittet. Chile ligger på nivå med EU-land som Kroatia, Estland og Latvia. Deretter følger Panama, Venezuela, Costa Rica, Brasil og Den dominikanske republikk, alle med et resultat 10-25 prosent over verdensgjennomsnittet. Også når det gjelder personlig konsum, er Nicaragua, Bolivia og Honduras i bunnsjiktet, mens Haiti er enda dårligere stilt.

Hverken BNP eller personlig konsum per innbygger sier selvsagt noe om hvordan velstanden er fordelt internt i det enkelte land. Et land med høy BNP eller personlig konsum per innbygger kan likevel ha stor fattigdom internt på grunn av forskjeller mellom regioner eller ulikheter mellom samfunnslag.

Høyest prisnivå i Brasil, men billig sett med norske øyne

Landene i Latin-Amerika har gjennomgående lave priser på varer og tjenester til personlig konsum. 11 av 18 land i regionen har et meget lavt prisnivå, mellom 30 og 55 prosent lavere enn verdensgjennomsnittet. Av disse er Nicaragua og Bolivia aller billigst. Mexico, Colombia, Venezuela, Costa Rica og Chile har et prisnivå omkring 10-20 prosent lavere enn verdensgjennomsnittet, mens Uruguay ligger akkurat på snittet (100). Kun Brasil har et prisnivå som er høyere enn verdensgjennomsnittet. Brasils indeks på 111 forteller oss likevel at prisnivået sett med norske øyne er relativt lavt, omkring halvparten av det norske indeksnivået på 220.

Figur 3

Prisnivå for personlig konsum. 2011. Indeks. Verden=100

Prisnivåjusterte eller nominelle tall?

Siden ICP måler priser på varer og tjenester til sluttbruker internt i det enkelte land, er det ikke åpenbart at størrelsen på et lands økonomi alltid bør måles i prisnivåjusterte tall. Dette vil avhenge av formålet med analysen. Prisnivåjustert BNP forteller noe om mengden varer og tjenester som kan kjøpes for verdien av det som produseres i et gitt land, mens nominelt BNP godt kan være bedre egnet i analyser av det enkelte lands relative tyngde i internasjonalt økonomisk samkvem. Prisnivåjusterte tall kommer først og fremst til sin rett i sammenlikninger av velstandsnivå, målt ved BNP eller konsum per innbygger.

Flere artikler om BNP og konsum verden over

Denne artikkelen er en del av en serie. I perioden 12. august-9. september omtaler SSB hver tirsdag ICP-resultater fra de forskjellige regionene. Finn datoen for regionen som du er interessert i.

 

Kontakt